Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Regionální biocentrum v Čehovicích slouží krajině i lidem již 15 roků

Návrh a vlastní realizace Regionálního územního systému ekologické stability v katastrálním území Čehovice je jedním z pozoruhodných počinů Pozemkového úřadu v Prostějově, který ve vzájemné součinnosti se širokým okruhem vlastníků pozemků v dotčeném území, zástupců obcí, úřadů, agentur a firem, realizoval v letech 1999 – 2000 projekt směřující k naplnění jednoho ze základních cílů komplexních pozemkových úprav, kterým je podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje venkova, celkové zvelebení krajiny, zvýšení její ekologické stability, tvorba a ochrana krajinného rázu.

Veškeré kroky provedené v souvislosti s realizací projektu byly a jsou svým způsobem ojedinělé a průkopnické. Ojedinělý byl již návrh regionálního územního systému ekologické stability (ÚSES) v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čehovice s nedostatkem potřebné výměry státní půdy, ojedinělý je i rozsah a způsob zasazení tohoto ryze ekologického projektu do výrazně antropicky přeměněného území v jinak intenzivně zemědělsky využívané rovině Hané, stejně tak jako způsob financování celé akce formou vícezdrojového financování.

 

Celková koncepce řešení projektu spočívala ve vybudování regionálního biocentra a biokoridorů s chybějícími vegetačními formacemi - vodní plochy (mokřadu), přechodových rákosin a luk, měkkého a tvrdého luhu. Polyfunkční zaměření realizovaného projektu je možné charakterizovat jako sloučení funkcí protierozní (zabraňuje větrné a vodní erozi), vodohospodářské (zadržení vody v krajině, protipovodňová ochrana), dopravní (zabezpečení přístupnosti pozemků jednotlivých vlastníků), krajinotvorné (zvýšení estetické a rekreační hodnoty krajiny, zvýšení biologické rozmanitosti společenstev fauny a flóry) a společenské (oddychový, rekreační a naučný potenciál) v jednom uceleném projektu.

 

Obcí Čehovice byla následně v místě realizace projektu zřízena naučná přírodní stezka sloužící k popularizaci dokončeného projektu široké laické veřejnosti. Díky napojující síti cyklostezek se lokalita stala velmi atraktivním cílem výletů místních občanů i vzdálených turistů, slouží jako výuková lokalita pro studenty vysokých škol, kladně ji hodnotí i myslivecká obec, neboť zde byly vytvořeny podmínky pro život drobné pernaté i vodní zvěře.

 

Na stavbu Regionálního ÚSES v katastrálním území Čehovice navázalo v letech 2000 – 2004 dalších 7 samostatných realizovaných projektů, které vyplynuly ze schválených návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čehovice a katastrálním území Bedihošť o celkových nákladech 40 mil. Kč. Realizacemi těchto navazujících staveb dosáhl Pozemkový úřad Prostějov uceleného řešení území obou obcí z hlediska širších dopravních, vodohospodářských a krajinotvorných vazeb.

 

Realizace v číslech:

 • Realizace stavby Regionálního ÚSES Čehovice byla provedena na celkové ploše 22,99 ha.
 • Na ploše Regionálního ÚSES Čehovice bylo vysazeno celkem 28 druhů dřevin.
 • Lesnickou a zahradnickou technikou výsadeb bylo v biocentrech, biokoridorech a travnatém průlehu vysazeno celkem:
  • 27.500 ks lesních sazenic, 
  • 1.905  vzrostlých stromů o výšce v rozmezí 1,2 - 1,8 m,
  • 5.635 keřů
 • Travnaté plochy byly nově založeny na celkové ploše 14,6455 ha.
 • Kolem vybudovaného mokřadu bylo založeno rostlinné společenstvo rákosin a vysokých ostřic. Mokřadní a vodní druhy rostlin byly vysazeny dvěma způsoby: výsadbou většího množství tzv. "kosterních druhů" (1705 ks) a výsadbou druhů k podpoře druhové rozmanitosti v menších skupinách (350 ks).
 • V rámci realizace projektu bylo vybudováno více než 3 km k přírodě blízkých nezpevněných travnatých polních cest zajišťujících přístup k pozemkům vlastníků navazujícím na realizovaný projekt.
 • Celkové náklady projektu:
  • 7.611 tis. Kč – financování z Programu péče o krajinu
  • 1.565 tis. Kč – Pozemkový úřad Prostějov
 • Roční náklady na následnou péči prováděné Obcí Čehovice jsou odhadovány na cca 200 tis. Kč.

 

Prezentace a ocenění realizovaného projektu Regionálního ÚSES v katastrálním území Čehovice:

 • Projekt byl prezentován Českou republikou na světové výstavě EXPO 2005 v japonském Aichi jako modelový příklad realizace ekologické sítě umístěný do intenzivně zemědělsky využívané krajiny.
 • 1. místo v soutěži o Nejlepší realizované společné zařízení roku 2006, kategorie Opatření k ochraně a tvorbě krajinného prostředí.
 • 1. místo v soutěži Cena české krajiny vyhlášené Ministerstvem životního prostředí České republiky pro rok 2010.
 • Reprezentace České republiky v soutěži o Cenu Rady Evropy za krajinu 2010/2011.
 • Film Čehovická oáza (DVD, 2001, 26 min.) vyrobený ekologickým audiovizuálním centrem SKYFILM Prostějov.
 • Film Stát – vlastník – krajina (DVD, 2005, 26 min.) vyrobený ekologickým audiovizuálním centrem SKYFILM Prostějov.