Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace první etapy společných zařízení v katastrálním území Hruška zajistí kompletní protierozní a protipovodňovou ochranu zastavěné části obce

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hruška proběhlo v letech 2005–2010. Katastr je charakteristický vysokou intenzitou zemědělského využívání krajiny s převážným výskytem orné půdy (zornění 97 %) a absencí ucelených lesních porostů, trvalých travních porostů a remízků. Vzhledem ke zvlněnému reliéfu katastru s nadmořskou výškou v rozmezí 200 – 261 m. n. m. bylo nutné zaměřit se v plánu společných zařízení na řešení protierozní a protipovodňové ochrany v lokalitě severně od zastavěného území obce, která se po svém schválení stala ze strany sboru zástupců i vedení obce prioritní pro realizaci.

Realizační projektová dokumentace stavby „Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Hruška – I. etapa“ byla následně zpracována projekční kanceláří Lesprojekt Krnov s.r.o. Stavba bude mít polyfunkční charakter, kdy kromě vybudování plnohodnotného systému ochrany půdy v katastru obce před jeho degradací vodní a větrnou erozí, bude současně ochráněna zastavěná část obce před případnými povodňovými škodami v situacích extrémních srážkových úhrnů a stavbou budou do ryze zemědělské krajiny zakomponovány chybějící prvky ÚSES a nezbytné polní cesty. Cílem stavby je rovněž přispět k omezení dopadu dlouhodobého zemědělského sucha, kterým je katastr Hrušky mimořádně ohrožen. Stavba je rozčleněna do dvou skupin opatření, které je z hlediska jejich účinnosti nutné realizovat současně.

 Skupina opatření SKO 1 (Objekty staveb dopravních: Polní cesta C6, C7, C124 a C140; Objekty staveb vodohospodářských: Svodný průleh SP2a a SP2b)

Polní cesty C6 (kategorie P 5/30; 0,95 km; asfaltobeton) a C7 (P 5/30; 0,94 km; asfaltobeton) jsou spolu se souběžnými svodnými průlehy SP2a a SP2b součástí systému protipovodňové a protierozní ochrany intravilánu obce. Svodný průleh SP2a se napojí zleva na Hraniční potok a svodný průleh SP2b se napojí zprava na Tvorovický potok. Dojde tak k odvedení povrchového odtoku mimo intravilán obce a současně k jeho k rozdělení do dvou recipientů. Směrové řešení SP2a je v místě mimo trasu C6 tvořeno meandry o sedmi obloucích. K překonání stávajícího svahu bude sloužit několik stupňů balvanitých skluzů z lomového kamene. Rovněž v místě „odklonu“ SP2b od cesty C7 je jeho směrové řešení tvořeno meandry o čtrnácti vrcholových kružnicových obloucích propojených přímými úseky. Součástí průlehů a polních cest jsou opatření k ochraně a tvorbě životního ve formě lokálního biocentra a interakčního prvku.

Skupina opatření SKO 2 (Objekty staveb dopravních: Polní cesta C16 a C127; Objekty staveb vodohospodářských: Svodný průleh SP1, Suchá nádrž SN1 a Protierozní mez PM1)

Dalším prvkem systému protipovodňových opatření chránících zástavbu obce při vysokých srážkových úhrnech je svodný průleh SP1 zaústěný do suché nádrže SN1. Vzhledem ke konfiguraci terénu je svodný příkop vybaven skluzy z lomového kamene zajišťujícími maximální podélný sklon dna příkopu 3 %. Suchá nádrž SN1 je řešena jako zemní homogenní sypané těleso o délce 200 m s návodním lícem ve sklonu 29% a vzdušným lícem ve sklonu 50%. Výška koruny hráze bude 3,1 m, šířka koruny bude 3,0 m ve sklonu 3% s oboustrannými přechodovými pásy o šířce 0,25 m ve sklonu 8 %. Polní cesta C127 (0,43 km) doplněná o protierozní mez PM1 a polní cesta C16 (0,42 km) zpřístupní pozemky vlastníků a současně odvedou zemědělskou dopravu z intravilánu obce.

Stavba „Protierozní a protipovodňová opatření v k. ú. Hruška – I. etapa“ o celkových nákladech 18,5 mil. Kč bez DPH bude realizována jako projekt Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v Operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.

 Hruska_detail_situace.jpg

 

Hruska_puvodni_stav_SN1_C16.JPG

 

Hruska_puvodni_stav_SP1.JPG

 

 

 

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace