Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Protipovodňová ochrana lokality Jeseník nad Odrou

Na Krajském pozemkovém úřadě pro Olomoucký kraj proběhlo dne 4. 2. 2016 jednání, na kterém se probírala problematika protipovodňové ochrany lokality Jeseník nad Odrou. Jednání se zúčastnili zástupci ústředí SPÚ Praha, KPÚ pro Olomoucký kraj a KPÚ pro Moravskoslezský kraj, zástupci Povodí Odry s. p., starostové dotčených obcí a zástupci zpracovatele návrhu pozemkových úprav v dané lokalitě, zástupce Výzkumného ústavu vodohospodářského.

Úvodem Svatava Volková, vedoucí pobočky Přerov informovala o ukončených komplexních pozemkových úpravách (KoPÚ) v katastrálních územích na toku řeky Luhy v okrese Přerov. KoPÚ proběhly v k. ú. Lučice na Moravě v letech 1996-2000, v k. ú. Bělotín v letech 1999-2006, v k. ú. Nejdek u Hranic v letech 2004-2007, v k. ú. Polom u Hranic 2010-2015. Při této příležitosti rovněž informovala, která společná zařízení pobočka Přerov již zrealizovala včetně výhledu dalších realizací společných zařízení v uvedených katastrálních územích.

V k. ú. Bělotín byla zrealizovaná polní cesta C52 s IP 32. V letošním roce bude vybudováno biocentrum BC4, biokoridor BK3, interakční prvky IP41, IP64 a polní cesty C20 a C45c. V k. ú. Lučice na Moravě byla zrealizovaná polní cesta C3 s liniovou zelení. Uvedená polní cesta zajišťuje propojení katastrálního území Lučice a Bělotín. V katastru obce Nejdek u Hranic, doposud není požadavek od obce, uživatelé požadují polní cestu PH1. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Polom u Hranic byla zapsána do KN v roce 2015. Obec schválila priority realizace společných zařízení, které jsou rozděleny do 2 etap. Na společná zařízení zahrnutá do I. etapy budou v letošním roce vyhotoveny prováděcí projektové dokumentace.

Následně starosta obce Bělotín Eduard Kavala vyjmenoval a popsal protipovodňová opatření, které realizovala obec z různých finančních zdrojů. Obec realizovala 4 suché poldry z prostředků SFŽP - 2 poldry „Nad dálnicí“, poldr „Úval“ a poldr „Pod stráží“, dále opravila průtočnou nádrž „Nad Tigemou“ a poldr „U družstva“. V k. ú. Lučice na Moravě zrealizovala 3 průtočné nádrže „Lučinka“.

Anna Karolová, zástupkyně pobočky Nový Jičín, informovala přítomné o pozemkových úpravách v dané lokalitě. Ukončené KoPÚ jsou v k. ú. Hynčice u Vražného a Vražné u Oder, rozpracované KoPÚ na části k. ú. Hrabětice nad Odrou. Pobočka Nový Jičín předpokládá zahájení KoPÚ v k. ú. Polouvsí, Blahutovice, Hůrka, Heřmanice u Polomi a Dub u Nového Jičína.

Jednání se zúčastnili zástupci firmy EKOTOXA s.r.o., Michal Brokl, Miroslav Dumbrovský a Luděk Hrnčiřík, kteří se podílejí na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jeseník nad Odrou. Michal Brokl informoval o zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jeseník nad Odrou. V současné době se návrh KoPÚ nachází ve fázi zpracování návrhu plánu společných zařízení (PSZ). Jeví se zde nedostatek půdy pro navržená společná zařízení. Celková potřeba půdy na navržená společná zařízení je 45 ha, k dispozici je 7,5 ha státní půdy a 28 ha obecní půdy.

Miroslav Dumbrovský podrobně informoval o navrženém PSZ v k. ú. Jeseník nad Odrou. V rámci návrhu PSZ byla preferovaná agrotechnická opatření (zatravnění, protierozní osevní postupy, omezení pěstování širokořádkových kultur, případný výsev kultur do krycí plodiny, vrstevnicové obdělávání půdy). Z vodohospodářských opatření je v PSZ navržena ochranná suchá retenční nádrž. Luděk Hrnčiřík z firmy EKOTOXA s. r. o. prezentoval výpočty N - letých průtoků Luhy v návaznosti na její jednotlivé přítoky včetně ploch jednotlivých povodí. Jedná se o následující vodní toky: Hradečný potok, Doubrava, Bělotínský potok, Lučický potok a Rybník.

Zástupce obce Jeseník nad Odrou pan Miroslav Jurčák vystoupil s připomínkou, že vodohospodářská opatření navržená pouze v rámci KoPÚ v k. ú. Jeseník nad Odrou se obci jeví jako nedostatečná a navrhl, aby KoPÚ byly zahájeny ve všech katastrálních územích, které spadají pod Obec Jeseník nad Odrou (k. ú. Polouvsí, Blahutovice, Hůrka), z důvodu řešení celého území komplexně. Rovněž upozornil na problémy s velkými uživateli zemědělské půdy, kteří nemají o provedení KoPÚ zájem z důvodu ukončení platnosti nájemních smluv.

Závěrem jednání prezentovali svá stanoviska k dané problematice starostové dotčených obcí, kteří jednoznačně podpořili provádění komplexních pozemkových úprav.

Na jednání byla ustanovena pracovní skupina, která bude vyhodnocovat efektivitu realizovaných opatření, koordinovat provádění komplexních pozemkových úprav včetně realizace prvků společných zařízení navržených při KoPÚ a navrhovat výhledově další území potřebná pro vodohospodářská opatření v rámci KoPÚ.

Mapka Luha_povodí.jpg Mapka Pozemkové úpravy v Povodi_Luhy.jpg