Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesty a PEO k. ú. Jezernice a rekonstrukce polních cest C1, C2 s IP k. ú. Milenov – sk. II

Výše uvedenou stavbu dokončil v roce 2016 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov za finanční spoluúčasti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o polní cesty C1, C2, C3 a doplňkovou polní cestu C102 se svodným průlehem v k. ú. Jezernice. Souběžně byly budovány polní cesty C1, C2 s interakčními prvky IP13 a IP14 v k. ú. Milenov.

Polní cesta C1 v k. ú. Jezernice byla v PSZ navržena jako hlavní polní cesta jednopruhová s výhybnami kategorie P4/30 o celkové délce 2,09 km. Odvodnění komunikace je řešeno kombinací trativodů a jednostranného příkopu. Tato hlavní polní cesta nahradila stávající zpevněnou komunikaci, která byla ve špatném stavu.

Hlavní polní cesta C2 v k. ú. Jezernice byla v PSZ navržena jako jednopruhová, kategorie P4/30 o celkové délce 0,16 km. Vybudováním hlavní polní cesty C2 došlo k rekonstrukci stávající nezpevněné komunikace podél toku Jezernice. Odvodnění polní cesty bylo trativodem.

Zbývající hlavní polní cesta C3 v k. ú. Jezernice představuje novostavbu a v PSZ byla opět navržena jako jednopruhová, kategorie P4/30, o délce 0,27 km. Tato polní cesta propojuje výše uvedené hlavní polní cesty C1 a C2. Odvodnění polní cesty je řešeno stejně jako u předchozí cesty C2 trativodem v celém svém úseku.

Povrch všech hlavních polních cest v k. ú. Jezernice byl vybudován z asfaltobetonu.   

V k. ú. Jezernice byla v roce 2016 vybudována doplňková  polní cesta C102 podél nově vymodelovaného svodného průlehu SP1. Povrch polní cesty je řešen zatravněním. Pouze v místě napojení na komunikaci III. třídy došlo k provedení bezprašné úpravy v úseku 20 m na základě požadavku SSOK a PČR.. Polní cesta byla v PSZ navržena v kategorii P3/30 o celkové délce 0,36 km. Svodný průleh SP1 jako technické protierozní opatření se nachází v lokalitě Ouzké od Loučky. Celková délka svodného průlehu SP1 je 0,36 km. Šířka pozemku pro průleh je 15 m. Svodný průleh je v mírném podélném spádu, do staničení 0,300 je vyspádován směrem k silničnímu příkopu podél komunikace č. III/4374 a od staničení 0,300 je průleh v podélném sklonu směrem k silničnímu příkopu u komunikace č. III/4377. Prostor svodného průlehu byl zatravněn a osázen dřevinami. Druhová skladba dřevin je složena z druhů, jako je brslen evropský, hloh jednosemenný, kalina obecná, líska obecná, meruzalka alpská, ptačí zob obecný, řešetlák počistivý, svída krvavá, růže šípková a zimolez obecný. V menší míře byly vysázeny stromy jako javor babyka, javor mléč, javor klen, habr obecný, třešeň ptačí, dub letní, lípa srdčitá a  jilm horský.  

Současně s realizací opatření v k. ú. Jezernice byly v roce 2016 zrealizovány opatření ke zpřístupnění pozemků a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí v k. ú. Milenov. Hlavní polní cesta C1 plynule navazuje na hlavní polní cestu C2 v k. ú. Milenov. Jednalo se o rekonstrukci stávající komunikace. Tato jednopruhová hlavní polní cesta s výhybnami je v kategorii P4/30, její délka je 1,23 km. Odvodnění tělesa komunikace je pomocí jednostranného příkopu a trativodu.

Polní cesta C2 byla zbudována jako hlavní jednopruhová, kategorie P4/30 o celkové délce 0,56 km. Odvodnění této rekonstruované hlavní polní cesty je řešeno kombinací jednostranného příkopu a trativodu. Povrch obou hlavních polních cest v k. ú. Milenov byl zhotoven jako zpevněný z asfaltobetonu.

Podél hlavní polní cesty C1 byl vysázen interakční prvek IP13 a souběžně s hlavní polní cestou C2 byl založen interakční prvek IP14. V rámci těchto skladebných částí územního systému ekologické stability byly vysázeny dřeviny, jako jsou javor babyka, javor mléč, javor klen, habr obecný, dub letní,  lípa srdčitá a jilm horský. Do druhového složení byly ještě zahrnuty ovocné druhy rodu jabloň, hrušeň a slivoň. Z keřů byly použity brslen evropský, hloh jednosemenný, kalina obecná, líska obecná,  ptačí zob obecný, krušina olšová, řešetlák počistivý, svída krvavá, růže šípková a zimolez obecný. 

U všech nově vysazených prvků ÚSES bude v letech 2017 – 2019 prováděna následná péče.

Celková cena díla (vč. DPH) a následné péče činí pro k. ú. Jezernice 13 405 260 Kč, pro k. ú. Milenov 9 307 290 Kč.

 

Milenov - PC C1 před realizací.JPG

 

Milenov - PC C1 po realizaci.JPG

 

Jezernice - SP1 a PC C102 začátek realizace .JPG

 

Jezernice - SP1 a PC C102 po realizaci.JPG

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace