Statut Pozemkového fondu České republiky

Část první

Úvodní ustanovení

Čl. 1
Pozemkový fond
1. Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond") je zřízen zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba se sídlem v Praze, která se zapisuje do obchodního rejstříku.
2. Pozemkový fond spravuje nemovitosti ve vlastnictví státu vymezené v § 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a vykonává působnost v souladu se zákony uvedenými v Čl. 2 Statutu.

Čl. 2
Působnost Pozemkového fondu
Působnost Pozemkového fondu vyplývá zejména z těchto zákonů:
a) zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Pozemkovém fondu"),
b) zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o půdě"),
c) zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,
d) zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.

Část druhá
Orgány a organizační uspořádání Pozemkového fondu

Čl. 1
Orgány Pozemkového fondu
Orgány Pozemkového fondu jsou:
a) ředitel,
b) dozorčí rada.

Čl. 2
Ředitel
1. Ředitel je statutárním orgánem Pozemkového fondu, další práva a povinnosti ředitele jsou stanoveny zejména v zákoně o Pozemkovém fondu a v tomto Statutu; ředitele jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zemědělství.
2. Ředitel je oprávněn rozhodovat o všech věcech v rámci působnosti Pozemkového fondu samostatně, a to tím, že zejména:
a. řídí veškerou činnost Pozemkového fondu,
b. jedná jménem Pozemkového fondu navenek, a to ve všech věcech,
c. je-li toho třeba, zřizuje též mimo organizační strukturu Pozemkového fondu, dočasné poradní orgány, komise, pracovní skupiny apod. k řešení specifických problémů spojených s činností Pozemkového fondu,
d. pověřuje zastupováním Pozemkového fondu i ostatní zaměstnance Pozemkového fondu, nebo uděluje písemnou plnou moc k zastupování Pozemkového fondu jiným právnickým nebo fyzickým osobám.
3. Ředitel řídí činnost Pozemkového fondu zejména tím, že:
a. vydává organizační řád, ve kterém stanoví vnitřní organizační členění Pozemkového fondu a pracovní řád fondu. Ředitel vydává organizační a pracovní řád až po vyjádření dozorčí rady,
b. jmenuje a odvolává náměstka ředitele, který ho v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu, popřípadě jmenuje více náměstků a pro tento případ současně určí pořadí, ve kterém ho zastupují. Ředitel a náměstci ředitele se zapisují do obchodního rejstříku. Návrh na jejich zápis nebo výmaz podává na podnět ředitele Ministerstvo zemědělství,
c. deleguje částečně působnost a pravomoc ředitele na organizační útvary, nebo jiné zaměstnance, kteří pak činí právní úkony ke splnění svěřených úkolů,
d. zřizuje a zrušuje organizační jednotky Pozemkového fondu a jmenuje a odvolává jejich vedoucí.
4. Ředitel předkládá:
a) dozorčí radě ke stanovisku návrh Statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy a spolu se stanoviskem dozorčí rady předkládá tyto dokumenty ministrovi zemědělství s návrhem na jejich projednání vládou,
b) bez zbytečného odkladu ministrovi zemědělství zprávy o výsledcích kontrol provedených v Pozemkovém fondu, nejde-li o kontroly prováděné vnitřními útvary Pozemkového fondu.
5. Ředitel bez zbytečného odkladu písemně informuje dozorčí radu o zamýšlených převodech nemovitostí podle § 2 odst. 5 zákona o Pozemkovém fondu a podle zákona o půdě a o dalších skutečnostech týkajících se činnosti Pozemkového fondu, které si dozorčí rada vyžádá.
6. Ředitel nebo náměstek, který ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje, jednají jménem Pozemkového fondu navenek tak, že připojí vlastnoruční podpis k vypsanému nebo vytištěnému názvu Pozemkového fondu s uvedením svého jména a funkce.

Čl. 3
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada dohlíží na činnost a hospodaření Pozemkového fondu. Podle povahy věci upozorňuje ředitele, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, vládu, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky. Dozorčí rada navrhuje řediteli opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon působnosti Pozemkového fondu a plnění povinností ředitele a hodnotí, zda jsou v souladu s právním řádem České republiky a s tímto Statutem.
3. Dozorčí rada se vyjadřuje k návrhu Statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy před jejich předložením vládě.
4. Dozorčí rada se vyjadřuje k návrhu organizačního řádu a pracovního řádu, předloženého ředitelem.
5. Dozorčí rada se vyjadřuje k návrhu na určení auditora roční účetní závěrky a k návrhu na jmenování nebo odvolání vedoucího útvaru kontroly.
6. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokumentů týkajících se činnosti Pozemkového fondu a kontrolovat, zda jsou řádně vedeny.
7. Dozorčí rada schvaluje koncepční materiály a metodické pokyny Pozemkového fondu.
8. Dozorčí rada kontroluje nakládání s nemovitostmi, které má Pozemkový fond ve správě.
9. Dozorčí rada může navrhnout ministrovi zemědělství odvolání ředitele.
10. Dozorčí rada se skládá ze sedmi členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky může člena dozorčí rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. Členy dozorčí rady nemohou být zaměstnanci Pozemkového fondu.
11. Způsob jednání dozorčí rady stanoví zákon o Pozemkovém fondu a jednací řád dozorčí rady.

Čl. 4
Organizační uspořádání Pozemkového fondu
Organizační uspořádání Pozemkového fondu stanoví organizační řád, upravující vnitřní organizační členění Pozemkového fondu.

Čl. 5
Pracovní řád
Pracovněprávní vztahy zaměstnanců Pozemkového fondu se řídí zákoníkem práce a jinými obecně závaznými pracovněprávními předpisy, zákonem o Pozemkovém fondu a pracovním řádem Pozemkového fondu.

Čl. 6
Hospodaření Pozemkového fondu
1. Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěžek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěžky z pronájmu nemovitostí, které spravuje.
2. Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu.
3. Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů ve smyslu zákona o Pozemkovém fondu.
4. Odměnu ředitele stanoví vláda na návrh ministra zemědělství.
5. Odměnu členů dozorčí rady stanoví ministr zemědělství.
6. Další použití příjmů stanoví zákon o Pozemkovém fondu.

Část třetí
Společná a závěrečná ustanovení

Čl. 1
1. Ředitel, jeho náměstek ani člen dozorčí rady nesmí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Pozemkového fondu, zejména nesmí být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jiného voleného či jmenovaného orgánu obchodních společností a družstev, jejichž předmět podnikání souvisí s činností Pozemkového fondu nebo s majetkem v jeho správě, ledaže byl do některého z těchto orgánů delegován Pozemkovým fondem. Členové dozorčí rady nesmějí pobírat odměnu od obchodní společnosti nebo družstva, do jejichž orgánů byli delegováni Pozemkovým fondem. Tato odměna nesmí být poskytnuta ani po zániku funkce člena dozorčí rady.
2. Zaměstnanci Pozemkového fondu jsou povinni:
a) jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni ředitelem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem,
c) nepřijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných Pozemkovým fondem nebo na základě právních předpisů a kolektivní smlouvy,
d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.
3. Zaměstnanci Pozemkového fondu nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli Pozemkovým fondem vysláni a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.
4. Zaměstnanci Pozemkového fondu mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen s předchozím písemným souhlasem Pozemkového fondu. Toto omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.
5. Zaměstnanci Pozemkového fondu a členové dozorčí rady nemohou nabývat pozemky z majetku státu, které Pozemkový fond převádí na jiné osoby podle § 8 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Čl. 2
1. Zrušuje se Statut Pozemkového fondu České republiky, schválený usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 8. prosince 2000 č. 1367 a novelizovaný usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 4. prosince 2002 č. 218.
2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 15. 4. 2010.
3. Statut Pozemkového fondu České republiky byl schválen usnesením č. 1669 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na 78. schůzi dne 14. 4. 2010.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace