Zajištění vodních prvků v biocentrech

Mezi vodní prvky v biocentrech počítáme vodní toky, tůně, mokřady a malé rybníčky. Existence vodních prvků v biocentrech vytváří podmínky pro vznik druhově pestrého biotopu. Vodní prvky obohacují biocentra o vodní flóru, faunu a napomáhají zadržovat vodu v krajině. Nejjednodušší metodou, jak zajistit v biocentrech vodní prvky, je vhodný výběr stanoviště pro budoucí biocentrum například, lokalita s již existujícím vodním prvkem. Tato varianta však není vždy reálná. Na čtyřech příkladech námi vybudovaných biocenter lze demonstrovat možnosti řešení daného problému.

1. Lokalita pro založení biocentra s již existujícími vodními prvky

Jako příklad bylo vybráno lokální biocentrum „Na ostrově“ 2 BC-2 v k. ú. Netřebice v okrese Nymburk. Biocentrum bylo vysázeno na orné půdě na parcele KN č. 1241 o výměře 2,36 ha. Biocentrum čtvercového tvaru je situováno podél potoků Velenický a Zádušní. Projekt počítal s 60 % plochy stromů a keřů a 40 % trvalých travních porostů. Skladba dřevin odpovídá svou pestrostí původním přirozeným druhům, které se v této lokalitě vyskytovaly. Uspořádání porostů podél Velenického potoka je podřízeno požadavku správce toku na zachování volného přístupu pro účely jeho údržby. To je vyřešeno travnatým pruhem mezi porosty a hranou koryta vodního toku o šířce 3 m.

Obr. 1. Letecký snímek biocentra 2 BC-2 z roku 2017 Obr. 2. Vodní prvek v 2 BC-2 – Velenický potok 2018
Obr. 1. Letecký snímek biocentra 2 BC-2 z roku 2017 Obr. 2. Vodní prvek v 2 BC-2 – Velenický potok 2018

2. Lokalita pro založení biocentra s předchozí výstavbou vodního prvku

Jako příklad lze uvést biocentrum BC 7 s vodní nádrží v katastrálním území Choťovice na Kolínsku. V daném případě byl nejdříve vybudován vodní prvek – vodní nádrž označená jako IP 4, a teprve poté bylo vysázeno okolo biocentrum BC 7. Biocentrum BC 7 má rozlohu 1,40 ha, vlastní vodní nádrž 1,30 ha.

Vodní nádrž v  k. ú. Choťovice  je vybudována za účelem zadržování vody v krajině na pozemku KN č. 793. Jedná se o malou vodní nádrž se zadrženým objemem vody 11086 m3,  která leží na Mirovickém potoce mimo zastavěné území obce. Výstavba byla realizována v roce 2007, plánované náklady výstavby činily podle projektové dokumentace 3,5 mil. Kč, skutečné náklady nepřesáhly 3 mil. Kč.                                                       

Obr. 3. Před výstavbou vodní nádrže    Obr. 4.  Biocentrum s vodní plochou na jaře 2017  
Obr. 3. Před výstavbou vodní nádrže Obr. 4. Biocentrum s vodní plochou na jaře 2017

3 Lokalita pro založení biocentra bez přítomnosti vodního prvku

Jako příklad může sloužit Interakční prvek ŽP 1 – Hliník v k. ú. Sovenice v okrese Nymburk, kde jde o lokalitu na mírném svahu. Interakční prvek byl realizován severovýchodně od obce Sovenice na parcele KN č. 946 o celkové výměře 3,39 ha. Jedná se o významný krajinný prvek zvyšující druhovou a stanovištní pestrost v prostoru bývalé těžební jámy na hlínu, která se místně používala na výrobu nepálených cihel. Po ukončení těžby jáma sloužila jako černá skládka. Původní porosty byly ošetřeny, zbaveny nepůvodních a plevelných druhů a doplněny o další nové dřeviny. První část těžebního prostoru, která nebyla kontaminována skládkou (cca 30 %), byla ponechána v původním stavu pro zachování přirozených živočišných druhů. Druhá část těžebního prostoru byla vyčištěna, prořezána a dosázena novými stromy. Na nově přičleněné ploše nekvalitní orné půdy o výměře 1,37 ha byla založena nová výsadba stromů a keřů zahradním pásovým způsobem s travnatými palouky. Terénní úpravy nově přičleněného pozemku byly provedeny tak, aby nasměrovaly povrchový odtok dešťové vody z této části interakčního prvku do vytěžené části hliníku, a spolu se svedenou drenážní vodou z okolních cest tvoří mokřadní část biocentra s tůněmi.

Obr. 5. Letecký snímek ŽP 1 Obr. 6. Ošetřená těžební jáma s tůněmi 
Obr. 5. Letecký snímek ŽP 1 Obr. 6. Ošetřená těžební jáma s tůněmi

                                                                      

4. Vybudování vodního prvku dodatečně v již existujícím biocentru

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubečno v obci Kněžice na Nymbursku (1998) vznikl požadavek občanů zabránit častému přívalu vody z intenzivních srážek do obce. Vhodnou variantou řešení byla výstavba suché retenční nádrže. Nedostatek státní půdy nás přivedl na myšlenku umístit tuto stavbu do již existujícího biocentra, které se nachází na obecním pozemku. Zamezilo se tak škodám z přívalových srážek a zároveň se biocentrum alespoň příležitostně obohatí o vodní prvek. Suchá retenční nádrž byla realizována po zpracování komplexní pozemkové úpravy v roce 2004. Výměra nádrže je 0,56 ha, zemní hráz je 70 m dlouhá a 1,9 m vysoká. Zpevnění hráze je provedeno zatravněním a bezpečnostní přeliv zatravňovacími dlaždicemi. Hráz je opatřena jednoduchou spodní výpustí a kontrolní šachtou.  Akumulační objem nádrže je 4000 m3. Okolní osázení bylo provedeno 107 keři (šípkové růže, trnky, zimolez a brslen) a 10 ks stromů (javor babyka).

>Obr. 7 Letecký snímek suchého poldru   Obr. 8. Poldr po přívalovém dešti
Obr. 7 Letecký snímek suchého poldru Obr. 8. Poldr po přívalovém dešti

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Pobočka Nymburk, Soudní čp. 17, 288 00 Nymburk

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace