Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Vodohospodářská opatření Bořislav

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice dokončila výstavbu vodohospodářských opatření v katastrálním území obce Bořislav, budovaných v rámci realizace komplexních pozemkových úprav. Opatření za 25 milionů korun se skládá ze dvou vodních nádrží, suchého poldru a sedmi přístupových cest, a je převážně financována z fondů EU – Programu rozvoje venkova. Celek je pak doplněn o pěší stezku a interakční prvek.

Obcí Bořislav protékají dva vodní toky, Sabatzerův a Bořislavský potok. Nádrž na Szabatzerově potoce je vybudovaná v místě, kde se dříve nacházel malý rybníček. Žádný z obyvatel Bořislavi si však již nepamatuje, kdy přesně rybník zanikl. Ústně se však traduje, že při jedné velké bouřce a přívalovém dešti se protrhla hráz. Je pravda, že se v této oblasti objevuje na starých historických ortofotomapách z roku 1938 malá vodní hladina. V rámci pozemkových úprav měla obec Bořislav požadavek na jeho obnovení, a tak bylo vybudování nové vodní nádrže zařazeno do plánu společných zařízení (PZS). Při projektování nádrže jsme se částečně řídili i zachovanými zbytky kamenné hráze, které prokazovaly, kde kdysi rybníček byl. S výstavbou nádrže se začalo v březnu 2018 a to kácením náletových stromů a vyčištěním celého prostoru. Při vlastní výstavbě – bagrování prostoru pro nádrž, dodavatel stavby objevil v nánosu bahna část starého dřevěného hradidla, které pak umístil jako lavičku na břeh současné nádrže. Stavební práce včetně vytvoření nového nátokového koryta potoka, vytěžení zeminy, hráze, požeráku a bezpečnostního přelivu byly dokončeny o rok později, v březnu 2019. Osazením dubových dluží do požeráku se dne 16. 4. 2019 začalo s napouštěním. Povedlo se zadržet jarní vodu a nádrž na Sabatzerově potoce napustit tak, aby byla po celé suché období plná a zastávala svou prioritní funkci, zadržet vodu v krajině. Nová vodní hladina potěšila místní obyvatele, hlavně pak děti. 

Součástí celého opatření bylo i vybudování 7 přístupových a obslužných cest v celkové délce cca 4 km.  

Druhá nádrž na Bořislavském potoce je revitalizované staré nefunkční betonové koupaliště, které bylo vybudováno v 60. letech minulého století pravděpodobně jako náhrada za protržený rybník. Zakrytím betonového skeletu koupaliště a brouzdaliště velkými kameny a znovunavrácením toku Bořislavského potoka na povrch, dostává celý prostor novou podobu. Nové koryto potoka je na původní napojeno pomocí stupňovité kaskády, překonávající velké terénní převýšení. Obnovení a přebudování suchého poldru i jeho nový kamenný odtok do Bořislavské nádrže doplňuje celý funkční celek areálu. Obnovením poldru je tak zachována jeho ochranná retenční funkce zpomalovat průtoky Bořislavského potoka při náhlém zvýšení hladiny a zachycovat splaveniny a naplaveniny. Prostupnost krajiny a přístup na okolní pozemky zajišťuje nově vybudovaná cesta s kamenným brodem. 

Obě vodní díla jsou propojena novou pěší stezkou, která vede od interakčního prvku po úpatí vrchu Stráž až k brodu přes Bořislavský potok a tam navazuje na vybudovanou cestu k místnímu kostelíku. Za zmínku také stojí navržený a postavený interakční prvek. Jedná se o výrazné pohledové místo s velkým rozložitým bukem, kam se umístily přírodní kameny, lavička a kmeny, které budou v budoucnu sloužit jako základ pro broukoviště.  

Výsledek komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bořislav, tedy realizace navržených opatření v rámci plánu společných zařízení, se jeví jako jedna z možných cest, jak navrátit do přírody tolik potřebnou vodu a zajistit prostupnost krajiny, jak pro techniku, tak hlavně pro lidi. 

Nyní Pobočku Teplice ještě čeká kolaudace a pak předání obci Bořislav, která využila celé bezmála dvouleté snažení a doplnila areál o nové multifunkční hřiště. Místní obyvatelé se tak na konci září mají na co těšit.