Přeskočit navigaci

„Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Paseka u Šternberka - I. etapa“

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc dokončila v roce 2018 realizaci první etapy realizace plánu společných zařízení po komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Paseka u Šternberka.

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Paseka u Šternberka - I. etapa vytvořila důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí dopravní, vodohospodářskou, protierozní a ekologickou. Došlo ke zvýšení protipovodňové ochrany obce, vytlačení zemědělské dopravy ze zastavěné části obce, ochraně zemědělského půdního fondu a zvýšení biologické diverzity území.

Na základě požadavku obce Paseka jsou zrealizována opatření sloužící k ochraně zastavěné části obce před přívalovými srážkami a zajišťující neškodný soustředěný odtok povrchových vod do řeky Tepličky. Dále opatření sloužící ke zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků a vytlačení zemědělské dopravy ze zastavěné části obce, opatření proti vodní a větrné erozi a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí v podobě výsadeb interakčních prvků, jenž zvýší biologickou diverzitu území. Pro navržená opatření byly v komplexních pozemkových úpravách připraveny a vlastnicky vypořádány pozemky.

V návrhu technického řešení jsou uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí. 

Stavba se člení na tyto stavební objekty: 

Záchytný příkop ZP - slouží k protierozní a protipovodňové ochraně severní části zastavěného území obce Paseka v území pod „sanatoriem“. Celková délka záchytného příkopu 925,72 m. 

Meliorační příkop MP - pročištění melioračních příkopů, které se nachází SZ od obce Paseka a založení nových výsadeb 

Polní cesta C20 - zpevněná polní cesta s asfaltovým povrchem, délka 1540,22 km. Kategorie P 4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod. 

Polní cesta C19 – zpevněná polní cesta s asfaltovým povrchem, délka 601,06 m. Kategorie 4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod. 

Polní cesta C18 - zpevněná polní cesta, penetrační makadam, délka 249,86 m. Kategorie P 4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod. 

TTP10, 11, 12, 13, 23, 24 a 25 - založené travní porosty podél melioračních příkopů Mp3 a Mp4 z důvodu snížení zanášení příkopů sedimenty z erozního smyvu. 

Záchytná mez ZM12 - z důvodu protierozní a protipovodňové ochrany zastavěné části obce je realizována záchytná mez v celkové délce 371,35 m. Na mezi jsou založeny nové výsadby. 

TTP14 -  založený travní porost podél záchytné meze ZM12 z důvodu snížení zanášení meze sedimenty z erozního smyvu. 

Účelová komunikace C110 – nezpevněná polní cesta C110, délka 651,15 m. Kategorie P 3,5/30, šířka v koruně 3,5 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

 

Stavba byla realizována jako projekt Programu rozvoje venkova 2014 -2020 v Operaci 4.3.1. Pozemkové úpravy.  


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace