Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Pozemkové úpravy jako součást akce „Kulatý stůl“

V rámci projektu s názvem Podpora strategického řízení obcí na území Šternberska se dne 29. 5. 2019 ve společenském sále hostince „Základna u Lípy“ v obci Babice, v okrese Olomouc, uskutečnil diskuzní seminář „Komplexní pozemkové úpravy – teorie a praxe“. Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu Podpora strategického řízení obcí na území Šternberska jsou pro vybrané obce zpracovány strategické rozvojové dokumenty a pasporty majetku. Kulaté stoly slouží jako neformální platforma pro výměnu zkušeností a dobré praxe.

Obsahem kulatého stolu byla prezentace pozemkových úprav v teoretické rovině, diskuze a dále ukázka realizační části v různých katastrálních územích, ve kterých pozemkové úpravy již proběhly, včetně ukázky zrealizovaných prvků plánu společných zařízení v obci Babice. V rámci prezentace seznámila vedoucí pobočky Olomouc přítomné zástupce obcí sdružených v Mikroregionu Šternbersko s procesem pozemkových úprav, účelem a formou pozemkových úprav, cílem pozemkových úprav, výsledkem pozemkových úprav a v neposlední řadě významem pozemkových úprav pro obce, vlastníky pozemků a pro katastr nemovitostí. Účastníci semináře byli seznámeni s jednotlivými kroky v pozemkových úpravách se zaměřením na etapy týkající se jak vlastnictví obce, tak potřeby spolupráce SPÚ a obce. Byly jim podány detailní informace o úvodním jednání, zpracování soupisu nároků vlastníků, vypracování plánu společných zařízení, novém uspořádání pozemků a rozhodování o pozemkových úpravách, v rámci možností byly ukázány praktické příklady. V závěrečné fázi byly přítomným představeny zrealizované prvky navrženého a schváleného plánu společných zařízení v katastrálním území Paseka u Šternberka, konkrétně se jednalo o polní cesty C18, C19 a C20, záchytný, meliorační a travní příkopy, záchytnou mez a nezpevněnou účelovou komunikaci financované z EU Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, operace 4. 3. 1 Pozemkové úpravy. V katastrálním území Odrlice byla představena zrealizovaná polní cesta C1 s brodem B12.

 

Závěrem byly shrnuty hlavní body spolupráce Státního pozemkového úřadu s obcemi a protože počasí venku přálo, účastníci akce se v doprovodu zaměstnance pobočky Olomouc vydali na praktickou ukázku realizace prvků plánu společných zařízení v Babicích, a to svodného příkopu SP2 a zatravněného zasakovacího pásu „Na kopci“, dále polních cest C7 a C10 s cestním příkopem a interakčními prvky IP7 a IP10, polní cesty C18 s cestním příkopem CP8 a polní cesty C2 a C9 s lokálním biokoridorem LBK 28 a IP9.

 

Celá akce se nesla v přátelském duchu a přítomní získali či si rozšířili povědomí o pozemkových úpravách. V rámci diskuze jsme zaznamenali kladné ohlasy na akci a zvýšený zájem starostů o zahájení pozemkových úprav na území členských obcí Mikroregionu Šternbersko.

 

 

Zpracovala: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc