Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Pobočka Havlíčkův Brod převzala dokončenou stavbu „Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průleh PEO3 v k. ú. Skorkov u Herálce“

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod převzala dne 13. 6. 2019 od zhotovitele STRABAG a.s. dokončenou stavbu polní cesty a protierozních opatření v katastru Skorkov u Herálce. Dílo bylo předáno řádně a včas, bez vad a nedodělků.

Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení po provedených komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Skorkov u Herálce.

Polní cesta C1 bude sloužit pro zpřístupnění okolních zemědělských pozemků. Byla vybudována v kategorii P 4,5/30 s šířkou vozovky 3,5 m a dvěma krajnicemi šířky 0,5 m s asfaltobetonovým povrchem. Má délku 1,324 km. Vzhledem k tomu, že se tato lokalita nachází v mírně erozně ohroženém území dle evidence LPIS, byla zde rovněž realizována dvě protierozní opatření – záchytné průlehy PEO1 a PEO3. Záchytný průleh PEO1 vede v souběhu s částí polní cesty C1 (od km 0,460 do km 1,322).Má trojúhelníkový profil, je ohumusován a oset trávou, od km 1,160 je z důvodu značného podélného sklonu opevněn zatravňovací dlažbou a zpevňujícími příčnými prahy. Součástí stavby jsou dva příčné odvodňovací žlaby na cestě C1, hospodářské sjezdy bez propustků i s propustky, výhybny a výsadba doprovodné zeleně (91 ks ovocných stromů starých krajových odrůd – jabloní, hrušní, švestek a třešní). Záchytný průleh PEO3, který má rovněž funkci protierozního prvku v krajině, je 0,6 m hluboký, zatravněný příkop trojúhelníkového tvaru se sklony svahů 1:5. Jeho délka je 240 m. Součástí průlehu PEO3 je rovněž výsadba doprovodné zeleně (30 ks ovocných stromů starých krajových odrůd).

Dílo je financováno z fondů EU – z Programu rozvoje venkova. Celkové výdaje projektu činí 13 883 503,- Kč bez DPH, z toho přijatelné výdaje představují 13 875 331,- Kč bez DPH.