Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Závěrečné jednání Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bílence

Státní pozemkový úřad (SPÚ), pobočka Chomutov, svolal na základě § 11 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění, závěrečné jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Bílence.
Jednání proběhlo dne 31. 8. 2022 v Kulturním domě v Bílencích.
Na jednání byl stručně připomenut průběh pozemkových uprav. Celkově byly pozemkové úpravy zhodnoceny jako účelné, kdy do pozemkových úprav vstupovalo 47 LV a po zpracovaném návrhu vystupuje 49 LV. Vlastnických parcel řešených dle § 2 zákona vstupovalo 604, ze zpracovaného návrhu jich vystupuje 294. Pozemková úprava byl odsouhlasena vlastníky 100% výměry řešeného území.
Vedle návrhu nového uspořádání byl projeven přítomnými i zájem o plán společných zařízení. Při jeho zpracování byl hlavně kladen důraz na obnovení zeleně v krajině (obnovení lokálních biokoridoru a biocenter) a tím i zadržení vody v karjině. Dále je zaměřen na prostupnost krajiny nejen pro hospodařící subjekty, ale i pro místní obyvatele (rekonstrukce a obnova cestní sítě), včetně doplnění interakčních prvků, převážně v podobě výsadby ovocných stromu podél cest.
Plán společných zařízení dále navrhuje i řešení erozního problému, který vzniká při přívalových deštích v osadě Voděrady a vyplavuje pravidelně domy a zahrady pod svahem, a to rozdělením svahu příkopem a protipovodňovou hrázkou a odvodem vody mimo osadu do řeky Chomutovky.
Po zodpovězení jednotlivých dotazů, bylo jednání ukončeno poděkováním starostce a přítomným za účast a spolupráci v rámci celého průběhu řízení.

 

KoPÚ v k.ú. Bílence - přehledová situace