Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Úvodní jednání k zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Skuhrov

Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník pořádá úvodní jednání pro KoPÚ v k. ú. Skuhrov. Úvodní jednání proběhne od 16 hodin dne 25. 5. 2017 ve Volnočasovém centru Obce Velký Borek č. p. 207. Na jednání jsou zváni účastníci řízení KoPÚ Skuhrov.

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Součástí úvodního jednání bude volba sboru zástupců vlastníků pozemků. Pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům pouze 1 hlas. Sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.

Účast všech pozvaných účastníků řízení v jejich vlastním zájmu doporučujeme, jelikož výsledky této komplexní pozemkové úpravy budou předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Pokud budete při úvodním jednání zastupovat další vlastníky nebo spoluvlastníky, je bezpodmínečně nutné prokázat se plnou mocí. To se vztahuje i na spoluvlastnictví manželů. Na úvodní jednání nemusí být plná moc úředně ověřená. V případě zastupování a vyřizování všech úkonů spojených s probíhající KoPÚ i s právem podpisu, musí být plná moc úředně ověřená.