Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Reakce na otevřený dopis ústřednímu řediteli

Státní pozemkový úřad uveřejňuje reakci na otevřený dopis Ing. Martinu Vrbovi, ústřednímu řediteli Státního pozemkového úřadu, jehož odesílatelem byla Asociace poskytovatelů služeb pro pozemkové úpravy, z.s., Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, z.s..

Dle uvedených informací na webových stránkách APG k jeho napsání vedla současná ekonomická situace oboru pozemkových úprav. 

Otevřený dopis datovaný 25. července 2022 ústřednímu řediteli je k dispozici zde.

Odpověď ustředního ředitele z 9. srpna 2022 ke stažení.

Odpověď ústředního ředitele z 7. září 2022:

 

Praha 7. září 2022
Č.j.: SPU 269017/2022_255/VR_II


Vážení,

v návaznosti na Váš dopis datovaný k 25. červenci 2022, kterým jste se na mě obrátili především s žádostí o implementaci inflační doložky do již uzavřených smluv o Dílo na zpracování návrhů pozemkových úprav, Vám sděluji následující.
Stejně jako v předchozím dopise považuji za důležité uvést, že Státní pozemkový úřad si uvědomuje závažnost situace, ve které se zpracovatelé návrhů pozemkových úprav, které Vaše asociace sdružují, nacházejí. S následky rostoucích cen vstupů, potažmo inflace se potýká jak soukromý, tak státní sektor a je zřejmé, že tato situace může ohrozit nejen podnikatelské subjekty, ale nepřímo rovněž plnění cílů politik v oblasti ochrany krajiny.

Bez ohledu na výše zmíněné však platí, že Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), jakožto organizační složka státu, musí i v tomto případě postupovat v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), který změny již uzavřených smluv výrazně omezuje pouze na několik málo případů. Dle ustanovení § 222 ZZVZ jsou možné pouze tzv. nepodstatné změny smlouvy. V mezích tohoto zákona je však požadavek na navýšení ceny stanovené smlouvou zařazením inflační doložky, změnou podstatnou, kterou akceptovat nelze, a to z důvodu změny ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele, která by velmi pravděpodobně měla vliv na účast dodavatelů a výběr dodavatele v původním zadávacím řízení. Obdobně zákon nahlíží na změnu rozsahu plnění veřejné zakázky z důvodu nárůstu nákladů dodavatele. Opačným případem jsou tzv. nepodstatné změny smlouvy, které má zadavatel možnost provádět, a to v rozsahu definovaném v § 222 ZZVZ. Dodavatelé se tak při zvýšení nákladů plnění na jejich straně vlivem vysoké inflace, zejména pak v důsledku zdražování energií, paliv, materiálů a jiných vstupů, mohou vůči SPÚ jako zadavateli veřejných zakázek domáhat změn smluv na veřejné zakázky, ovšem výlučně změn nepodstatných.

V souvislosti s požadavkem zařazení inflačních doložek do již probíhajících smluv je potřeba vycházet také z disponibilního rozpočtu SPÚ. Při počtu stávajících uzavřených Smluv o dílo by např. 10% navýšení ceny o inflaci již teď znamenalo dodatečné náklady ve výši 50 mil. Kč, které momentálně nejsou ve finančních možnostech SPÚ.
Z uvedených důvodů tedy Státní pozemkový úřad nebude implementovat inflační doložky do již uzavřených Smluv o dílo, nicméně již od května 2022 ji využívá v nových smlouvách vztahujících se k projektování pozemkových úprav.

Je mi líto, že Vám v tuto chvíli nemohu podat příznivější zprávu.

S pozdravem

Ing. Martin Vrba
ústřední ředitel
Státního pozemkového úřadu