Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Navržená protipovodňová opatření prokázala v minulých dnech svůj účel například v obci Paseka u Šternberka

Praha, 15. června 2020: Lokální povodně v Olomouckém kraji vystavily zatěžkávací zkoušce navržená protipovodňová a protierozní opatření v pozemkových úpravách. Realizované prvky z plánu společných zařízení pomohly zmírnit následky přívalové vody a snížit škody na majetku.

Pomohly například v obci Paseka u Šternberka.

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Paseka u Šternberka - I. etapa tvoří důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí dopravní, vodohospodářskou, protierozní a ekologickou. Po jeho dokončení došlo ke zvýšení protipovodňové ochrany obce, vytlačení zemědělské dopravy z intravilánu obce, ochraně zemědělského půdního fondu a zvýšení biologické diverzity území. 

Na základě požadavku obce Paseka jsou postupně zrealizována opatření sloužící k ochraně intravilánu před přívalovými srážkami a zajišťující neškodný soustředěný odtok povrchových vod do řeky Tepličky, dále opatření sloužící ke zkvalitnění zpřístupnění jednotlivých pozemků a vytlačení zemědělské dopravy z intravilánu obce, opatření proti vodní a větrné erozi a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí v podobě výsadeb interakčních prvků, jenž zvýší biologickou diverzitu území. Pro navržená opatření byly v komplexních pozemkových úpravách připraveny a vlastnicky vypořádány pozemky.

V návrhu technického řešení jsou uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí. 

paseka4.jpg              paseka1.jpg

paseka3.jpg                 paseka2.jpg

Stavba I. etapy se člení na tyto stavební objekty:

Záchytný příkop ZP- slouží k protierozní a protipovodňové ochraně severní části zastavěného území obce Paseka v území pod „sanatoriem“. Celková délka záchytného příkopu 925,72 m.

Meliorační příkop MP- pročištění melioračních příkopů, které se nachází SZ od obce Paseka a založení nových výsadeb

Polní cesta C20- zpevněná polní cesta s asfaltovým povrchem, délka 1540,22 km. Kategorie P 4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

Polní cesta C19– zpevněná polní cesta s asfaltovým povrchem, délka 601,06 m. Kategorie 4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

Polní cesta C18- zpevněná polní cesta, penetrační makadam, délka 249,86 m. Kategorie P 4,0/30, šířka v koruně 4,0 m, návrhová rychlost 30 km/hod.

TTP10, 11, 12, 13, 23, 24 a 25- založené travní porosty podél melioračních příkopů Mp3 a Mp4 z důvodu snížení zanášení příkopů sedimenty z erozního smyvu.

Záchytná mez ZM12- z důvodu protierozní a protipovodňové ochrany zastavěné části obce je realizována záchytná mez v celkové délce 371,35 m. Na mezi jsou založeny nové výsadby.

TTP14 -  založený travní porost podél záchytné meze ZM12 z důvodu snížení zanášení meze sedimenty z erozního smyvu.

Účelová komunikace C110– nezpevněná polní cesta C110, délka 651,15 m. Kategorie P 3,5/30, šířka v koruně 3,5 m, návrhová rychlost 30 km/hod. 

Události posledních dní prokázaly, že navržená zařízení fungují. Voda byla zachycena a odvedena do recipientu. Škody na majetku nevznikly, vody zde teklo výrazně méně než v sousedních bezprostředně zasažených katastrech.