Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Mezinárodní den vody 22. 3. 2021

Světový den vody pořádá každoročně 22. března Organizace spojených národů pro vodu již od roku 1993. Během tohoto dne na celém světě probíhá mnoho akcí, které mají zvýšit povědomí o tématu, které souvisí se sladkou vodou. Tento den je na jednu stranu oslavou vody, na straně druhé jsme prostřednictvím tohoto svátku informováni o celosvětové vodní krizi.

Tématem Světového dne vody 2021 je “valuing water”, v doslovném překladu vážení si vody, či chcete-li hodnota vody. Hodnota vody je mnohem víc než její kalkulovaná cena. Voda má obrovskou a komplexní hodnotu pro naše domácnosti, jídlo, kulturu, zdraví, vzdělání, ekonomiku a integritu našeho přírodního prostředí. Tento den bychom si tedy měli připomínat co voda znamená pro lidi osobně, její skutečné hodnoty a jak můžeme lépe chránit tento životně důležitý zdroj – stavební kámen života.

A co voda znamená pro Státní pozemkový úřad? Téma vody se prakticky prolíná všemi odbornými agendami úřadu. Státní pozemkový úřad spravuje více jak 400 vodních nádrží, které v převážné míře pronajímá na nich hospodařícím subjektům, zajišťuje péči o téměř 9 tis. km hlavních odvodňovacích zařízení, které jsou součástí odvodňovacích soustav vybudovaných převážně v 2.pol. minulého století na 1,2 mil. ha zemědělské půdy. Zároveň spravuje části 5 významných závlahových soustav v oblasti Jižní Moravy. Prostřednictvím institutu pozemkových úprav zajišťuje projektovou přípravu a realizaci vodohospodářských opatření zaměřených na protipovodňovou ochranu a zadržení vody v krajině.

Státní pozemkový úřad si uvědomuje význam globální klimatické krize, která je neodmyslitelně spjata s problematikou koloběhu vody v krajině. Dle významných institucí zabývajících se predikcí vývoje klimatu je předpoklad, že objem dešťových srážek se v ročním vyjádření nebude v České republice významně měnit, avšak bude více docházet k extrémním klimatickým jevům v podobě delších a intenzivnějších výskytů sucha a častějších přívalových srážek.

Z výše uvedeného důvodu náš úřad v loňském roce zpracoval společně s Ministerstvem zemědělství ČR a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. „Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030“, který navazuje na Strategii resortu Ministerstva zemědělství ČR zpracovanou v roce 2015. Materiál přináší souhrn opatření zaměřených na problematiku odvodnění a závlah, které bude Ministerstvo zemědělství realizovat v příštích 10 letech prostřednictvím Státního pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd.

Z pohledu odvodnění pro náš úřad vyplývají z materiálu úkoly vztahující se k mapování skutečného stavu provedení odvodnění v terénu, který mnohdy neodpovídá stavu dle archivních dokumentací nebo ve veřejných informačních systémech a k realizaci úprav hlavních odvodňovacích zařízení za účelem zadržení vody v krajině.

V souvislosti s výskytem stále častějších epizod sucha v posledních letech si Státní pozemkový úřad uvědomuje důležitost budování nových a modernizace stávajících závlahových soustav. Závlahové soustavy, které úřad spravuje a zajišťuje jejich provoz pomocí smluvních partnerů, postupně modernizuje prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zemědělství. V rámci budování nových závlahových soustav se úřad zaměřil na pilotní projekt vybudování nové závlahové soustavy v působnosti 34 katastrálních územích okresů Břeclav a Brno-venkov, kde existuje prokazatelný zájem koncových uživatelů. Zároveň se v oblasti nachází využitelný vodní zdroj v podobě nádrží Nové Mlýny. Studie proveditelnosti, která byla zpracována v loňském roce, prokázala technickou i ekonomickou realizovatelnost projektu.

Státní pozemkový úřad zároveň vnímá potřebu zajištění agend souvisejících s problematikou vodního hospodářství i do dalších let, a proto uzavřel dohody o spolupráci s příslušnými odbornými vysokými školami na základě kterých jsou pro studenty organizovány exkurze a studijní praxe s cílem personálně doplnit stávající týmy odborníků o mladou generaci.

Na závěr mi dovolte v této nelehké době popřát všem nejenom pevné zdraví, ale i vydatné vodní zdroje a rovnoměrně rozložené srážky.

Ing. Milan Rybka
ředitel Odboru vodohospodářských staveb, Státní pozemkový úřad