Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Metodické materiály k územní studii krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem adaptace na změnu klimatu a se Státním pozemkovým úřadem, odborem pozemkových úprav, dva materiály k územním studiím krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností: aktualizaci metodického pokynu Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností a Příručku k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností.

Materiály využijí mj. zájemci o dotaci na pořízení územní studie krajiny (ÚSK) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) z Operačního programu Životní prostředí, popř. z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Při tvorbě obou dokumentů byly využity zkušenosti pořizovatelů a projektantů s přípravou a využitím již zpracovaných ÚSK, ať již sdělené v podobě příspěvků na každoročních workshopech, v podobě vyplnění dotazníku cíleně rozesílaného pořizovatelům v roce 2021, v podobě metodických dotazů adresovaných MMR či formou připomínek během přípravy obou dokumentů.

Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností je aktualizací stejnojmenného dokumentu z roku 2016. Metodický pokyn shrnuje cíle a účel pořízení ÚSK pro správní obvod ORP, požadavky na obsah jejího řešení a na její formální úpravu a uspořádání, jakož i některé další požadavky zejména ve vztahu k dotačním podmínkám z Operačního programu životní prostředí. Pořizovatelé využijí Metodický pokyn jako podklad při tvorbě zadání ÚSK pro správní obvod ORP.

V aktuálním vydání Metodického pokynu jsou oproti verzi z roku 2016 zejména zjednodušeny a upřesněny některé požadavky na obsah doplňujících průzkumů a rozborů a návrhu ÚSK, upraveno bylo také formální členění ÚSK.

Příručka k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností popisuje všechny fáze přípravy ÚSK pro správní obvod ORP od přípravy zadání, přes výběr zhotovitele, tvorbu doplňujících průzkumů a rozborů až po tvorbu návrhu ÚSK. V samostatných kapitolách se Příručka věnuje též konzultaci ÚSK a implementaci již hotové ÚSK jak orgány územního plánování, tak dalšími aktéry. Největší prostor Příručka věnuje problematice tvorby návrhu ÚSK a implementace dokončené ÚSK.

Cílem Příručky není klást další požadavky na zadání a obsah ÚSK, ale podrobněji ukázat možné způsoby naplnění požadavků Metodického pokynu. Pro tyto účely je též Příručka doplněna četnými příklady. I v území bez ÚSK může Příručka sloužit zároveň jako inspirace pořizovatelům a projektantům územních plánů při řešení otázky, jakými problémy se zabývat při formulaci zadání a při tvorbě územního plánu.

Přílohy Poslední aktualizace
Metodický pokyn ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY pro správní obvod obce s rozšířenou působností 2.upravené a doplněné vydání
soubor pdfNové okno( PDF, 1.13 MB)
19.6.2023
PŘÍRUČKA k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností
soubor pdfNové okno( PDF, 1.48 MB)
19.6.2023