Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Komplexní řešení intenzivní zemědělské krajiny po pozemkové úpravě

Komplexní pozemkové úpravy řeší ve většině případů dané katastrální území uceleně a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí, zabezpečuje se jejich přístupnost, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření. Současně se zvyšuje prostupnost zemědělské krajiny a zajišťují se podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Realizovaná společná zařízení po pozemkových úpravách zlepšují kvalitu životního prostředí, zvyšují ekologickou stabilitu krajiny a ochranu zemědělského půdního fondu. Ve zpracovaném území dochází k úpravám vodního režimu, zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků přívalových dešťů, povodní a sucha, k řešení odtokových poměrů a vytváření retenčních prostorů v krajině. Pro příklad jsem vybral realizovaná společná zařízení na části území obce Choťovice v okrese Kolín, dříve okres Nymburk.

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území obce Choťovice proběhla na rozloze 439 ha, celkový obvod pozemkové úpravy činil 474 ha. Před zahájením pozemkové úpravy bylo v řešeném území 250 listů vlastnictví, po ukončení pozemkové úpravy 235 listů vlastnictví. Před zahájením pozemkové úpravy bylo v řešeném území 793 parcel, po ukončení pozemkové úpravy se jejich počet snížil v řešeném území na 426 parcel. Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy proběhlo v letech 2003 až 2007. Pozemková úprava byla nejdříve zahájena na části území dle studie pozemkových úprav a byla hrazena z prostředků stavebníka dálnice D11 - ŘSD. K dnešnímu dni byly dokončeny z prostředků ŘSD cesty v celkové délce 6 196 m a výsadba zeleně v ploše 2,6 ha. Cestní síť navazuje nejen na cesty vybudované v k.ú. Žehuň (Pobočka SPÚ Nymburk), ale i na cestní síť vybudovanou v k. ú. Končice (Pobočka SPÚ  Kolín). V roce 2007 byly zahájeny práce na zbývající části území o rozloze cca 442 ha, které byly hrazeny z prostředků MZe, a byly dokončeny v roce 2011. V současné době se připravuje výstavba posledních polních cest.

Pro ukázku jsem vybral konkrétně biocentrum BC 7 s vodní nádrží IP 4, biokoridor BK 4  a polní cesty HC 3 – HC 13 a HC 14 – HC 22 a HC 24. Leso-luční biocentrum s vodní plochou s navazujícím biokoridorem včetně polních cest je komplexním řešením intenzivně využívané zemědělské krajiny. Všechna společná zařízení byla vybudována Pobočkou SPÚ v Nymburce v rámci realizace plánu společných zařízení po komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Choťovice v letech 2006 - 2011.  Biocentrum BC 7 má rozlohu 1,4 ha, vlastní vodní nádrž 1, 3 ha a navazující biokoridor BK4  0,9 ha. Celková výměra je 3,6 ha, celková délka vybraných nových polních cest je cca 5 km.

 

 obr.1.png

Obr.1. Část plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území obce Choťovice

obr.2.png

Obr.2. Foto před výstavbou v roce 2007 – začátek zemních prací na vodní nádrži a polní cesta HC 3

Vodní nádrž IP 4 je průtočná a je vybudována za účelem zadržování vody v krajině na pozemku KN č. 793 na soutoku Mirkovického potoka a melioračních kanálů. Hráz je zemní, sypaná z místních materiálů podél stávající cesty v délce 108 m. Koruna hráze a část svahu je zpevněna ohumusováním a osetím, část svahu pod hladinou je opevněna pohozem z makadamu. Část tělesa hráze nad úrovní sejmuté humózní vrstvy je sypaná a hutněná, část tělesa hráze pod touto úrovní vznikla vyhloubením nádrže, šířka koruny je 3 m. Vypouštěcí objekt je situován v ose Mirovického potoka a byl navržen jako bezpečnostní přeliv žlabového typu s předsunutým požerákem. Konstrukce objektu je betonová s vyztužením sítí KARI. Odvádění vody z objektu je propustkem DN 1400 mm, který byl realizován v rámci rekonstrukce přilehlé cesty HC 3. Přístup k požeráku je po dřevěné lávce se zábradlím, nosná konstrukce lávky je z ocelových nosníků. Výstavba byla realizována v roce 2007, vodní plocha má výměru 1,3 ha, objem vody stálé hladiny je 11 tis. m3, maximální objem vody je 17 tis. m3. Plánované náklady na výstavbu činily podle projektové dokumentace 3,5 mil. Kč, skutečné náklady pak nepřesáhly 3 mil. Kč (PPO). 

obr.3.png 

Obr.  3.  Vodní nádrž IP 4 a polní cesty HC 3 a HC 14 v roce 2017  

Biocentrum BC7  sousedí s vodní nádrží a je vybudováno na pozemcích KN č. 792 a 794 v k.ú. Choťovice. Vysázen je zde 101 strom a 825 keřů. Projekt počítal s 40 % plochy stromů a keřů a 60 % trvalých travních porostů. Výsadba s následnou údržbou probíhala v letech 2009-2011.

 obr.4.png

Obr.  4.  Biocentrum BC 7 okolo vodní nádrže IP 4  v roce 2017                                                                                                                                                      

Biokoridor BK4 navazuje na biocentrum BC7 a pokračuje do sousedního katastrálního území obce Žehuň. Na výsadbu bylo použito celkem 115 stromů - habr, lípa, javor, bříza, olše, jeřáb, dub a topol a 955 keřů - brslen, hloh, líska, svída, zimolez, vrba a trnka. Celkové náklady na zeleň (BC7 + BK4) včetně zapěstování činily 1,9 mil. Kč.

 obr.5.png

Obr.  5.  Vodní nádrž IP 4, biocentrum BC 7, biokoridor BK 4 a polní cesta HC 3 a HC 13  v roce 2017   

Polní cesty HC 13, HC 3,  HC 14, HC 22 a HC 24

Zkvalitnění života na vesnici zajišťují také nové polní cesty, které slouží nejen zemědělcům pro zajištění hospodaření na polích, ale také široké veřejnosti ke sportovnímu i kulturnímu využití. Obec z finančních prostředku Krajského úřadu vybudovala u vodní nádrže IP 4 a biocentra BC 7 odpočinkový přístřešek s lavičkami pro cyklisty, bruslaře a pěší s mapami cyklotras a okolí. Nechybí zde na nástěnkách také základní informace z historie obce Choťovice a popis místní flory a fauny. To vše je doplněné ohništěm a dřevěnou sochou mořské víly.  Polní cesty jsou v asfaltocementovém provedení s kvalitním povrchem a konstrukčně stavěné i na odvoz cukrové řepy, která se zde hojně pěstuje. Pomocí drenáží a příkopů podél cest je řešen povrchový odtok srážkové vody do vodní nádrže, liniová zeleň chrání částečně okolní pozemky proti větrné erozi.

Polní cesty HC 13, HC 3 ( 746 m + 1152m = 1898 m), zhotovitelem byla firma  PSVS a.s. (Pražské silniční a vodohospodářské stavby) v roce 2008.  

Konstrukce HC 13 (návaznost na cestu C1 Žehuň od hřbitova)

-          P 4,5/30 délka 746 m, vápněná pláň 0,35 m, štěrkodrť 200 mm; vibrovaný štěrk 170 mm, obalované kamenivo 50 mm; asfaltobeton 40 mm, podélná drenáž a doprovodná zeleň biokoridor BK 4 (směr zelený most na D11).

Konstrukce HC3 (návaznost na HC13 a HC15)

-          P 5/30 délka 403 m – od zástavby Choťovic, P 4,5/30 délka 749 m (k nadjezdu přes  D11). Rekonstrukce přístupové cesty k D11, recyklace původního štěrkového podkladu zafrézováním „Doropor“, štěrkorť 200 mm;   obalované kamenivo hrubé 50 mm; asfaltobeton 40 mm.

Celkové náklady na výstavbu bez DPH – 5 831 423 Kč

Polní cesty HC 14, HC 22 a HC 24 (délka 2277m jako P 4,5/30 + 935 m jako P4/30 celkem 3212 m)

Zhotovitel H-Intes v roce 2009.      

-          Konstrukce HC 14, HC 22 a HC 24 - vápnění pláně do 0,5m, štěrkodrť 150 mm, ŠCM (štěrk vyplněný cementovou  maltou)  110 mm, obalované kamenivo 50 mm, asfaltobeton 40 mm, podélná drenáž kombinovaná s příkopy a průlehy, návaznost HC 14 na HC3 u BC7 s rybníkem; HC22 na HC5 a HC 24, HC 24 navazuje na cestu od Koreckého dvora HC 5 a na cestu HC 22 v k.ú. Končice navazuje na cestní síť vybudovanou v rámci KoPÚ Končice Pobočkou Kolín. 

Celkové náklady na výstavbu bez DPH 14 749 517 Kč

 obr.6.png 

Obr. 6. Biokoridor BK 4 a cesta HC 3 a HC 13

 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.  

Státní pozemkový úřad, vedoucí Pobočky Nymburk