Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Kolaudace vodní nádrže N2 a dalších souvisejících opatření v k. ú. Hradčany na Moravě

Přerov, 17. 4. 2020: V rámci realizací společných zařízení, které byly navrženy a schváleny v pozemkových úpravách, došlo na počátku letošního roku ke zkolaudování části opatření vybudovaných v r. 2019 v k. ú. Hradčany na Moravě. Obec Hradčany se nachází východně od města Přerova a jde o první akci, kterou zde Státní pozemkový úřad dokončil.

vodní tůň.PNGRozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hradčany na Moravě nabylo právní moci 30. 9. 2013. Proces pozemkových úprav je legislativně zakotven v zákoně č. 139/2002 Sb. a dochází při něm mj. k novému uspořádání pozemků a návrhu celé řady společných zařízení v řešeném území. A část z nich, jež byla prioritou obce Hradčany již od samého začátku komplexní pozemkové úpravy, si nyní představíme.

Plánem společných zařízení byla vedle dalších opatření navržena také vodní nádrž N2 s výsadbou rostlin, vedlejší polní cesta P15 a revitalizace vodních toků.

Vlastní realizaci společných zařízení v k. ú. Hradčany na Moravě, která je z většinové části financována z finančních prostředků evropského dotačního titulu Programu rozvoje venkova, operace 4.3.1 Pozemkové úpravy, předcházelo v roce 2018 zpracování projektové dokumentace (PD) pro stavební povolení. Veřejnou zakázku na vyhotovení této PD vyhrála ve výběrovém řízení firma z Brna – Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Ve veřejném výběrovém řízení na vybudování předmětných opatření shodou okolností uspěla společnost rovněž se sídlem v Brně, a to FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se kterou byla uzavřena smlouva o dílo v květnu roku 2019.

Vodní nádrž N2 byla vybudována jako průtočná na bezejmenném vodním toku, který tvoří pravostranný přítok vodoteče Šišemky. Kromě zploštění případné povodňové vlny má tato vodní nádrž funkci zadržení vody v krajině a celkově přispěje ke zvýšení biologické diverzity v území. Jedním ze zásadních pravidel je u takovýchto vodních nádrží navrhnout a vytvořit dostatečné litorální (příbřežní) pásmo, což dokončená nádrž maximálně splňuje. Hráz vodní nádrže N2 je dle projektové dokumentace vysoká 5,8 m s šířkou v koruně 3 m a délkou necelých 82 m. Celkový objem nádrže N2 (po maximální hladinu) je vypočten na 43 400 m3. Popisované vodohospodářské dílo bylo navrženo s poměrně velkým retenčním prostorem, který souvisí s posílením protipovodňové funkce významné suché nádrže navržené dle Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na území níže ležící sousední obce Domaželice. Nad pomyslnou hladinou maximálního vzdutí vodní nádrže N2 a pod hrází nádrže byl doplněn břehový a doprovodný porost v podobě interakčního prvku IP67, kdy došlo k výsadbě 115 ks stromů a 101 keřů. Stanovištně odpovídající druhovou skladbu tvoří dub zimní, javor babyka, lípa srdčitá a velkolistá, topol osika, olše lepkavá, vrba bílá, jilm habrolistý a doplňkově jeřáb ptačí. Keřové patro je složeno ze svídy krvavé, kaliny obecné, hlohu obecného a lísky obecné. Lze konstatovat, že i když vlivem výstavby nově vzniklého vodohospodářského díla došlo k odstranění původního břehového porostu bezejmenné vodoteče, tak za pár let bude nově vysazený dřevinný porost dostatečnou náhradou za odstraněné dřeviny. Při kácení vzrostlé dřevinné vegetace, zvláště v krajinném prostoru, je nesmírně důležité zachovat na místě tzv. mrtvé dřevo. V případě realizace vodní nádrže N2 byly využity mohutné vrbové pařezy s částí kmene pro obohacení prostředí litorální zóny. Navíc je zde i předpoklad částečného obnovení růstu těchto torz vrbových kmenů.

V úseku mezi lesním pozemkem nacházejícím se nad vodní nádrží N2 a komunikací vedoucí k místní skládce nebezpečného odpadu byla vybudována travnatá polní cesta P15 o šířce 4 m a délce 963 m.

S vodní nádrží N2 souvisí také revitalizace toků RT1 – RT3, kdy na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nad samotnou vodní nádrží N2 bylo zrealizováno celkem 6 srubových přehrážek a 1 vodní tůň o rozloze 510 m2 s maximální hloubkou vody 1,5 m. Tato doprovodná opatření pomohou zachytit různé splaveniny nad vodní nádrží N2, což přispěje jednak ke zpomalení odtoku vody z prostředí (jak znázorňuje obr. 7), tak i ke snížení zanášení akumulačního prostoru vodní nádrže.

Pozemkové úpravy, jakožto dlouhodobý proces krajinného plánování, se neobejde bez úzké spolupráce se všemi účastníky řízení a obec Hradčany je toho názorným příkladem.

Všechna vybudovaná opatření budou následně ze strany Státního pozemkového úřadu předána do vlastnictví samotné obce. A to včetně těch, která na závěrečnou kontrolní prohlídku ještě čekají.

Zpracoval Ing. Václav Závěšický na podkladě realizační projektové dokumentace

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov