Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Exkurze ČZU na Strakonicku v říjnu 2022

Pobočka Strakonice dne 20.10.2022, po dvouleté pauze zaviněné Covidem, přivítala studenty bakalářského studia i doktorandy z České zemědělské univerzity, Fakulty životního prostředí, pod vedením Ing. Blanky Kottové Ph.D. z Katedry plánování krajiny a sídel, aby v praxi předvedla realizace některých prvků plánů společných zařízení.

"Sešli jsme se v mlhavém ránu v malé obci Řiště, která je součástí obce Předmíř a vypravili se po realizované cestě z roku 2015 směrem k Zahorčicům. Téměř na hranici obou katastrálních území se nachází památníky selskému rodu Cihlových, selskému stavu na Blatensku a pozemkovým úpravám. Ostatně, věděli jste, že pozemkové úpravy mají svůj vlastní pomník? Zde na nás čekali Ing. Josef Honz Csc. starší a Ing. Josef Honz mladší, kteří se zabývají projektováním pozemkových úprav od jejich počátku. Oba jsou navíc velice činní i v dalších oblastech a velmi se zajímají o historii selských rodů. Zde jsem si dovolil panu Honzovi staršímu věnovat knihu „30 let pozemkových úřadů“ (pozn. Pozemkové úřady oslavili v roce 2021 své 30. narozeniny, ale pozemkové úpravy slaví své 30. výročí v roce 2022) jako poděkování za jeho spolupráci s naší pobočkou od dob projektů zatímního užívání v počátku 90. let. Je to tedy člověk, který 30 let pozemkových úřadů skutečně prožil spolu s námi. Našim hostů zde pověděli jak o významu samotných úprav z hlediska vlastníků a uživatelů půdy, tak i o historii selského stavu na Blatensku. Po rozloučení jsme se vypravili dále do Zahorčic, kde se z příkopu cesty příčným žlabem napájí malebný rybníček. Následoval přesun do obce Metly, která je nechvalně známa z povodní v roce 2002, kdy ji z velké části smetl protržený Metelský rybník. Povodňová vlna následně poničila obec Předmíř a pokračovala dál na Blatnou. Pozemkový úřad Strakonice následně provedl pozemkové úpravy na celém Předmířsku (k.ú. Předmíř, Metly, Řiště a Zámlyní), kterými pozemkově vypořádal do značné míry pozměněnou krajinu. Vzhledem k tomu, že v době naší exkurze probíhalo vypouštění Metelského rybníka před výlovem mohli si studenti udělat ještě lepší představu o mohutnosti hráze. Pan Ing. Honz starší, který sem s námi přejel, seznámil účastníky s historií samotného rybníka a hospodaření v oblasti sahající až do 15. století. Z hráze jsme se přesunuli na most na jednom z přítoků vybudovaný v roce 2018 jako součást nové cesty na Starý Smolivec. Cesta je, jako většina námi zbudovaných cest, s povrchem z penetračního makadamu."  vyprávěl Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice.

Pro porovnání byla další zastávka v Hajanech na nepoměrně menším rybníčku. Ten byl vybudován v roce 2014 pobočkou Strakonice po ukončení zdejších pozemkových úprav jako suchý poldr pro ochranu obce před velkou vodou z přívalových srážek a jarního tání. V roce 2020 došlo, vzhledem k nastupujícím suchům, ke změně na retenční nádrž. Nyní je tedy, díky práci pobočky Strakonice a obce o další vodní hladinu v krajině více.

Následoval přejezd do Chraštic s vycházkou do Klínovic. Zde si studenti se zájmem prohlédli jak „rozebíratelnou“ konstrukci cesty při přechodu vysokotlakého potrubí tak i rámový mostek zanořený hlouběji aby byl umožněn přechod některých chráněných živočichů. Zároveň mohli porovnat stav povrchu z penetračních makadamů po více letech od zhotovení.

Po přejezdu do Přechovic všichni shlédli, vzhledem k pasoucímu se stádu krav vedených statným býkem, pouze z povzdálí retenční nádrž nad obcí zbudovanou jako prvek plánu společných zařízení obcí z evropských dotací. Na cestě si studenti s velkým zájmem prohlédli přelivný propustek, který v případě vyšší vody zadrží část vody do přilehlé nivy a zbytek se neškodně převede vrchem.

Náročný první den exkurze zakončili studenti návštěvou měšťanského pivovaru, který mimochodem prošel privatizací vedenou Krajským pozemkovým úřadem a od ledna 2005 je ve 100% vlastnictví města Strakonice.

Druhý den byl zahájen prohlídkou vodohospodářských opatření v Nestanicích, součásti obce Libějovice, dobudovaných v roce 2020. Jedná se o soustavu ochranné hrázky a příkopů chránících obec před vodami z vrchu Lomec se stejnojmenným klášterem. Na hranách příkopů byly ještě vidět zbytky naplavenin z přívalového deště z před čtrnácti dnů. Tím byla prokázána funkčnost celého opatření. Součástí opatření byla i revitalizace malé vodní nádrže, která též přívalem neutrpěla žádné škody. Po krátkém pěším přesunu si účastníci exkurze prohlédli cestu v Černěvsi s protipovodňovým příkopem převádějícím přívalové srážky mezi dvěma mikropovodími, aby je odklonil od samotné obce. Toto opatření bylo vybudováno v roce 2009 a dodnes slouží svému původnímu účelu bez nutnosti oprav.

Dvoudenní exkurze byla zakončena v Radčicích na dalším protipovodňovém opatření převádějícím přívalové srážky z Radčického vrchu příkopem, potrubím a podvrtem pod silnicí I/20 k řece Blanici. Také u tohoto opatření byli vidět zbytky po nedávných deštích, které postihli oblast. Při zpáteční cestě z autobusu byla vidět eroze na druhé straně Radčického vrchu v místech, kde ještě neproběhly pozemkové úpravy a tedy zde nejsou žádná technická opatření.

Vzhledem k úspěšnosti akce nyní nezbývá než se těšit na další návštěvu z ČZU na Strakonicku i v příštím roce.

Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice