Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace Hlavní polní cesta HC10, k. ú. Korytná

V průběhu června 2018 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu důležité hlavní polní cesty HC10 s důmyslným odvodněním s protierozní funkcí chránící intravilán i extravilán před splachy bahnotoky. Tato stavba byla realizována v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Korytná.

Realizace novostavby polní cesty HC10 je vedena převážně v trase původní cesty a kompletně se nachází v extravilánu obce k. ú. Korytná. Hlavní polní cesty HC10 jsou kategorie P 5,0/30, jednopruhová, obousměrná a s výhybnami, kde základní šířka jízdního pruhu je 4,00 m a se zpevněnými krajnicemi o šířce 0,50 m. Celková délka cesty je 1,3 km o plošné výměře 0,57 ha. Kryt konstrukce cesty s ohledem na sklonové poměry živičný, respektive na konci staničení cesty betonový, kvůli zásahu cesty do CHKO Bílé Karpaty. Polní cesty jsou odvodněny příkopy, žlabovkami a propustky.  Na začátku úseku cesty byla obnovena horská vpusť a lapač splavenin.

Bylo také realizováno komplexní a účinné odvodnění polní cesty, které slouží zároveň jako protierozní a protipovodňové opatření. Brání natékání extravilánových vod do zastavěného území obce a zabezpečuje i samotnou vozovku před poškozením. Při polní cestě jsou tyto odvodňovací objekty: pravostranný příkop, lapač splavenin, žlaby a propustky. Založen byl také luční trávník a všechny cestní příkopy jsou v celé své ploše zatravněny. Vedlejším efektem projektu je také zlepšení přístupnosti chatové oblasti za potokem Lubná a fakt, že cesta také zastává funkci sportovně-rekreační. Realizací projektu nedošlo k ovlivnění a změně dosavadního, převážně zemědělského, využití území extravilánu obce k. ú. Korytná.

Realizace stavby probíhala od srpna roku 2017 do června roku 2018. Zhotovitelem realizace byla společnost EUROVIA CS, a. s.. Celkové náklady činily 11 902 770 Kč včetně DPH a byly hrazeny z prostředků Programu rozvoje venkova 2014-2020. Veškeré výše zmíněné stavby byly předány obci Korytná.

 

 

Autor: Mgr. Miloslav Cigoš

Rada, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj - Pobočka Uherské Hradiště