Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Výstavba vodních nádrží v procesu pozemkových úprav na Pobočce Nymburk

V rámci výstavby vodohospodářských opatření po komplexních pozemkových úpravách Pobočka Nymburk vybudovala několik druhů vodních nádrží. Z praktického hlediska lze tato vodohospodářská díla rozdělit do dvou základních skupin:

  1. suché retenční nádrže (poldry), které zachycují přívalové srážky, ale jinak jsou po většinu roku bez stálé hladiny
  2. rybníčky, tůně a jezírka se stálou vodní hladinou.

Příkladem suchých retenčních nádrží jsou vybudované nádrže v obci Kněžice a k. ú. Dubečno a v obci Křinec a k. ú. Sovenice.

1.1 Suchá retenční nádrž v k. ú. Dubečno: Nádrž byla realizována po zpracování komplexní pozemkové úpravy v roce 2004. Výměra nádrže je 0,56 ha, zemní hráz je 70 m dlouhá a 1,9 m vysoká. Bezpečnostní přeliv je zpevněn zatravňovacími dlaždicemi. Hráz je opatřena spodní výpustí a kontrolní šachtou. Akumulační objem nádrže je 4000 m3. Okolní osázení bylo provedeno 107 keři (šípkové růže, trnky, zimolez a brslen) a 10 ks stromů (javor babyka). Cena za realizaci v roce 2004 činila 488 tis. Kč (Všeobecná pokladní správa - VPS).

1.2 Retenční nádrž v k. ú. Sovenice: Projektová dokumentace vycházela z návrhu společných zařízení v rámci KoPÚ Sovenice.  Důvodem pro návrh stavby byla ochrana majetku a pozemků v k. ú. Sovenice při příchodu povodňové vlny korytem vodního toku Rojdánka. Nádrž je situovaná severně nad obcí Sovenice, retenční objem nádrže je 2547 m3. Hráz je čelní homogenní sypaná z jílovito-písčitých hlín o délce 56 m s šířkou koruny hráze 3 m, ochrana hráze před přelitím je zabezpečena bezpečnostním přelivem. Bezpečnostní přeliv je sdružen s výpustným objektem, objekt je železobetonový. Odtékající voda je odváděna balvanitým skluzem a opevněným korytem do stávajícího koryta potoka Rojdánky, maximální objem nádrže je 4330m3 při ploše hladiny 2836 m2. Pro okolní výsadby byly použity místní druhy stromů a keřů odpovídající původním společenstvům. Malý objem nádrže je pro plnou ochranu obce před povodňovou vlnou doplněn ještě jedním objektem umístěným cca 500 m před nádrží, jedná se o obtokový kanál P1. Okolní úpravy nádrže spočívaly v osetí narušených ploch, vysázení nových stromů a mokřadních rostlin. Cena za realizaci v roce 2010 činila 3429 tis. Kč, zdroje financování byly VPS – cca 85 tis. Kč (vypracování projektu a archeologický dohled), zbytek PPO.

 

Příkladem nádrží se stálou vodní hladinou je retenční nádrž na Ostrovském potoce v obci Zápy na okrese Praha-východ vybudovaná po pozemkové úpravě v katastrálním území Zápy a vodní nádrž v obci a katastrálním území Choťovice v okrese Kolín, bývalý okres Nymburk.

2.1. Retenční nádrž na Ostrovském potoce v k. ú. Zápy byla vybudována společně s biocentrem v roce 2000. Plocha vodní nádrže je 7696 m2, objem nádrže při provozní hladině je 5953 m3, neovladatelný retenční objem je 21045 m3. Hráz je sypaná o šířce v koruně 4 m a délce 233 m. Vypouštění nádrže a bezpečnostní přeliv jsou spojeny do sdruženého železobetonového funkčního objektu s předsazeným výpustným objektem požerákového typu s šachtovým bezpečnostním přelivem. Přístup na požerák je z koruny hráze ocelovou Lávkou s dřevěnou podestou. Zajímavým prvkem při výstavbě této nádrže bylo ponechání sloupu vysokého napětí (22kV) přímo v nádrži na poloostrůvku, neboť přeložka by byla finančně i časově náročná. Celkové investiční náklady stavby činily 5.285 968 Kč, z toho projektové a geodetické práce  285 553 Kč. 

 

2.2 Vodní nádrž v k. ú. Choťovice je průtočná a je vybudována za účelem zadržování vody v krajině na pozemku KN č. 793 na soutoku Mirkovického potoka a melioračních kanálů. Hráz je zemní, sypaná z místních materiálů podél stávající cesty v délce         108 m. Koruna hráze a část svahu je zpevněna ohumusováním a osetím, část svahu pod hladinou je opevněna pohozem z makadamu. Část tělesa hráze nad úrovní sejmuté humózní vrstvy je sypaná a hutněná a část tělesa hráze pod touto úrovní vznikla vyhloubením nádrže, šířka koruny je 3 m. Vypouštěcí objekt je situován v ose Mirovického potoka a byl navržen jako bezpečnostní přeliv žlabového typu s předsunutým požerákem. Konstrukce objektu je betonová s vyztužením sítí KARI. Odvádění vody z objektu je propustkem DN 1400 mm, který byl realizován v rámci rekonstrukce přilehlé cesty HC 3. Přístup k požeráku je s dřevěnou lávkou se zábradlím, nosná konstrukce lávky je z ocelových nosníků. Výstavba byla realizována v roce 2007, vodní plocha má výměru       1,3 ha, objem vody stálé hladiny je 11 tis m3, maximální objem vody je 17 tis m3. Plánované náklady na výstavbu činily podle projektové dokumentace 3,5 mil. Kč, skutečné náklady pak nepřesáhly 3 mil. Kč (PPO). 

 

1.png

 

2.png

 

3.png

 

4.jpg