Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář o komplexních pozemkových úpravách v okrese Mladá Boleslav

Dne 14. listopadu 2017 se ve spolupráci Celostátní sítě pro venkov, MAS Mladoboleslavský venkov a Krajského informačního střediska Středočeského kraje uskutečnil v sále Kulturního domu v Katusicích odborný seminář věnovaný pozemkovým úpravám. Seminář byl určen především zástupcům obcí, nicméně byl otevřen i široké veřejnosti. Cílem bylo představit principy a procesy pozemkových úprav a aktéry, kteří do nich zasahují.

Ing. Martin Benda, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov (CSV) pro Středočeský kraj, představil přítomným principy a cíle Celostátní sítě pro venkov. V prezentaci se objevily možnosti spolupráce s Celostátní sítí pro venkov a aktivity, které Síť uskutečňuje. Byly představeny akce uspořádané v posledních třech letech. Zmíněny byly především informační aktivity (semináře, workshopy), ať už pro zemědělskou veřejnost, nebo pro mladé začínající zemědělce. Jako další atraktivní kapitola činnosti Celostátní sítě pro venkov byly prezentovány exkurze. Účastníkům bylo samozřejmě nabídnuto partnerství CSV.

Ing. Michal Pochop je členem tematické pracovní skupiny CSV – Komplexní pozemkové úpravy a vedoucí oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. Ing. Pochop byl jedním ze zpracovatelů publikace Pozemkové úpravy „krok za krokem”. V kratší podobě představil jednotlivé procesní úkony v rámci pozemkových úprav:

  • Zahájení řízení

  • Výběr zpracovatele

  • Zeměměřičské činnosti

  • Upřesnění a rekonstrukce přídělů v rámci pozemkových úprav

  • Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků

  • Rozhodování o pozemkové úpravě

  • Vyhotovení podkladů pro obnovu katastrálního operátu

  • Vytyčení nově navržených pozemků

  • Realizace společných zařízení vyplývajících ze schváleného návrhu

  • Péči o realizovaná opatření

O zkušenosti s realizací pozemkových úprav (jednoduchých i komplexních) se přišli podělit zástupci Státního pozemkového úřadu (SPÚ), konkrétně z pobočky Mladá Boleslav – zástupce vedoucího pobočky Ing. Jiří Novotný a jeho kolegyně Jitka Kettnerová. Přiblížili účastníkům nejen záludnosti celého procesu pozemkové úpravy, ale především představili zásadní realizace, které pobočka SPÚ vykonala za uplynulé období. Taktéž v prezentaci demonstrovali na připravených mapových podkladech rozdělení pozemků před a po pozemkových úpravách. Jen tak lze nejlépe přiblížit, co přesně čeká vlastníky pozemků. Seminář uzavíraly dvě prezentace Ing. Pochopa. První byla věnovaná příkladům dobré praxe. Představení úspěšných, inspirativních a inovativních projektů pozemkových úprav, které byly realizovány na území celé České republiky. Tématem druhé prezentace byly příklady dobré praxe výsadby ovocných stromů při pozemkových úpravách. Jedná se předběžné výstupy Tematické pracovní skupiny „Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce“. Tato Tematická skupina je založena a podporována Celostátní sítí pro venkov a jedním z cílů je podpora výsadby ovocných stromů v rámci pozemkových úprav. V průběhu celého semináře lektoři zdůrazňovali důležitost a význam dotací v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020, konkrétně opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy.

V průběhu celé akce zaznívaly dotazy účastníků směrem k lektorům. Lektoři se velmi často v odpovědích navzájem doplňovali a všechny odpovědi byly podloženy osobními zkušenostmi z realizací pozemkových úprav. Domníváme se, že pro účastníky bylo přínosné nejen setkání s těmi, kdo pozemkové úpravy v jejich regionu vykonávají (pracovníci SPÚ Mladá Boleslav), ale také zkušenosti dalších starostů. Na těchto lidech stojí pozemkové úpravy především. Jejich postoj je klíčový při realizaci.

V prvních pár dnech po konání semináře se, dle zástupců SPÚ, k pozemkovým úpravám přihlásily tři nové obce, z nichž jedna již podala přihlášku/žádost.

 

Zpracoval: Ing. Martin Benda, krajský koordinátor CSV, RO Praha


IMG_0685.jpg


IMG_0682.jpg