Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

V katastru obce Skřípov na Prostějovsku byly dokončeny realizace komplexních pozemkových úprav

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj zajistila v roce 2018 realizaci stavby „Polní cesty, vodohospodářská opatření a výsadba zeleně v k.ú. Skřípov – VI. etapa“.

ZÁKLADNÍ Identifikační údaje STAVBY

Název stavby:

Polní cesty, vodohospodářská opatření a výsadba zeleně v k.ú. Skřípov – VI. etapa

Doba realizace:         

05–11/2018

Celkové náklady:       

33 638 920 Kč vč. DPH

Financování:  

Program rozvoje venkova 2014-2020, Opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy

 

Cílem realizované stavby společných zařízení v katastru obce Skřípov na Prostějovsku je zadržení vody v krajině, omezení dopadu dlouhodobého zemědělského sucha, zajištění neškodného odvodu vod při přívalových srážkách, zpřístupnění pozemků vlastníků, zvýšení průchodnosti krajiny, včetně rozvoje cykloturistiky a posílení celkové estetické hodnoty krajiny.  

Stavba má polyfunkční charakter, realizací sítě nových zpevněných polních cest, 3 vodních nádrží, 9 zemních tůní, 12 záchytných příčných přehrážek, revitalizací toku a rozsáhlými výsadbami zeleně na takřka 10 ha vznikl plnohodnotný soubor funkčních a vzájemně provázaných krajinných prvků.

Realizace společných zařízení probíhají ve Skřípově kontinuálně od roku 2003 a dokončením této stavby se obec Skřípov stala první obcí v okrese Prostějov, v jejímž katastru jsou  zrealizována veškerá prioritní společná zařízení schválená v rámci komplexních pozemkových úprav, které zde proběhly v letech 1996–2002.

Veškeré náklady spojené s realizacemi společných zařízení v katastru obce Skřípov        a byly hrazeny výhradně z dotačních titulů Evropské unie (Program SAPARD, Operační program Zemědělství a Program rozvoje venkova).

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj intenzivně připravuje pro rok 2019 realizaci staveb protierozního, protipovodňového a vodohospodářského charakteru v katastrech obcí Čelechovice na Hané, Studenec a Vranovice.

 

Zpracoval: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

Přílohy Poslední aktualizace
foto_stav před realizací
soubor jpgNové okno( JPG, 3.31 MB)
29.1.2019
foto_průběh realizace
soubor jpgNové okno( JPG, 1.03 MB)
29.1.2019
foto_ po realizaci
soubor jpgNové okno( JPG, 2.1 MB)
29.1.2019
foto_po realizaci
soubor jpgNové okno( JPG, 2.5 MB)
29.1.2019
foto_po realizaci
soubor jpgNové okno( JPG, 2.27 MB)
29.1.2019