Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace souboru společných zařízení v katastru obce Hruška

Pobočka Prostějov Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj dokončila v roce 2017 realizaci první etapy společných zařízení v katastru obce Hruška, které byly schváleny v komplexních pozemkových úpravách.

V rámci katastrálního území Hruška byl navržen ucelený systém opatření kombinující protierozní a protipovodňovou funkci se současným zakomponováním prvků ÚSES a opatření ke zpřístupnění pozemků. Byl tak vytvořen systém vzájemně navazujících objektů, který zajistil plnohodnotnou ochranu zemědělského půdního fondu před jeho degradací jak vodní, tak i větrnou, erozí a současně chránící intravilán obce před povodňovými škodami, které byly v obci v minulém období opakovaně zaznamenány.


Suchá nádrž SN1

Suchá nádrž SN1 byla realizována v místě bezprostředně navazujícím na zástavbu obce a nahrazuje původní nedostatečnou a nekapacitní zemní hrázku. Suchá nádrž je řešena jako zemní homogenní sypané těleso o délce 200 m s návodním lícem ve sklonu 29 % a vzdušným lícem ve sklonu 50 %. Výška koruny hráze je 3,1 m a šířka 3,0 m ve sklonu 3 %.

 

Svodné průlehy SP1, SP2a a P2b; LBK5, IP9

Svodný průleh SP1 je zaústěný do suché nádrže a chrání při vysokých srážkových úhrnech zastavěnou část obce od západu. Těleso SP1 je tvořeno dnem o šířce 0,6 m a svahy zářezu ve sklonu 1 : 2. Vzhledem ke konfiguraci terénu je svodný příkop vybaven skluzy z lomového kamene zajišťujícími maximální podélný sklon dna příkopu 3 %. Svodné průlehy SP2a a SP2b chrání zastavěnou část obce od severu a rozdělují povrchový odtok do dvou recipientů – Hraničního a Tvorovického potoka. Těleso SP2a je tvořeno dnem o šířce 0,6 m a svahy zářezu ve sklonu 1 : 3. Směrové řešení SP2a je tvořeno meandry o sedmi obloucích s počátkem ve vyústění SP2a do Hraničního potoka. Těleso SP2b je tvořeno dnem o šířce 0,6 m a svahy zářezu ve sklonu 1 : 2. Směrové řešení SP2b tvořeno meandry o čtrnácti vrcholových kružnicových obloucích propojených přímými úseky. Svodné průlehy SP2a a SP2b jsou doplněny opatřeními k ochraně a tvorbě životního prostředí v podobě lokálního biocentra LBK5 a interakčního prvku IP9.

 

Polní cesty C6, C7, C16 a C127

Zpevněné polní cesty C6 (kategorie P 5/30 o délce 0,95 km) a C7 (kategorie P 5/30 o délce 0,94 km) jsou trasovány souběžně se svodnými průlehy SP2a a SP2b a jsou nedílnou součástí systému protipovodňové a protierozní ochrany intravilánu obce. Současně zpřístupňují pozemky vlastníků a zlepšují průchodnost krajiny zejména pro zemědělskou techniku.  Nezpevněná polní cesta C127 o délce 0,43 km je trasována souběžně s protierozní mezí  PM1 a slouží mimo jiné ke zpřístupnění suché nádrže SN1 pro údržbu. Zpevněná polní cesta C16 o délce 0,42 km zpřístupňuje pozemky vlastníků a současně odvádí zemědělskou dopravu z intravilánu obce.

   

Protierozní mez PM1

Protierozní mez PM1 je tvořena násypem meze se zatravněním a zajišťuje svedení povrchového odtoku podél PM1 až do lokality suché nádrže SN1.

 

Stavba se souborným názvem „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa“ byla realizována v období září 2016 až červen 2017 jako projekt Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v Operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.

Celkové náklady stavby: 18,5 mil. Kč bez DPH.

 

Hruska1_sucha_nadrz_SN1.jpg

suchá nádrž

 

Hruska2_polni_cesta_C7.JPG

polní cesta

 

Hruska3_svodny_pruleh_SP2b.JPG

svodný průleh

 

Hruska4_svodny_pruleh_SP2a.JPG

svodný průleh