Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Jeseník zadržuje vodu v krajině

Pobočce Jeseník se podařilo dokončit první etapu realizace plánu společných zařízení v katastrálním území Bílý Potok. Katastrální území Bílý Potok je z velké části zemědělským katastrem a realizované lokální biocentrum, pracovně zvané LBC7, se nachází ve středu velkého bloku zemědělské půdy v terénní zamokřené depresi. Tedy v místě velmi problematicky zemědělsky využitelném.

Srdcem lokálního biocentra LBC7 jsou dvě nově navržené boční nádrže krajinářského charakteru, položené na levostranném bezejmenném přítoku Bílého potoka v lokalitě U Mučedníku. Horní a Dolní nádrž pracovně označované jako nádrže N6 a N7 s rozsáhlým litorálním pásmem mají celkovou výměru cca 4 ha. Součástí biocentra je i několik tůní a revitalizovaný vodní tok. Byl zrušen vydlážděný meliorační příkop a potok byl rozvlněn, byl vytvořen prostor pro rozliv, kde může potok přirozeně meandrovat. Součástí realizace byla i doprovodná výsadba.

Realizace biocentra LBC7 přispěje výrazným způsobem k ekologické stabilitě v dané lokalitě již zmiňovaného katastrálního území. Současně s realizací stavby LBC7 byly realizovány i zatravněné přístupové polní cesty VC 14, VC15a, VC15b. Jedná se o vedlejší polní cesty kategorie P 3,5/30, s navrženou konstrukcí vozovky ŠD- štěrkodrť 180 mm, VŠ - vibrovaný štěrk 150 mm, ZV – zatravňovací vrstva 50 mm o celkové tloušťce komunikace 380 mm. Všechny tyto polní cesty budou sloužit k přístupu do biocentra a k obsluze okolních zemědělských pozemků.  

 

Datum zahájení: 21. 11. 2016

Datum dokončení:   27. 11. 2017

Celková cena díla:   26 734 387 Kč vč. DPH  

Financováno: EU – Program rozvoje venkova

 

Projekt byl vybudován díky pochopení a spolupráci zástupců Města Javorník, SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, příkladného a přínosného přístupu zhotovitele firmy Kavyl, pracovníků AOPK Regionální pracoviště Olomoucko, SZIF a dalších.

před realizací

Situace před realizací.jpg

 po realizaci

 Situace po realizaci.jpg

Situace po realizaci 2.jpg