Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Jedna lípa za jeden rok svobody

V Radkově oslavili 30 let svobody vysazením 30 nových lip do unikátní historické aleje lemující někdejší kočárovou cestu od radkovského kostela k zámku v Dubové. Svůj díl práce odvedla i ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj Dana Lišková.

Mezi obcemi Radkov a Dubová se nachází alej lemující někdejší kočárovou cestu od radkovského kostela k zámku v Dubové. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, obcí Radkov, spolkem Arnika a Lesy České republiky s.p. se zde konala akce s názvem „Sázení 30 lip. k 30. výročí sametové revoluce – obnova unikátní historické aleje“. Této akce se na pozvání Moravskoslezského kraje zúčastnila také Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj. Pozemek parc. č. 1025/1 v k.ú. Radkov u Vítkova spravovaný naším úřadem podélně sousedí s pozemkem parc. č. 1629/1 v k.ú. Radkov u Vítkova ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, na kterém k postupné obnově historicky významné lipové aleje dochází.

Dle § 1017 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m. Vzhledem k potřebě dodržení bezpečnostních limitů provozu na přilehlé pozemní komunikaci dle platných předpisů na úseku dopravy bylo možné výsadbu realizovat ve vzdálenosti nejméně 3 m od krajnice vozovky. Stromy v aleji tak bylo možné umístit jen na hranici s pozemkem parc. č. 1025/1 v k.ú. Radkov u Vítkova, který je však propachtováván soukromému zemědělci. Po společném projednání věci se podařilo nalézt řešení a přispět tak z naší strany k obnově aleje.

 „Je pěkné vidět, že jsme mohli i jako úřad přispět svým postojem ke znovuzrození významného krajinného prvku lipové aleje…“, uvedla skromně paní ředitelka Lišková, která pomohla také nejeden stromek zasadit.