Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Studie erozní ohroženosti v povodí Pertoltického potoka

V rámci spolupráce Státního pozemkového úřadu, Pobočky Liberec a ČVUT Praha, Fakulty stavební, Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství bylo zadáno téma diplomové práce “Studie erozní ohroženosti v povodí Pertoltického potoka‘‘. Práce se zabývala určením míry erozního ohrožení zemědělských pozemků v povodí Pertoltického potoka, které se nachází v okrese Liberec, oblast Frýdlantska a zasaženými katastrálními území jsou Dolní Pertoltice, Horní Pertoltice a Předlánce. V těchto katastrálních územích jsou plánovány komplexní pozemkové úpravy.

Diplomová práce se zabývala v současnosti aktuální tématikou erozních procesů na zemědělské půdě. Stanovení erozní ohroženosti bylo posouzeno pomocí simulačních modelů ArcGIS a ATLAS DMT-EROZE. Zároveň byl proveden výpočet míry erozního ohrožení pomocí reprezentativních odtokových linií. Součástí práce byl také návrh protierozních opatření na erozně ohrožených pozemcích včetně stanovení nákladů při realizaci opatření.

Z výsledků práce vyplývá, že z posuzovaných 60 pozemků je 21 pozemků erozně ohrožených. U některých pozemků dosahovala míra erozního ohrožení hodnot 15 až 20 t/ha.rok. Při použití způsobu určení míry erozního ohrožení pomocí spuštění reprezentativních odtokových linií jsou výsledky erozní ohroženosti ještě výraznější. 

Výsledky diplomové práce poslouží pozemkovému úřadu jako podklad pro zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na vyhotovení plánovaných pozemkových úprav v dotčeném území.