Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Polní cesta VPC 21 s liniovou zelení – k. ú. Chlum u Dubé

Státní pozemkový úřad, pobočka Česká Lípa na základě ukončených pozemkových úprav vybudoval v roce 2015 polní cestu VPC 21 s liniovou zelení v k. ú. Chlum u Dubé dle projektové dokumentace.

Celková délka trasy je 1302,04 m. Polní cesta VPC 21 vychází ze silnice III. třídy č. III/2702, která je ve špatném technickém stavu, dále vede jihozápadním směrem a končí napojením na nezpevněnou polní cestu VPC 22 č. p. p. 2370. Šířka vozovky je v celé délce 2,5 m  a krajnice 2 x 0,5m. Návrhová rychlost30 km/h. Kryt vozovky je z penetračního makadamu s dvouvrstvovým živičným nátěrem.

Komunikace zpřístupňuje zemědělské pozemky pomocí hospodářských sjezdů v počtu 9
a šířce 6,8-8,0 m, z toho 1 trubní DN400 mm. Byly vybudovány 2 výhybny, na začátku úpravy manipulační plocha spojená se sjezdem do ovocných sadů a na konci úpravy plocha napojení na polní cestu VPC 22, která bude plnit funkci sjezdů a obratiště.

Vzhledem k využití polní cesty pro zemědělskou dopravu byla navržena pro třídu dopravního zatížení VI. a kryt navržen z asfaltového betonu (km 0,0-0,015) a penetračního makadamu (km 0,015-1,30204) podle katalogu vozovek polních cest, změna č. 2, katalogový list PN502 aPN 606. Směrové řešení bylo určeno návrhem vyčleněného pozemku. Do směrového polygonu bylo vloženo 9 směrových kružnicových oblouků. Příčný sklon vozovky byl navržen jednostranný 3 %.

Na začátku úpravy km 0,005-0,015 polní cesta přechází Švábský potok stávajícím propustkem DN 1200 mm s čely z lomového kamene. Vyústění pravostranného příkopu do Švábského potoka je uděláno dlažbou z lomového kamene, vyústění propustku taktéž v dlažbě z lomového kamene v délce 3,0 m do výšky břehů, dlažba je ukončena betonovým prahem.

Odvodnění polní cesty je zajištěno podélným a příčným sklonem. V km 0,015-0,64653 byl

navržen pravostranný podélný příkop s trubním sjezdem (km 0,43985) a  vyústěním
do Švábského potoka. Ve zbytku trasy bude voda odvedena do přilehlého zatravněného pruhu podél cesty. V km 0,918-0,943 kříží trasu polní cesty údolnice, v trase byl navržen suchý brod v délce 25 m pro převedení vody údolnicí z pozemku č. p. p. 2152 přes cestu. Pozemek č. p. p. 2152 byl v KPÚ navržen jako trvalý travní porost lemovaný liniovou zelení.

Stavba o celkové hodnotě díla přesahující 4,7 mil. Kč byla realizována z finančních prostředků SPÚ.