Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polních cest PCH 8 a PCV 9 v k. ú. Palič

V předstihu před plánovaným termínem zahájila Pobočka Cheb již v letošním roce rekonstrukci stávajících polních cest PCH 8 a PCV 9 v katastrálním území Palič, které jsou ve vlastnictví obce Lipová. Stavba je v souladu s územním plánem obce a  plánem společných zařízení, vypracovaným a schváleným v rámci komplexních pozemkových  úprav v k. ú. Palič.

Povrch vozovky polních komunikací bude kryt penetračním makadamem, celková délka obou cest je 1,75 km. Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 8 950 291 Kč, z toho může být poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova na výdaje ve výši 4 358 707 Kč.

Vybraným zhotovitelem stavby je EUROVIA CS, a.s. Termín dokončení stavebních prací je stanoven do  15. 11. 2017.

Zahájenou rekonstrukcí polních cest PCH 8 a PCV 9 dojde nejen ke zvýšení prostupnosti krajiny a zlepšení přístupnosti zemědělských a lesních pozemků, ale i ke zlepšení spojení obce Palič a sídelního útvaru Nový Svět. Současně  rekonstrukce přispěje k optimalizaci dopravní   dosažitelnosti sousedního katastrálního území  Mýtina.

 

PCH 8 – průběh realizace

PCH 8 - průběh rekonstrukce.JPG

PCH 8 – průběh realizace

Rekonstrukce PCH 8.JPG