Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Příprava komplexních pozemkových úprav v území vyčleněném z Vojenského újezdu Hradiště

Se vznikem SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Pobočky Karlovy Vary byla vymezena i místní působnost, která zahrnovala katastrální území okresů Karlovy Vary a Sokolov včetně Vojenského újezdu Hradiště, u něhož již v lednu r. 2012 schválila vláda záměr na jeho zmenšení vyčleněním 14 nových katastrálních území.

Zákonem č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů, vznikla od 1. ledna 2016 z katastrálních území Bražec u Doupova a Bražec u Těšetic nová Obec Bražec a z katastrálního území Doupovské Hradiště Obec Doupovské Hradiště. Dalších 11 nových katastrálních území přešlo pod sousední obce, z toho 4 pod obce v Ústeckém kraji.

Na základě požadavku Obce Bražec a Vojenských lesů a statků ČR, s.p., jako vlastníka nebo správce většiny zemědělských pozemků, a po jednání se zástupci Ministerstva obrany ČR v květnu letošního roku bylo naplánováno zpracování komplexních pozemkových úprav ve 4 katastrálních územích vyčleněných z vojenského újezdu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bražec u Těšetic byly zahájeny dne 20.5.2016 a v k.ú. Bražec u Doupova dne 5.8.2016. Následně budou zahájena řízení v k.ú. Doupovské Hradiště a v k.ú. Albeřice u Hradiště, které bylo přičleněno k Obci Verušičky. Pobočka Karlovy Vary v současné době shromažďuje podklady k výběrovému řízení na zpracovatele komplexních pozemkových úprav a s katastrálním úřadem spolupracuje na předběžném stanovení obvodů řešeného území. Zpracování těchto 4 komplexních pozemkových úprav se předpokládá na celkové výměře 4013 ha, ze které 858 ha tvoří zemědělská půda. Stěžejní budou především geodetické práce z důvodu potřeby upřesnění katastrálních hranic a zaměření polohopisu stávajících prvků. Projekční práce budou zaměřeny především na obnovu prostupnosti tohoto území na základě požadavků příslušných obcí, případně dle potřeb na návrh nezbytných vodohospodářských a protierozních opatření v rámci PSZ.

 

k.ú. Doupovské Hradiště – skládka odpadu Činov.jpg

 

k.ú.Albeřice u Hradiště – zatopený čedičový lom.jpg

 

Mapa k.ú. vyčleněných z VÚ Hradiště, ve kterých budou zpracovány KoPÚ.png