Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Biocentra a biokoridory vznikají u obce Moutnice v Jihomoravském kraji

Obec Moutnice se nachází v Dyjsko-svrateckém úvalu, na silnici Brno – Hodonín. Žije zde přibližně 1 200 obyvatel. Jedná se o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Historie obce Moutnice se datuje první písemnou zmínkou z roku 1298, přestože je osídlení této lokality podle historiků daleko starší. Jméno obce je odvozeno od přídavného jména „mutná“, tedy kalný, což byl prý původní název říčky s kalnou vodou.

Státní pozemkový úřad, Pobočka Brno se zasloužil v obci Moutnice o realizaci nového biocentra a biokoridorů. Zahajovací práce začaly na podzim 2022 a v tomto období se právě dokončují. Jde o další projekt Státního pozemkového úřadu financovaný z Národního plánu obnovy.

 Moutnice zahajovací práce.png

Předmětem projektu je realizace několika prvků ÚSES s vodní plochou v katastrálním území Moutnice, které jsou v souladu s komplexními pozemkovými úpravami. Jedná se o lokální biocentra a biokoridory doplněné výsadbou dřevin. Cílem realizace je posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny. Realizací těchto prvků PSZ dojde k ochraně území před větrnou erozí a ke zlepšení vodohospodářských poměrů a ekologické stability v krajině.

 Biocentrum mokřadního typu BC5 s vodními plochami je vybudováno na parcele o výměre 1 ha. Bylo zřízeno na orné půdě, přičemž všechny parcely jsou ve vlastnictví obce Moutnice. V rámci realizace biocentra BC5, jsou zbudovány 3 vodní tůně různých hloubek od 0,5 m do 2,0 m, se sklonem svahů 1:3 až 1:8. Největší tůň má plochu terénního zásahu 3200 m2, nejmenší 320 m2. Mokřadní plochy jsou závislé pouze na srážkových úhrnech a na dotaci podzemní vodou – periodické vodní tůně. Mokřadní plochy jsou doplněny výsadbou stromů a keřů. V tůních budou vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj a život zvláště chráněných živočichů. Součástí stavby jsou nově vybudované biotechnické prvky – plazníky a broukoviště. 

 U biocentra BC3 se jedná o dosadbu stávajícího remízku o celkové výměře 1,5 ha. V rámci realizace bylo na části provedeno odstranění nevhodných druhů dřevin a doplnění stávající porostu o výsadbu vhodných druhů dřevin.

 Biokoridor BK4 je realizován o výměře 0,6 ha na orné půdě na hranici s  k.ú. Těšany, kde je souběžně rovněž navržen biokoridor. Spolu pak budou sloužit jako významné opatření proti větrné erozi.

 Biokoridor BK6 vede podél Moutnického potoka o celkové výměře 0,146 ha, biokoridor BK5 je pak vymezen podél vodního díla - HOZ a je silnicí rozdělen na dvě části. Celková výměra biokoridoru BK5  je 0,8 ha.

 Moutnice vytýčení biokoridoru.png

Velmi se osvědčil postup výsadeb, kdy na podzim byly plochy biokoridorů zatravněny, vybudovány oplocenky a výsadba probíhala následně v jarních měsících. V současné době probíhají dokončovací práce na výsadbách, instalace úvazků a první seč nového porostu.  Celkově bylo vysázeno kusů 4971 stromů, 3682 keřů na ploše téměř 5 ha.

Moutnice výsadba.png