Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Setkání pracovníků pozemkových úřadů Jihočeského kraje

Setkání pracovníků pozemkových úřadů Jihočeského kraje – zhodnocení uplynulého období PRV

jih_003.jpg

Ve dnech 14. a 15. dubna 2015 proběhlo v rekreačním zařízení Radost v Dole u Sedlice setkání pracovníků pozemkových úřadů Jihočeského kraje, jehož hlavním cílem bylo ohlédnutí za právě ukončovaným obdobím PRV (programu rozvoje venkova). Tuto akci pořádala CSV v úzké spolupráci se zaměstnanci  SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj a Pobočky Strakonice.

První den probíhal formou prezentací a workshopů, druhý byla exkurze na dokončená zařízení do terénu.

Po přivítání účastníků vedoucím pobočky Strakonice zhodnotila Ing. Kupcová za SZIF uplynulé období z hlediska CSV. Vyzdvihla spolupráci s KPÚ pro Jihočeský kraj na pořádání podobných akci. Poté postupně vystoupili vedoucí jednotlivých poboček SPÚ. Ve svých příspěvcích se převážně chlubili svými výsledky v čerpání dotací z PRV po celé uplynulé plánovací období, ale také zaznívaly kritické hlasy. Nejvíce byla kritizována nevyváženost finančních prostředků v jednotlivých kolech PRV uplynulého období. Dalším problémem jsou v současné době stále nejasná pravidla na čerpání dotací v novém plánovacím období. Nejen že dochází ke změně ceníku stavebních prací, ale stále ještě nejsou jasná kritéria, podle kterých budou jednotlivé projekty hodnoceny a následně vybírány k realizaci a financování.

                                                              

Vedoucí krajské komise RDK (regionální dokumentační komise) Ing. Pultr se ve svém příspěvku zaměřil na nejčastější chyby v plánech společných zařízení. Velká většina z nich má za následek ne vždy snadné projektování jednotlivých prvků a někdy dokonce vede k nemožnosti požadované prvky realizovat. Podrobně seznámil přítomné pracovníky s časovým harmonogramem projednávání plánů společných zařízení v RDK i s výsledky kontrol ústředí. 

Jeden z garantů nového výměnného formátu pozemkových úprav (VFP) Ing. Valný ve svém příspěvku probral práci zaměstnance pobočky při přejímce dat od projektanta. Zdůraznil, že nový formát je především jako podpora sjednocení požadavků, ale v žádném případě není samospasitelný. Jeho kontroly dovedou odhalit jemné chyby, ale stále největší odpovědnost za kvalitu díla leží na lidech. Ať už na úředníkovi, který musí samotný projekt prohlédnout i po stránce logické a úřednické správnosti, tak na projektantovi, kterému by profesní čest neměla dovolit odevzdávat odbyté dílo. V živých ukázkách přesvědčil pracovníky, že import VFP není uživatelsky a časově náročný. Jde jen o ten správný přístup a základní znalost příslušných softwarů.

Den byl zakončen neformálními diskuzemi, i tato část je neméně důležitá než části předchozí. Dochází k předávání zkušeností mezi jednotlivými pobočkami a sjednocování postupů v rámci kraje.

 

jih_002.jpg

Druhý den byl věnován terénní exkurzi. První cesta vedla do malé vesničky Metly, obec Předmíř, která se po protržení hráze Metelského rybníka stala jedním ze symbolů povodní v roce 2002. Následně ve všech katastrálních územích obce Předmíř  byly v roce 2003 zahájeny komplexní pozemkové úpravy. Smyslem bylo nejen vyřešit přístupy k pozemkům, ale i obnova zničené části vesnice z hlediska nových vlastnických hranic. Dnes jsou ve vesnici na místě původních zničených krásné nové domky. Pozemkový úřad Strakonice vybudoval z prostředků PRV novou cestu spojující Metly s Předmíří. Podařilo se odklonit těžkou zemědělskou dopravu z obou vesnic a zároveň je zde vybudována spojnice sloužící i v případě rozvodnění Metelského potoka.

Následovala ukázka cesty v k. ú. Březí, která byla dokončena v roce 2005. Po deseti letech provozu těžké zemědělské techniky se zde objevují první výtluky. Byla vyřčena otázka dalších oprav cest. Cesty jsou budovány za finanční podpory EU, předávány do majetku obcí, avšak malé obce nemají ve svých rozpočtech dost prostředků na velkou údržbu. Zemědělské subjekty, které mnohdy v největší míře mohu za tyto poruchy, se k opravám neznají. Jde o téma, které si jistě zaslouží širší diskuzi.

jih_001.jpg

Na závěr účastníci exkurze zavítali do Hajan.Zde je přivítala starostka paní Vohryzková. Kromě několika cest se v katastru obce podařilo vybudovat suchou retenční nádrž na bezejmenném potoce přivádějícím vodu ze severozápadu do obce. V obci je potok zatrubněn a velice často zde docházelo k lokálním záplavám. Retenční nádrž, projektovaná na stoletou vodu, přítok v případě potřeby pozdrží a nedovolí přelití potoka do okolních stavení.Vyzdvihla spolupráci s Pobočkou Strakonice nejen při komplexní pozemkové úpravě, ale i při následné realizaci prvků plánu spolčených zařízení. V Hajanech před KoPÚ (komplexní pozemkovou úpravou) způsobovaly největší problémy tzv. zákupy – spoluvlastnictví desítek vlastníků půdy o výměře cca 60 ha, zejména v blízkém okolí obce. V pozemkové úpravě se podařilo tento problém vyřešit a obec se může dále rozvíjet.

 

Pořádání podobných akcí je pro zaměstnance poboček SPÚ velice přínosné. Člověk si nejvíce pamatuje to, co sám prožije. Zde je možno čerpat inspiraci pro další rozvoj a zároveň cítit jakési zadostiučinění, když se jím vybudované dílo ostatním líbí. Jde o povzbuzení do další práce pro všechny a to je to, o co by nám všem mělo jít především.