Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Seminář „Čerpáme dotace PRV i v novém programovacím období" v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov v Pasečné ve dnech 26. – 27. dubna 2017

Krajskému pozemkovému úřadu pro Jihočeský kraj (dále jen KPÚ) se i v roce 2017 podařilo získat finanční prostředky v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Tyto finanční prostředky byly stejně jako v minulých letech využity k uspořádání dvoudenního semináře s cílem prezentovat činnost Státního pozemkového úřadu resp. KPÚ s důrazem na nové programovací období PRV.

Seminář začal netradičně exkurzí, při které Pobočka České Budějovice představila v katastrálním území Kvítkovice, realizaci tří novostaveb polních cest C2, C3 a RC12 financované z 15. kola PRV. Další zastávka následovala v k. ú. Habří na novostavbách polních cest C4 a C7, realizovaných v roce 2008 a financovaných z programu EAFRD. Pobočka Český Krumlov v katastrálním území Přídolí představila Biocentrum „K Zahrádce", které bylo v rámci plánu společných zařízení navrženo podle místního územního systému ekologické stability k založení. Vybrána byla lokalita o rozloze 4 ha severovýchodně od obce Přídolí. Vlastní založení proběhlo ve 2 etapách, v první etapě byla provedena mechanická příprava a zatravnění orné půdy levobřežní nivou a zároveň byly vytvořeny čtyři zemní tůně, ve druhé etapě bylo provedeno oplocení plochy a výsadba dřevin. Následovaly ukázky dvou komunikací v katastrálním území Kaplice.

V odpolední části programu zástupce SZIF Ing. Slavomír Ladislav Vacík představil Portál farmáře SZIF, který slouží jako základní komunikační nástroj pro podávání Žádostí o dotaci a dalších dokumentů týkajících se její administrace. Seznámil účastníky s postupem při podání Žádosti o dotaci, jejím zaregistrováním a vlastním zpracováním, popsal a ukázal uživatelské rozhraní Portálu farmáře SZIF.

Další zástupce SZIF Ing. Jaromír Vodička se zabýval obecnými pravidly při zadávacím/výběrovém řízení. Důležité je řádné provedení zadávacího řízení, za které si žadatel zodpovídá sám. Dále upozornil na nejčastější chyby a důsledné kontrolování naskenovaných dokumentů při elektronickém podávání. Následovala diskuze ohledně kontroly žádostí a nabídek v elektronické podobě.

Mgr. Jaroslava Doubravová informovala účastníky o stavu čerpání dotací z PRV v novém programovacím období. Současnou prioritou pro SPÚ jako žadatele o dotaci na realizaci PSZ jsou protierozní a vodohospodářská opatření. Dále upozornila na důležitost propagace pozemkových úprav (semináře, spolupráce se samosprávami atd.). Nakonec ukázala některé úspěšné projekty ze soutěže Společné zařízení roku.

Zbývající část dne a nadcházející den následovaly prezentace zrealizovaných, realizovaných a připravovaných projektů financovaných z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 jednotlivými Pobočkami. Zástupce každé z Poboček prezentoval ukázky zrealizovaných projektů za předchozí programovací období 2007 – 2013, poté v současnosti realizované projekty a nakonec představil plán připravovaných projektů. KPÚ pro Jihočeský kraj předpokládá, že v roce 2017 vyčerpá na projekty financované z PRV cca 100 mil. Kč.

V průběhu celého semináře byl vytvořen dostatečný prostor pro výměnu zkušeností s Programem rozvoje venkova mezi pracovníky SPÚ, starosty, hospodařícími zemědělci a pracovníky SZIF.

 

Exkurze 1.JPG