Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace prvků plánů společných zařízení z prostředků programu rozvoje venkova

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice (dále jen Pobočka), se tak jako mnoho jiných Poboček v rámci SPÚ snaží o včasné využití finančních prostředků PRV v aktuálním programovacím období. Nyní probíhají realizace dvou nezávislých staveb – jedna jako výsledek komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Milejovice a druhá jako výsledek dvou KoPÚ – Třešovice a Paračov.

Pracovníci Pobočky formou kontrolních dnů pořádaných v době stavby po přibližně 14ti dnech zajišťují hladký průběh výstavby. Pro celkovou spokojenost jsou na tyto kontrolní dni zváni i starostové dotčených obcí, aby případné problémy z jejich strany mohly být podchyceny a vyřešeny hned v zárodku. Samotné stavby budou po realizaci předány do vlastnictví příslušných obcí a určeny k využití široké veřejnosti, nejen zemědělcům.

Polní cesty RCH1, NCH2, a RCH2 v Milejovicích

Polní cesta RCH1 je navržena jako jednopruhová s napojením na stávající sjezd na komunikaci III. třídy z obce Milejovice a bude propojením na polní cestu v sousedním k. ú. Sudkovice. Délka navržené polní cesty je 1 230,45 m. Šířka jízdního pruhu 4,0 m v obloucích je navrženo rozšíření.

Polní cesta NCH2 je navržena jako jednopruhová s napojením na komunikaci v obci Milejovice a obci Hoštice. Polní cesta RCH2 je navržena jako jednopruhová s napojením na stávající sjezd na komunikaci III. třídy z obce Milejovice. Je propojením na polní cestu v sousedním k. ú. Sudkovice. Polní cesta RCH2 navazuje na  polní cestu RCH3. Ta je navržena jako jednopruhová a propojuje polní cesty RCH2 a RCV3.  Délka všech navržených polních cest je 4 319 m. Termín dokončení je do konce září roku 2017.

Celkové náklady stavby: 13 065 771 Kč (vč. DPH)

 Milejovice1.JPG


Polní cesty RCH2, RCV6, RCV7 v Třešovicích

Polní cesta RCH2 - stavebně upravuje pozemek č. 1429 v k. ú. Třešovice. Polní cesta je navržena jako jednopruhová s napojením na stávající místní komunikaci v obci Třešovice. Délka je 1 127 m. Polní cesta RCV6 je navržena jako jednopruhová s napojením na polní cestu RCH2 a polní cestu VPC4 v k. ú. Jinín. Délka polní cesty je 1043 m. Polní cesta RCV7 je navržena jako jednopruhová. Délka navržené polní cesty je 507 m. Cesta navazuje na cestu RCH2.

Polní cesta RCV8, NCV5, RCV9, RCV1. Stavební objekt obsahuje v návrhu celkem 4 polní cesty s označením RCV8, NCV5, RCV9 v k. ú. Třešovice a RCV1 v k.ú. Paračov. Trasa polní cesty je navržena jako jednopruhová komunikace bez zpevněných krajnic. Cesty propojují cestu RCH2 se silnicí III. třídy v k. ú. Paračov. Délka navržených polních cest je 1 071 m.

Realizací těchto cest nyní dojde k propojení obcí Pračov, Třešovice a Jinín. Následně bude možno realizovat i napojení na obec Cehnice, kde byly dokončeny KoPÚ v loňském roce a nyní probíhá výběrové řízení na zpracovatele prováděcí dokumentace navazujících cest.

Termín dokončení stavby je do konce září roku 2017.

Celkové náklady stavby: 11 344 007 Kč (vč. DPH)

Tresovice1.JPG