Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polní komunikace včetně mostku v katastrálním území Podeřiště

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice, dokončila v roce 2011 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Podeřiště. Realizace polní komunikace NCH1 byla financována z prostředků veřejné pokladní správy.

Realizace předmětné komunikace vycházela ze zpracovaného plánu společných zařízení, který v rámci řešení zajištění přístupnosti jednotlivých pozemků pro jejich vlastníky, mimo jiná opatření, zahrnoval i realizaci polní cesty v katastrálním území Podeřiště označené jako NCH1 a to včetně mostku přes Bezdrevský potok. Tento přejezd přes Bezdrevský potok byl původně navrhován jako přelivný brod, ale při projednání prvního návrhu plánu společných zařízení se správcem toku Povodím Vltavy s.p. bylo nutno tento návrh přepracovat a pro přejezd byl navržen mostek. Mostek je navržen v místě původního mostu, který byl v minulosti stržen v průběhu povodní velkou vodou. Na místě původního mostu zůstaly pozůstatky zpevněných břehů, na kterých byl most uložen. Po zničení původního mostu zde byla umístěna kovová lávka, která umožňovala pěší přístup na pozemky za potokem. Takto řešený přístup však neumožňoval příjezd zemědělské a lesnické techniky nezbytné k užívání pozemků za potokem. Tato technika se musela na místo dostávat dvou kilometrovou objížďkou přes sousední katastrální území. Úkolem této části plánu společných zařízení bylo zajištění příjezdu zemědělské a lesnické techniky na druhý břeh Bezdrevského potoka a tím i zajištění možnosti užívání pozemků na druhém břehu Bezdrevského potoka pro jejich vlastníky bez nutnosti zdlouhavé objížďky. Navržený mostek se stal součástí nově navržené polní cesty označené jako NCH1.

Předmětná polní cesta NCH1 byla realizována jako stavba polní cesty o celkové délce 269,32 m. Základní šířka cesty je 4 m. Povrch vozovky je z asfaltového betonu. S ohledem na nevhodné podloží polní cesty bylo nutno v celé její délce provést sanaci. Polní cesta je napojena na cestu II/122 východním směrem k Bezdrevskému potoku, který křižuje mostem. Za mostem zpevněná část polní cesty končí a dále již pokračuje jen jako nezpevněná polní cesta. Most je tvořen z betonových prefabrikátů, osazených na opěrách. Opěry jsou z rámových prefabrikátů, zmonolitněných, osazených na monolitických betonových základových deskách v obou březích toku. Vlastní most je tvořen třemi deskami prefabrikátů povodňových mostů délky 10 m a šířky 2,40 m. Nosnost mostu je 50 t při zatížení jednotlivým vozidlem. Desky jsou osazeny do maltového lože na opěry. Uvedené uspořádání je dostatečně široké pro vedení předmětné polní cesty. Přechodové desky v nájezdech na most jsou monolitické betonové. Most musel být osazen demontovatelným zábradlím. Demontáž zábradlí v případě povodňové vlny, která je automaticky hlášena při dosažení příslušného stupně ohrožení z města Netolice, je zanesena v povodňových plánech Obce Malovice.  

Celkové náklady stavby: 3 317 261 Kč (vč. DPH)

 

Stav před realizací mostu.JPG

 

Stav po dokončení mostu.JPG

 

Most s komunikací.JPG