Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polní komunikace V6 v katastrálním území Branná

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec dokončila v roce 2011 komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Branná. Realizace polní komunikace V6 byla financována z prostředků veřejné pokladní správy.

Realizace předmětné komunikace vycházela ze zpracovaného plánu společných zařízení, který v rámci řešení zajištění přístupnosti jednotlivých pozemků pro jejich vlastníky společně s jinými opatřeními, zahrnoval i realizaci polní cesty v katastrálním území Branná označené jako V6. Součástí zpracované projektové dokumentace bylo i zařízení pro indikaci zvýšených průtoků na Opatovické stoce. Toto zařízení však bylo na žádost Města Třeboň, které je vlastníkem uvedené polní komunikace, z realizace vyřazeno. Součástí stavby byla oprava a prodloužení stávajícího propustku přes Opatovickou stoku a náhradní výsadba.

Cesta V6 byla realizována jako jednopruhová, obousměrná polní účelová komunikace s výhybnami o celkové délce 595,41m, v kategorii P4/30 a v místě napojení na silnici II/154 v kategorii P5/30. Povrch vozovky je z asfaltového betonu. Na polní cestě V6 byla navržena výměna podloží o mocnosti 0,50 m. Pro odvodnění byl podél polní cesty navržen v úseku km 0,012 40 – km 0,216 30 levostranný příkop, zaústěný přes lapač splavenin s usazovacím prostorem do stávajícího propustku. Ve zbylém úseku byla polní cesta odvodněna do přilehlého drobného vodního toku. Pláň polní cesty je od km 0,011 17 do km 0,216 30 odvodněna pomocí podélných drenáží. Drenáž je vyústěna přes lapač splavenin do přilehlého drobného vodního toku pomocí přípojky DN 200. Ve zbylém úseku je polní cesta navržena na nízkém násypu a pláň je tedy vyvedena přes svah přímo na terén. Byl zbudován jeden nový propustek DN 600 v km 0,594 368 přes stávající silniční příkop. Stávající propustek v km 0,224 45 se prodloužil a byl nově navržen jako šikmý. Stávající potrubí DN 1500 a čelo propustku na výtoku se zachovalo. Za pokácené vzrostlé stromy byla navržena náhradní výsadba v celkovém počtu 30 ks nových stromů. Pro náhradní výsadbu se navrhl dle stanoviska Městského úřadu Třeboň, Odboru životního prostředí dub letní (Querqus robur) doplněn o nižší keře – Janovec metlatý (Sarothamnus scoparius L.) v celkovém počtu 29 kusů. Do parcely č. 4448, která je ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p., stavba zasahuje pouze pročištěním koryta z důvodu obnovy funkce odvodnění.

Celkové náklady stavby: 3 478 122,- Kč (vč. DPH)

 jihočecky kraj_PC V6 k.ú. Branná před realizací.jpg

PC V6 k. ú. Branná před realizací

jihočecky kraj_PC V6 k.ú. Branná po realizaci.JPG

PC V6 k. ú. Branná po realizaci