Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Přeskočit na hlavní obsah

Ekologická opatření v k.ú. Přídolí, okres Český Krumlov

Pobočka Český Krumlov Ekologická opatření v katastrálním území Přídolí v okresu Český Krumlov v rámci komplexní pozemkové úpravy realizovaná Státním pozemkovým úřadem Každoročně je Státním pozemkovým úřadem pořádána soutěž o „Společné zařízení roku“ týkající se projektů realizovaných při pozemkových úpravách. V roce 2014 se jednalo již o její 8. ročník.

 

Pod pojmem "společné zařízení" si lze představit např. polní cesty, vodní nádrže, zatravněné průlehy nebo vysazené prvky zeleně. Společná zařízení jsou hodnocena ve třech kategoriích:

  1. zpřístupnění pozemků,
  2. protierozní a vodohospodářská opatření,
  3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

V tomto posledním ročníku se na 1. místě v kategorii opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí umístil projekt Založení biocentra „K Zahrádce“ v katastrálním území Přídolí v okresu Český Krumlov realizovaný Pobočkou Český Krumlov, Státního pozemkového úřadu. Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku se uskutečnilo v Senátu PČR 24. 2. 2015.

Při založení biocentra bylo využito stávajících přírodních prvků, tj. koryta a břehových porostů Mirkovického potoka a náhonu, údolní nivy mezi koryty a stávajících mokřadů v pravobřežní nivě potoka. Hlavní část opatření byla provedena jako plošná výsadba na zemědělských pozemcích nad nivou potoka (orná půda, pastvina).

Za účelem posílení stanovištní a druhové diverzity biocentra bylo využito stávajících vývěrů nefunkčních drenáží v pravobřežní nivě potoka k vybudování čtyř tůní s mokřady.

Tůně nepravidelného půdorysu a plochy, s proměnným sklonem břehů byly vyhloubeny v terénu běžnou mechanizací, přebytečný výkopek byl rozhrnut na přilehlé zemědělské pozemky.

V  blízkém okolí tůní a mokřadů nebyla prováděna výsadba dřevin z důvodu nežádoucího zarůstání, zastínění a eutrofizace listovým opadem.

 

Celkové finanční náklady na realizaci zařízení činily 947 731 Kč vč. DPH, z toho:

 

  • vyhotovení projektové dokumentace: 89 250 Kč vč. DPH,
  • realizace - stavební a zemní práce: 858 481 Kč vč. DPH.

Stav po realizaci