VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb., V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ), UVEŘEJNĚNÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM DNE 5. 11. 2018

 

1)    Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně dokládají své nároky na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu (SPÚ), které pozemek nabízí. Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky na úřední desce obecního úřadu. Podle ustanovení § 11a odst. 7 zákona o půdě žádost o nabídnutý pozemek musí být doručena na určenou adresu včas a musí mít písemnou formu. Jinak je neplatná. Adresa pro doručení (tj. určená adresa) je uvedena na seznamu pozemků vyvěšeném na úřední desce obce. Kompletní seznam doručovacích adres je zveřejněn na webových stránkách SPÚ (http://spucr.cz) v rubrice Kontakty. U žádostí doručených pomocí datové schránky mohou být na jedné žádosti uvedeny pouze pozemky, které mají shodnou doručovací adresu. Pokud žadatel žádá o pozemky, které mají jinou doručovací adresu, musí do datové schránky SPÚ zaslat více žádostí tak, aby byla splněna podmínka uvedená v předchozí větě. V nabídce pozemků vyhlášené na úřední desce obecního úřadu dne 5. 11. 2018 musí být žádosti doručeny do 5. 12. 2018 do 17.00 hodin. Tato mezní lhůta se týká i žádostí podaných faxem nebo v elektronické podobě.

   a) K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě, že nebude nejpozději do 3 pracovních dnů po uvedené mezní lhůtě doplněna doručením originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu. Originál žádosti musí být shodného znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce. Zástupce žadatele dokládá současně originál plné moci s úředně potvrzeným podpisem nebo její úředně ověřenou kopii. V případě, kdy plná moc nebyla doručena faxem nebo v elektronické podobě do uvedené mezní lhůty nebo v případě, že originál plné moci nebo její úředně ověřená kopie nebudou doloženy současně s originálem žádosti, nebude k této žádosti přihlédnuto.

   b) V případě, že žádost byla doručena žadatelem v uvedené mezní lhůtě (do 5. 12. 2018) datovou schránkou nebo e-mailem ve formátu pdf (Portable Document Format) a opatřena zaručeným elektronickým podpisem žadatele, dodání listinného originálu se nepožaduje.

   c) Jestliže žádost byla doručena zástupcem žadatele v uvedené mezní lhůtě (do 5. 12. 2018) datovou schránkou nebo e-mailem ve formátu pdf (Portable Document Format) a opatřena zaručeným elektronickým podpisem zástupce žadatele a současně byla k žádosti přiložena plná moc se zaručeným elektronickým podpisem žadatele, popř. plná moc konvertovaná podle ust. § 22 zák. č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dodání listinného originálu se nepožaduje.

   d) Dodání listinných originálů podle písm. a) může být nahrazeno doručením dle písm. b) nebo c).

2)    Žádost o pozemek z veřejné nabídky musí obsahovat nezaměnitelné údaje o nároku, který má být pozemkem zcela nebo zčásti uspokojen. To znamená, že u každého rozhodnutí uvedeného v žádosti musí být uvedeno číslo rozhodnutí a uplatňovaná částka z tohoto rozhodnutí. V žádosti nemůže být požádáno o pozemky ve vyšší celkové ceně, než kolik činí nároky uvedené v žádosti (nebo v několika žádostech o pozemky podaných na různých pracovištích SPÚ) na základě téže veřejné nabídky. V opačném případě je žádost neplatná (při uplatnění více žádostí jsou všechny tyto žádosti neplatné) a nelze k ní přihlížet.

3)    K převodu lze uplatnit nároky na převod jiného pozemku podle ustanovení § 11a odst.1 zákona o půdě. Tyto nároky mohou uplatnit:

   a) Oprávněné osoby, uvedené v § 11a odst. 1 zákona o půdě a jejich dědicové. Oprávněné osoby a jejich dědicové mají právo na převod jiných pozemků časově neomezeno.

   b)  Příbuzní v řadě přímé, manžel, partner nebo sourozenec osoby uvedené v písm. a), která na ně právo na bezúplatný převod jiného pozemku podle § 11a odst. 1, převedla. Tyto osoby mají právo na převod jiných pozemků časově neomezeno.

      c)  Fyzické osoby mimo osob uvedených v písm. b) nebo právnické osoby, na které bylo právo na bezúplatný převod jiného pozemku převedeno nebo na které přešlo jinak než děděním. Nároky těchto osob však mohou být uplatněny jen tehdy, jestliže převod pozemku proběhne ve lhůtě 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu nebo Státního pozemkového úřadu, jímž právo na náhradní pozemek vzniklo.

4)    Pozemek z veřejné nabídky, který nebude převeden na osobu, uvedenou v bodě 3 a), převede SPÚ do vlastnictví právního nástupce uvedeného v bodě 3 b) a bodě 3 c).

5)    K žádosti osoby, kterou krajský pozemkový úřad (KPÚ) či pobočka neeviduje jako držitele uplatněného nároku a která v ní neuvedla výši uplatňovaného nároku a KPÚ či pobočku, v jehož obvodu nárok vznikl (které uplatněný nárok eviduje) nebo svůj nárok spolu se žádostí nedoložila (např. rozhodnutím Pozemkového úřadu nebo SPÚ, smlouvou o postoupení pohledávky, rozhodnutím o dědictví), se nepřihlíží. Nárok žadatele musí být nejpozději ke dni podání žádosti evidován na KPÚ či pobočce, v jehož obvodu vznikl nebo doložen spolu s žádostí o převod.

6)    Státní pozemkový úřad žádá žadatele o převod pozemků, aby pro podání žádosti o nabízené pozemky použili vzor žádosti uveřejněný na internetu (http://spucr.cz), nebo si žádost vyzvedli na nejbližším KPÚ či pobočce.

7)    V případě více žadatelů o nabídnutý pozemek mají při výběru nabyvatele pozemku vždy přednost oprávněné osoby (a jejich dědicové) před právními nástupci. Požádají-li o nabídnutý pozemek oprávněná osoba a právní nástupce, bude pozemek převeden oprávněné osobě. Požádá-li o nabídnutý pozemek více oprávněných osob a zároveň i právní nástupce (nástupci), budou pouze oprávněné osoby vyzvány, aby nabídly za pozemek vyšší nárok, než jaká je u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví SPÚ pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat oprávněným osobám uzavření smlouvy. Požádá-li o nabídnutý pozemek více právních nástupců, a za předpokladu, že nepožádá žádná oprávněná osoba, budou právní nástupci vyzváni, aby nabídli za pozemek vyšší nárok, než jaká je u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví SPÚ pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat právním nástupcům uzavření smlouvy.

8)    Seznamy jednotlivých nabízených pozemků včetně jejich výměry a ceny jsou k dispozici na jednotlivých KPÚ či pobočkách, na úředních deskách obecních úřadů (podle místní příslušnosti pozemků), na elektronické úřední desce SPÚ (http://eagri.cz) a na internetu (http://spucr.cz).

9)    Údaje o výměrách jsou informativní.

10) Státní pozemkový úřad v případech uvedených v § 11a odst. 6 zákona o půdě pozemky z veřejné nabídky vyřadí.

11) Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech požádá o prodej v mezidobí od zveřejnění nabídky do okamžiku uzavření smlouvy osoba splňující podmínky pro převod podle čl. II zákona č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude prodej realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti třetích osob o převod. Stejný postup bude použit rovněž při uplatnění práva na převod pozemku podle §§ 7, 10, zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) Státní pozemkový úřad neposkytuje mapy katastru nemovitostí.