VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb., V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ), UVEŘEJNĚNÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM DNE 5. 9. 2022

 

 

1)    Oprávněné osoby a právní nástupci žádají písemně o nabízené pozemky a současně dokládají své nároky na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu (SPÚ), které pozemek nabízí. Lze tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky na úřední desce SPÚ. Podle ustanovení § 11a odst. 7 zákona o půdě žádost o nabídnutý pozemek musí být doručena na určenou adresu včas a musí mít písemnou formu. Jinak je neplatná. Adresy pro doručení, tj. určené adresy jsou uvedeny na konci tohoto oznámení a na webových stránkách SPÚ (http://www.spucr.cz) v rubrice Kontakty. U žádostí doručených pomocí datové schránky mohou být na jedné žádosti uvedeny pouze pozemky, které mají shodnou doručovací adresu. Pokud žadatel žádá o pozemky, které mají různou doručovací adresu, musí do datové schránky SPÚ zaslat více žádostí tak, aby byla splněna podmínka uvedená v předchozí větě. V nabídce pozemků vyhlášené na úřední desce SPÚ dne 5. 9. 2022 musí být žádosti doručeny do 5. 10. 2022 do 17.00 hodin. Tato mezní lhůta se týká i žádostí podaných faxem nebo v elektronické podobě.

   a) K žádosti učiněné faxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě, že nebude nejpozději do 3 pracovních dnů po uvedené mezní lhůtě doplněna doručením originálu žádosti v písemné formě na určenou adresu. Originál žádosti musí být shodného znění a s vlastnoručním podpisem žadatele nebo jeho zástupce. Zástupce žadatele dokládá současně originál plné moci s úředně potvrzeným podpisem nebo její úředně ověřenou kopii. V případě, kdy plná moc nebyla doručena faxem nebo v elektronické podobě do uvedené mezní lhůty a v případě, že originál plné moci nebo její úředně ověřená kopie nebudou doloženy současně s originálem žádosti, nebude k této žádosti přihlédnuto.

   b) V případě, že žádost byla doručena žadatelem v uvedené mezní lhůtě (do 5. 10. 2022 do 17.00 hod) datovou schránkou nebo e-mailem ve formátu pdf (Portable Document Format) a opatřena zaručeným elektronickým podpisem žadatele, dodání listinného originálu se nepožaduje.

   c) Jestliže žádost byla doručena zástupcem žadatele v uvedené mezní lhůtě (do 5. 10. 2022 do 17.00 hod) datovou schránkou nebo e-mailem ve formátu pdf (Portable Document Format) a opatřena zaručeným elektronickým podpisem zástupce žadatele a současně byla k žádosti přiložena plná moc se zaručeným elektronickým podpisem žadatele, popř. plná moc konvertovaná podle ust. § 22 zák. č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dodání listinného originálu se nepožaduje.

   d) Dodání listinných originálů podle písm. a) může být nahrazeno doručením dle písm. b) nebo c).

2)    Žádost o pozemek z veřejné nabídky musí obsahovat nezaměnitelné údaje o nároku, který má být pozemkem zcela nebo zčásti uspokojen. To znamená, že u každého rozhodnutí uvedeného v žádosti musí být uvedeno číslo rozhodnutí a uplatňovaná částka z tohoto rozhodnutí. V žádosti nemůže být požádáno o pozemky ve vyšší celkové ceně, než kolik činí nároky uvedené v žádosti (nebo v několika žádostech o pozemky podaných na různých pracovištích SPÚ na základě téže veřejné nabídky). V opačném případě je žádost neplatná (při uplatnění více žádostí jsou všechny tyto žádosti neplatné) a nelze k ní přihlížet.

3)    K převodu lze uplatnit nároky na převod jiného pozemku podle ustanovení § 11a odst.1 zákona o půdě. Tyto nároky mohou uplatnit:

   a) Oprávněné osoby, uvedené v § 11a odst. 1 zákona o půdě. Jedná se o osoby uvedené v § 4 zákona o půdě, kterým podle tohoto zákona nelze vydat pozemek odňatý způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 a 2 a jejich dědice. Za oprávněné osoby jsou též považováni příbuzní v řadě přímé, manžel, partner nebo sourozenec osoby uvedené v předchozí větě, která na ně právo oprávněné osoby na bezúplatný převod jiného pozemku převedla. Oprávněné osoby mají právo na převod jiných pozemků časově neomezeno

   b)  Právní nástupci. Jedná se o fyzické osoby mimo osob uvedených v písm. a) nebo právnické osoby, na které bylo právo na bezúplatný převod jiného pozemku převedeno nebo na které přešlo jinak než děděním. Nároky těchto osob však mohou být uplatněny jen tehdy, jestliže převod pozemku proběhne ve lhůtě 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu nebo Státního pozemkového úřadu, jímž právo na náhradní pozemek vzniklo.

4)    Pozemek z veřejné nabídky, který nebude převeden na oprávněnou osobu, převede SPÚ do vlastnictví právního nástupce.

5)    K žádosti osoby, kterou krajský pozemkový úřad (KPÚ) či pobočka neeviduje jako držitele uplatněného nároku a která v ní neuvedla výši uplatňovaného nároku a KPÚ či pobočku, v jehož obvodu nárok vznikl (které uplatněný nárok eviduje) nebo svůj nárok spolu se žádostí nedoložila (např. rozhodnutím Pozemkového úřadu nebo SPÚ, smlouvou o postoupení pohledávky, rozhodnutím o dědictví), se nepřihlíží. Nárok žadatele musí být nejpozději ke dni podání žádosti evidován na KPÚ či pobočce, v jehož obvodu vznikl nebo doložen spolu s žádostí o převod.

6)    Státní pozemkový úřad žádá žadatele o převod pozemků, aby pro podání žádosti o nabízené pozemky použili vzor žádosti uveřejněný na internetu (http://spucr.cz), nebo si žádost vyzvedli na nejbližším KPÚ či pobočce.

7)    V případě více žadatelů o nabídnutý pozemek mají při výběru nabyvatele pozemku vždy přednost oprávněné osoby před právními nástupci. Požádají-li o nabídnutý pozemek oprávněná osoba a právní nástupce, bude pozemek převeden oprávněné osobě. Požádá-li o nabídnutý pozemek více oprávněných osob a zároveň i právní nástupce (nástupci), budou pouze oprávněné osoby vyzvány, aby nabídly za pozemek vyšší nárok, než jaká je u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví SPÚ pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat oprávněným osobám uzavření smlouvy. Požádá-li o nabídnutý pozemek více právních nástupců, a za předpokladu, že nepožádá žádná oprávněná osoba, budou právní nástupci vyzváni, aby nabídli za pozemek vyšší nárok, než jaká je u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví SPÚ pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat právním nástupcům uzavření smlouvy.

8)    Seznamy jednotlivých nabízených pozemků včetně jejich výměry a ceny jsou k dispozici na jednotlivých KPÚ či pobočkách, na elektronické úřední desce SPÚ a na internetu (http://spucr.cz).

9)    Údaje o výměrách jsou informativní.

10) Státní pozemkový úřad v případech uvedených v § 11a odst. 6 zákona o půdě pozemky z veřejné nabídky vyřadí.

11) Pokud v případě pozemku v chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech požádá o jeho převod v mezidobí od zveřejnění nabídky do okamžiku uzavření smlouvy osoba splňující podmínky pro převod podle čl. II zákona č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude prodej realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti třetích osob o převod. Stejný postup bude použit rovněž při uplatnění práva na převod pozemku podle §§ 7, 10, zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) Státní pozemkový úřad neposkytuje mapy katastru nemovitostí.

13) Doručovací adresy (určené adresy) pro zasílání žádostí o pozemky zařazené do veřejné nabídky.

 

Okres, ve kterém se nachází pozemek uvedený v nabídce

Doručovací adresa

E-mail

Datová schránka

Benešov

KPÚ pro Středočeský kraj

khora.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Kutná Hora

Benešova 97

284 01 Kutná Hora

Beroun

KPÚ pro Středočeský kraj

beroun.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Beroun

Pod Hájem 324

267 01 Králův Dvůr

Blansko

KPÚ pro Jihomoravský kraj

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Hroznová 17

603 00 Brno

Brno - město

KPÚ pro Jihomoravský kraj

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Hroznová 17

603 00 Brno

Brno - venkov

KPÚ pro Jihomoravský kraj

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Hroznová 17

603 00 Brno

Bruntál

KPÚ pro Moravskoslezský kraj

moravskoslezsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Libušina 502/5

702 00 Ostrava

Břeclav

KPÚ pro Jihomoravský kraj

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Hroznová 17

603 00 Brno

Česká Lípa

KPÚ pro Liberecký kraj

liberecky.kraj@spucr.cz

z49per3

U Nisy 6a

460 57 Liberec

České Budějovice

KPÚ pro Jihočeský kraj

jihocesky.kraj@spucr.cz

z49per3

Rudolfovská 80

370 01 České Budějovice

Český Krumlov

KPÚ pro Jihočeský kraj

ckrumlov.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Český Krumlov

5. května 287

381 01 Český Krumlov

Děčín

KPÚ pro Ústecký kraj

ustecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Husitská 1071/2

415 02 Teplice


 

Domažlice

KPÚ pro Plzeňský kraj

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

náměstí Generála Píky 8

326 00 Plzeň

Frýdek Místek

KPÚ pro Moravskoslezský kraj

moravskoslezsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Libušina 502/5

702 00 Ostrava

Havlíčkův Brod

KPÚ pro Kraj Vysočina

vysocina.kraj@spucr.cz

z49per3

Fritzova 4

586 01 Jihlava

Hodonín

KPÚ pro Jihomoravský kraj

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Hroznová 17

603 00 Brno

Hradec Králové

KPÚ pro Královéhradecký kraj

kralovehradecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Kydlinovská 245

503 01 Hradec Králové

Cheb

KPÚ pro Karlovarský kraj

karlovarsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Chebská 48/73

360 06 Karlovy Vary

Chomutov

KPÚ pro Ústecký kraj

ustecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Husitská 1071/2

415 02 Teplice

Chrudim

KPÚ pro Pardubický kraj

pardubicky.kraj@spucr.cz

z49per3

Boženy Němcové 231

530 02 Pardubice

Jablonec nad Nisou

KPÚ pro Liberecký kraj

liberecky.kraj@spucr.cz

z49per3

U Nisy 6a

460 57 Liberec

Jeseník

KPÚ pro Olomoucký kraj

olomoucky.kraj@spucr.cz

z49per3

Blanická 383/1

779 00 Olomouc - Hodolany

Jičín

KPÚ pro Královéhradecký kraj

kralovehradecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Kydlinovská 245

503 01 Hradec Králové

Jihlava

KPÚ pro Kraj Vysočina

vysocina.kraj@spucr.cz

z49per3

Fritzova 4

586 01 Jihlava

Jindřichův Hradec

KPÚ pro Jihočeský kraj

jhradec.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Jindřichův Hradec

Pravdova 837/II

377 01 Jindřichův Hradec

Karlovy Vary

KPÚ pro Karlovarský kraj

karlovarsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Chebská 48/73

360 06 Karlovy Vary

Karviná

KPÚ pro Moravskoslezský kraj

moravskoslezsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Libušina 502/5

702 00 Ostrava


 

Kladno

KPÚ pro Středočeský kraj

beroun.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Beroun

Pod Hájem 324

267 01 Králův Dvůr

Klatovy

KPÚ pro Plzeňský kraj

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

náměstí Generála Píky 8

326 00 Plzeň

Kolín

KPÚ pro Středočeský kraj

khora.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Kutná Hora

Benešova 97

284 01 Kutná Hora

Kroměříž

KPÚ pro Zlínský kraj

zlinsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Zarámí 88

760 41 Zlín

Kutná Hora

KPÚ pro Středočeský kraj

khora.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Kutná Hora

Benešova 97

284 01 Kutná Hora

Liberec

KPÚ pro Liberecký kraj

liberecky.kraj@spucr.cz

z49per3

U Nisy 6a

460 57 Liberec

Litoměřice

KPÚ pro Ústecký kraj

litomerice.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Litoměřice

Velká Krajská 44/1

412 01 Litoměřice

Louny

KPÚ pro Ústecký kraj

louny.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Louny

Pražská 765

440 01 Louny

Mělník

KPÚ pro Středočeský kraj

mboleslav.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Mladá Boleslav

Bělská 151

293 01 Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

KPÚ pro Středočeský kraj

mboleslav.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Mladá Boleslav

Bělská 151

293 01 Mladá Boleslav

Most

KPÚ pro Ústecký kraj

ustecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Husitská 1071/2

415 02 Teplice

Náchod

KPÚ pro Královéhradecký kraj

kralovehradecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Kydlinovská 245

503 01 Hradec Králové

Nový Jičín

KPÚ pro Moravskoslezský kraj

moravskoslezsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Libušina 502/5

702 00 Ostrava


 

Nymburk

KPÚ pro Středočeský kraj

mboleslav.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Mladá Boleslav

Bělská 151

293 01 Mladá Boleslav

Olomouc

KPÚ pro Olomoucký kraj

olomoucky.kraj@spucr.cz

z49per3

Blanická 383/1

779 00 Olomouc - Hodolany

Opava

KPÚ pro Moravskoslezský kraj

moravskoslezsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Libušina 502/5

702 00 Ostrava

Ostrava

KPÚ pro Moravskoslezský kraj

moravskoslezsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Libušina 502/5

702 00 Ostrava

Pardubice

KPÚ pro Pardubický kraj

pardubicky.kraj@spucr.cz

z49per3

Boženy Němcové 231

530 02 Pardubice

Pelhřimov

KPÚ pro Kraj Vysočina

vysocina.kraj@spucr.cz

z49per3

Fritzova 4

586 01 Jihlava

Písek

KPÚ pro Jihočeský kraj

jihocesky.kraj@spucr.cz

z49per3

Rudolfovská 80

370 01 České Budějovice

Plzeň-jih

KPÚ pro Plzeňský kraj

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

náměstí Generála Píky 8

326 00 Plzeň

Plzeň-město

KPÚ pro Plzeňský kraj

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

náměstí Generála Píky 8

326 00 Plzeň

Plzeň-sever

KPÚ pro Plzeňský kraj

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

náměstí Generála Píky 8

326 00 Plzeň

Praha-město

KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Prahu

stredocesky.kraj@spucr.cz

z49per3

nám. Winstona Churchilla 1800/2

130 00 Praha 3

Praha-východ

KPÚ pro Středočeský kraj a hl.město Prahu

stredocesky.kraj@spucr.cz

z49per3

nám. Winstona Churchilla 1800/2

130 00 Praha 3

Praha-západ

KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Prahu

stredocesky.kraj@spucr.cz

z49per3

nám. Winstona Churchilla 1800/2

130 00 Praha 3

Prachatice

KPÚ pro Jihočeský kraj

jihocesky.kraj@spucr.cz

z49per3

Rudolfovská 80

370 01 České Budějovice

Prostějov

KPÚ pro Olomoucký kraj

olomoucky.kraj@spucr.cz

z49per3

Blanická 383/1

779 00 Olomouc - Hodolany

Přerov

KPÚ pro Olomoucký kraj

olomoucky.kraj@spucr.cz

z49per3

Blanická 383/1

779 00 Olomouc - Hodolany

Příbram

KPÚ pro Středočeský kraj

beroun.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Beroun

Pod Hájem 324

267 01 Králův Dvůr

Rakovník

KPÚ pro Středočeský kraj

beroun.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Beroun

Pod Hájem 324

267 01 Králův Dvůr

Rokycany

KPÚ pro Plzeňský kraj

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

náměstí Generála Píky 8

326 00 Plzeň

Rychnov nad Kněžnou

KPÚ pro Královéhradecký kraj

kralovehradecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Kydlinovská 245

503 01 Hradec Králové

Semily

KPÚ pro Liberecký kraj

liberecky.kraj@spucr.cz

z49per3

U Nisy 6a

460 57 Liberec

Sokolov

KPÚ pro Karlovarský kraj

karlovarsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Chebská 48/73

360 06 Karlovy Vary

Strakonice

KPÚ pro Jihočeský kraj

jihocesky.kraj@spucr.cz

z49per3

Rudolfovská 80

370 01 České Budějovice

Svitavy

KPÚ pro Pardubický kraj

pardubicky.kraj@spucr.cz

z49per3

Boženy Němcové 231

530 02 Pardubice

Šumperk

KPÚ pro Olomoucký kraj

olomoucky.kraj@spucr.cz

z49per3

Blanická 383/1

779 00 Olomouc - Hodolany

Tábor

KPÚ pro Jihočeský kraj

jhradec.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Jindřichův Hradec

Pravdova 837/II

377 01 Jindřichův Hradec

Tachov

KPÚ pro Plzeňský kraj

tachov.pk@spucr.cz

z49per3

Pobočka Tachov

T.G.Masaryka 1326

347 01 Tachov

Teplice

KPÚ pro Ústecký kraj

ustecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Husitská 1071/2

415 02 Teplice


 

Trutnov

KPÚ pro Královéhradecký kraj

kralovehradecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Kydlinovská 245

503 01 Hradec Králové

Třebíč

KPÚ pro Kraj Vysočina

vysocina.kraj@spucr.cz

z49per3

Fritzova 4

586 01 Jihlava

Uherské Hradiště

KPÚ pro Zlínský kraj

zlinsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Zarámí 88

760 41 Zlín

Ústí nad Labem

KPÚ pro Ústecký kraj

ustecky.kraj@spucr.cz

z49per3

Husitská 1071/2

415 02 Teplice

Ústí nad Orlicí

KPÚ pro Pardubický kraj

pardubicky.kraj@spucr.cz

z49per3

Boženy Němcové 231

530 02 Pardubice

Vsetín

KPÚ pro Zlínský kraj

zlinsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Zarámí 88

760 41 Zlín

Vyškov

KPÚ pro Jihomoravský kraj

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Hroznová 17

603 00 Brno

Zlín

KPÚ pro Zlínský kraj

zlinsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Zarámí 88

760 41 Zlín

Znojmo

KPÚ pro Jihomoravský kraj

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Hroznová 17

603 00 Brno

Žďár nad Sázavou

KPÚ pro Kraj Vysočina

vysocina.kraj@spucr.cz

z49per3

Fritzova 4

586 01 Jihlava