OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

 

Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774,

 

v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

 

o z n a m u j e, že ke dni 25. 10. 2022 bude zveřejněn dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. na úřední desce Státního pozemkového úřadu, na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků, jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady.

 

 

Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774,

 

s o u č a s n ě   v y z ý v á

 

k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 25. 10. 2022 končí tato lhůta dne 25. 1. 2023).

 

Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém úřadu. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového úřadu.