Veřejná nabídka nemovitých věcí určených k vydání oprávněným osobám podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná Státním pozemkovým úřadem dne 22. 11. 2022

 

Oprávněné osoby se mohou o nabízené nemovitosti přihlásit a doložit své nároky do středy 21. prosince 2022 do 17:00 hodin na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu.

 

Bližší údaje a vzory přihlášek jsou k dispozici na místně příslušném pracovišti Státního pozemkového úřadu, u kterého je nutno písemně požádat a doložit nároky ze zákona o půdě. Podrobné informace k nabídce jsou k dispozici rovněž na internetu (http://spucr.cz) a na elektronické úřední desce SPÚ.

 

Okruh oprávněných osob, které se k veřejné nabídce mohou přihlásit:

 

a) Převod staveb a převod stavebních objektů u rybníků lze realizovat pouze za nároky na náhrady, které jsou vůči

1) Státnímu pozemkovému úřadu (převod bude realizován podle ust. § 18a zák. 229/1991 Sb. - zákona o půdě)

2) Níže uvedeným povinným osobám (převod bude realizován podle ust. § 17 odst. 3 písm. a) zákona o půdě)

2a) právním předchůdcům veřejných vysokých škol uvedených ve vyhlášce MŠMT č. 229/1999 Sb. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) nebo jejich školních zemědělských nebo lesních podniků (hospodářství)

2b) právnickým osobám zřízeným ministerstvem školství se zapsanou zemědělskou činností (školní statky středních škol)

2c) Státnímu statku hl.m. Prahy

2d) Květeně Opava. s.p.

2e) Službám města Uherské Hradiště, s.p.

2f) Okresnímu zahradnickému podniku, s.p. Teplice

 

b) Převod pozemků nezbytně nutných k provozu nemovitých věcí lze realizovat za

            - nároky na náhrady uvedené v bodě a)

            - za nároky na převod náhradních pozemků podle ust. § 11a odst. 1 zákona o půdě.

 

V případě nároků na převod náhradních pozemků podle ust. § 11a odst. 1 zákona o půdě platí následující časové omezení.

Oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu nebo Státního pozemkového úřadu. V případě, že o právu na převod pozemku nerozhoduje pozemkový úřad, oprávněná osoba má právo na převod pozemku ve vlastnictví státu do 2 let od doby, kdy mohla nárok na převod uplatnit u Státního pozemkového úřadu poprvé. Po uplynutí této doby právo na převod pozemku ve vlastnictví státu zaniká.

Toto omezení se nevztahuje na

ba) oprávněnou osobu, které vzniklo právo na jiný pozemek podle § 11a odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona č. 183/1993 Sb. a na její dědice,

bb) příbuzného v řadě přímé, manžela, partnera nebo sourozence osoby uvedené v bodě ba), která na něj právo na náhradní pozemek převede.

 

Státní pozemkový úřad si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit.