Přeskočit navigaci

Zapojte se i vy do boje proti erozi

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství a hlavním přírodním zdrojem, bohužel však neobnovitelným. Poskytuje nám nejen obživu, ale zastává i mnoho dalších funkcí. Je ovšem ohrožena mnoha faktory, kde řada z nich může být vyvolána činností člověka. To vede ke snižování produkční a mimoprodukční schopnosti půdy. Jedním z nejrozšířenějších degradačních faktorů znehodnocujících zemědělskou půdu v České republice, je eroze, především ta vodní. Následkem erozních událostí dochází nejen ke škodám na veřejném i soukromém majetku, ať už se jedná o poškození silnic či staveb, zanesení pozemků či znečištění vodních útvarů půdními částicemi, ale škody jsou způsobeny i na samotném zemědělském pozemku vlivem snižování jeho úrodnosti.

Nejúčinnější ochranou je vždy ta preventivní. V České republice je ochrana půdy řešena především nastavením systému dotací, jež jsou podmíněny dodržováním konkrétních pravidel hospodaření na zemědělské půdě. Dalším preventivním nástrojem je zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jež mimo jiné stanovuje, jaké chování k ZPF je na základě důkladného prověření postižitelné sankcemi. Sankce jsou však vázány prováděcí vyhláškou, která v současné době zatím bohužel neexistuje. Nejzásadnější roli hraje zemědělská praxe, v této oblasti je tedy rozhodující uživatel zemědělské půdy a jeho zodpovědný přístup k tak cennému zdroji jako je půda.

V případě, kdy existuje preventivní systém, je také vhodné sledovat účinnost tohoto systému v praxi. V oblasti eroze půdy byl za tímto účelem zřízen Monitoring eroze zemědělské půdy.

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy byl spuštěn v roce 2012 na základě příkazu č. 5/2012 ministra zemědělství pro monitoring eroze zemědělské půdy. Jedná se o společný projekt Státního pozemkového úřadu (dále SPÚ) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále VÚMOP), sloužící k hlášení, evidenci a vyhodnocování erozních událostí. Prostřednictvím tohoto nástroje jsou zajišťovány informace a relevantní podklady o rozsahu problému s erozí zemědělské půdy, příčinách tohoto stavu, správnosti zacílení stávajících politik v oblasti ochrany půdy a účinnosti některých protierozních opatření. Následně jsou takto získané podklady prezentovány formou webového portálu (http://me.vumop.cz) a dále využívány při návrzích účinných protierozních opatření v procesu pozemkových úprav či jako informativní zpětná vazba při nastavování nových politik a optimalizaci nových opatření v této oblasti.

 

Za celé období provozu Monitoringu eroze zemědělské půdy bylo na území České republiky nahlášeno a zaevidováno celkem 1206 erozních událostí (k 18. 3. 2019), pouze za loňský rok 2018 se počet zaznamenaných událostí vyšplhal na 264.

 

 

Jak to funguje v praxi?

Monitoring eroze zemědělské půdy se řídí svým vlastním metodickým postupem z roku 2016 (ke stažení na me.vumop.cz).

Prvním zásadním krokem je to, aby si erozní události v krajině někdo všiml a její existenci nahlásil na příslušnou pobočkou SPÚ. Nahlásit erozní událost může kdokoliv (státních správa a samospráva, fyzické osoby a další. Pověřený pracovník SPÚ provede do 3 dnů od nahlášení terénní rekognoskaci na místě vzniku erozní události, ke které v případě potřeby přizve další účastníky (např. zástupce místní samosprávy, zemědělce apod.), a poté neprodleně zaznamená zjištěné informace do databáze. Ve spolupráci s VÚMOP jsou dále doplněny další chybějící informace nezbytné pro pozdější vyhodnocování. Jednou ročně (vždy ke konci roku) probíhá vyhodnocení zaznamenaných erozních událostí v daném roce formou závěrečné zprávy, která je dostupná na webovém portálu (https://me.vumop.cz/mapserv/monitor/stazeni.php).

V případě požadavku SPÚ mohou být také pro vybrané erozní události zpracovány ze strany VÚMOP podrobné analýzy vybraných erozních událostí. Ty danou situaci podrobně analyzují jak z pohledu přírodních poměrů, tak z pohledu způsobu hospodaření, a také navrhují možná protierozní opatření.

Dopady Monitoringu eroze zemědělské půdy

Z několikaleté praxe provozování tohoto systému vyplynuly požadavky, aby bylo možné na podkladu Monitoringu eroze měnit způsob hospodaření. Po úpravě vnitřního metodického postupu a dohodě s Ministerstvem zemědělství se od roku 2017 zavedla možnost přeřazení do vyššího stupně ochrany u vybraných erozních událostí.

Po výběru takovýchto události je sestaven jejich seznam, který je jednou ročně (zpravidla ke konci roku) předán Ministerstvu zemědělství ke schválení. V případě schválení přeřazení je na plochách těchto událostí od 1. 1. následujícího roku zvýšen stupeň erozní ohroženosti v LPIS a tím pádem zpřísněny podmínky hospodaření v rámci nastavení DZES 5.

Pro přeřazení jsou vybírány erozní události opakované a erozní události s vážným ohrožením. Opakovaná erozní událost je taková událost, ke které dojde na stejném místě minimálně dvakrát, avšak mimo rámec jednoho osevu, ke smyvu zemědělské půdy. Pokud dojde k oběma událostem v tom samém osevu, není pro tyto účely považována za opakovanou. Erozní událost s vážným ohrožením je událost, v rámci které byl vážně ohrožen intravilán měst a obcí, a byla prokazatelně způsobena škoda na komunikacích, útvarech povrchových vod a dalším majetku fyzických a právnických osob.

V prvním období (za roky 2017 a 2018) došlo ke zpřísnění hospodaření na cca 1440 ha zemědělské půdy (za rok 2017 360 ha, za rok 2018 1080 ha). Toto zpřísnění je účinné od 1. 1. 2019 a aktualizovaná vrstva erozní ohroženosti je k nahlédnutí v Registru půdních bloků LPIS.

    

Jak můžete pomoci vy?

Jak bylo uvedeno v části „Jak to funguje v praxi?“, erozní událost může nahlásit opravdu kdokoliv a přispět tak ke zlepšení a přesnějšímu cílení protierozní ochrany. Pokud tedy při své aktivitě v krajině narazíte na místo, kde došlo k erozní události, budeme velice rádi, když tuto skutečnost nahlásíte na příslušnou pobočku SPÚ a případně i vyfotíte. Jak taková erozní událost může vypadat, se můžete dozvědět na webu Monitoringu eroze zemědělské půdy z již nahlášených erozních událostí. Aby bylo možné k erozní události získat maximum dostupných informací, je také důležitá rychlost nahlášení. Erozní událost bude poté zmonitorována, posouzena a popř. může dojít i ke zpřísnění podmínek hospodaření. Pravidelně aktualizovaný seznam pověřených pracovníků SPÚ, na které se můžete obrátit, naleznete na webu Monitoringu eroze zemědělské půdy (https://me.vumop.cz/mapserv/monitor/tabulka.php). 


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace