Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace plánu společných zařízení v obci Zálezlice

Obec Zálezlice leží v úrodné polabské nížině v krajině labsko-vltavského meziříčí. Poloha katastru obce se rozprostírá na pravém břehu Vltavy před soutokem řek Vltavy a Labe. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1300. Z významných osobností, které se v obci narodili nebo žili, je nutno jmenovat sbormistra a hudebního skladatele Františka Vrbu. V domě čp. 12 žil básník Vítězslav Hálek. V srpnu roku 2002 postihla část České republiky ničivá povodeň. Jednou z nejvíce poškozených obcí byly Zálezlice. Povodeň v Zálezlicích kulminovala dne 15.8.2002 a po opadnutí vodní hladiny se ukázala apokalypsa. Obec byla téměř vymazána z mapy. Úplně zničeno bylo 121 stavení a škody přesáhly přes 200 miliónů Kč. Díky obrovskému úsilí, pomoci občanů z České republiky, ze světa, pomoci od státních institucí a mnoha dalších, se podařilo obec obnovit.


Nemalou zásluhu na současném vzhledu okolí obce má i Státní pozemkový úřad. V roce 2007, především na základě žádosti obce, byly tehdy Pozemkovým úřadem Mělník zahájeny komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v katastrálním území Zálezlice, s částí k.ú. Chlumín a k.ú. Újezdec. Zpracovatelem KoPÚ byla firma Sweco Hydroprojekt a.s. Praha. Hlavní projektant Ing. Zdeněk Schindler. Celková řešená výměra komplexní pozemkové úpravy činila 719 ha. Dne 25.1.2013 byly výsledky pozemkové úpravy vloženy do katastru nemovitostí.  

Součástí této KoPÚ bylo kromě jiného dořešení vlastnických vztahů pod připravovaným protipovodňovým valem. Protipovodňový val byl naprojektován tak, aby ochránil celou Obec Zálezlice. V době, než byl val dokončen, přišla v červnu roku 2013 další ničivá povodeň.

Přesto i tento nedokončený val částečně odklonil proudící vodu tak, že výsledné škody nebyly tak zničující. I přesto se vyšplhaly nad 50 mil Kč. Dokončený protipovodňový val se skládá ze dvou téměř vzájemně kolmých hrází, které jsou přes 1500 m dlouhé a cca 4 m vysoké. V nejvyšším bodě má hráz 4,5 metru a vytvořena byla z materiálu o objemu cca 80 tis. metrů krychlových.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník, na základě plánu společných zařízení ze schváleného návrhu KoPÚ, zadal zpracování projektových dokumentací na realizaci většiny společných zařízení. Zpracovatelem projektových dokumentací byla firma ARTECH spol. s.r.o. Praha. Celkem bylo zpracováno pět projektových dokumentací pro sedmnáct účelových komunikací včetně výsadby zeleně podél dvou polních cest (poznámka: Podél některých polních cest byla realizována doprovodná zeleň Obcí Zálezlice). Na realizaci společných zařízení bylo vydáno Městským úřadem Neratovice, Odborem správy majetku, v období od 2.5.2017 do 12.6.2017 pět stavebních povolení. Vlastní realizace výstavby proběhla v roce 2018. Na základě výsledku výběrového řízení byl vybrán zhotovitel firma STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5. Technický dozor investora a koordinátora BOZP zajišťovala firma 3L studio s.r.o. Česká Lípa.

Staveniště bylo předáno dne 25.5.2018. Jednotlivé kontrolní dny probíhaly dle potřeby zpravidla 1x za čtrnáct dnů. Díky aktivnímu přístupu všech zainteresovaných práce na stavbě běžely bez větších problémů. Velmi aktivně stavbu sledoval starosta obce pan Jiří Čížek, který na drobné problémy ihned upozorňoval a snažil se být zhotoviteli v případě potřeby nápomocen. Z uvedeného důvodu, dobré práci firmy STRABAG a.s., stavebního dozoru a ostatních zúčastněných, mohla proběhnout kolaudace všech realizovaných společných zařízení dne 12.11.2018. K tomuto datu vydal Městský úřad Neratovice, Odbor správy majetku, pět kolaudačních souhlasů s užíváním stavby.

Celkem bylo realizováno 10,082 km polních cest. Celková účetní investiční hodnota společných zařízení „Polní cesty Zálezlice“ činí 44.652.429,- Kč včetně DPH.

Z toho:

projektové dokumentace                  503.360,- Kč včetně DPH

vlastní realizace                               43.833.648,- Kč včetně DPH

technický dozor investora                  142.296,- Kč včetně DPH

koordinátor BOZP                                   94.864,- Kč včetně DPH

informační tabule                                    78.261,- Kč včetně DPH.

 

Z celkové částky 44.652.429,- Kč byly z Evropských dotačních titulů – z Programu rozvoje venkova vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 43.922.806,- Kč.

Většina polních cest byla konstruována v kategorii cest P4/30 nebo P5/30, jednopruhové s výhybnami  a s asfaltovým povrchem. Z důvodu, že převážná část finančních prostředků byla hrazena z Programu rozvoje venkova, byl součástí vlastní realizace polních cest i závazek obce, týkající se vázanosti na účel, tzn. že nabyvatel společných zařízení  po dobu nejméně 5 let od data převedení dotace (konečné platby) se bude řádně o tato zařízení starat. K účetnímu předání stavby došlo dne 18.12.2018 a do účetnictví obce bylo zavedeno tentýž den.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace