Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace protierozních a protipovodňových opatření včetně cesty v k. ú. Korytná

V průběhu listopadu 2017 dokončil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Uherské Hradiště výstavbu důležitých protierozních a protipovodňových opatření - protierozní meze PM2, svodného příkopu PRI2 vč. propusti pod silnicí a také dvojice polních cest HC3a, HC3b vč. interakčního prvku. Tyto stavby byly realizovány v rámci plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Korytná.

Protierozní mez PM2 s příkopem slouží k ochraně zastavěné části obce. Mez je opatřena retenčním prostorem zachycujícím povrchový odtok ze svahu. Celková délka meze je 228,41 m. Mez je zbudována na návrhový průtok Q = 0,80 m3/s, což odpovídá průtoku Q100 tzv. "stoleté vody". Svodný příkop PRI2 je zbudován jako otevřený, lichoběžníkového tvaru s opevněním dna kamenným záhozem a se stabilizačními kamennými prahy. Celková délka příkopu je 606 m. Propust pod silnicí III/4982 slouží k neškodnému převedení odtoku z protierozní meze PM2 a povrchových vod z povodí. Návrhový průtok je Q = 1,4 m3/s. Celková délka propustku je 15 metrů a světlost DN1000. Polní cesta HC3a je zbudována s asfaltovým krytem, kategorie P 5,0/30 v délce 823 m. Základní šířka jízdního pruhu je 4,0 m, se zpevněnými krajnicemi 0,5 m, začíná napojením na silnici III/4982. Levá strana cesty je z části doplněna betonovým žlabem. Křížení příkopu PRI2a a cesty HC3a zajišťuje propustek DN1000. Polní cesta končí napojením na polní cestu HC3b. Polní cesta HC3b je zbudována jako kategorie P 5,0/30 v délce 1 152 m. Základní šířka jízdního pruhu je 4,0 m začíná napojením na polní cestu HC3a. Polní cesta končí napojením na stávající lesní cestu. Kryt vozovky je na 800 m asfaltový a 322 m je povrch cesty z minerálního betonu – mechanicky zpevněné kamenivo. Interakční prvek v podobě doprovodné zeleně v celkové délce 255 metrů o výměře 1437 m2 je druhově složen z 51 ks Dubu zimního, 20ks Bezu černého, 20ks Brslenu evropského, 20ks Trnky obecné.

Hlavním cílem zbudovaných staveb je řešení značné eroze a protipovodňová ochrana. Hrozbu eroze a povodní řeší zřízení protierozní meze a svodného příkopu. Jejichž cílem je usměrnění a převedení spadlých srážek na daném území k ochraně zastavěné části obce a ochraně půdního fondu. Výsledkem staveb jsou funkční protierozní i protipovodňová opatření, chránící, jak zemědělskou půdu, tak i zastavěná území. Zrealizované polní cesty přispějí k vyřešení problematické situace v extravilánu obce Korytná, které zajistí přístupnost a zlepší dostupnost pozemků vlastníky, čímž zefektivní hospodaření v extravilánu obce Korytná. Přirozené vyústění projektem předkládaných opatření bude také odklonění zemědělské techniky z intravilánu obce a s tím spojené pozitivní dopady na kvalitu života v obci. Důležitá je i výsadba zeleně v rámci interakčního prvku, kdy vznikl jednořadový porost autochtonních dřevin doplněný keřovým patrem.

Protipovodňové a protierozní opatření zbudované v roce 2017 se již v praxi osvědčily a to při prudkých deštích na jaře 2018, kdy protierozní mez i svodný příkop odvedly dle zpráv místních obyvatel svou práci na výbornou.

Realizace stavby probíhala od dubna roku 2017 do listopadu roku 2017. Celkové náklady činily 21,5 milionu Kč a byly hrazeny z prostředků Programu rozvoje venkova 2014-2020. Veškeré výše zmíněné stavby byly předány obci Korytná.

 

cesta HC3b - povrch MZK.JPG

 

Interakční prvek s cestou HC3b.JPG

 

Protierozní mez a vtokový objekt.JPG

 

svodný příkop při cestě.JPG

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace