Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPÚ

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Lysec

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký Kraj, Pobočka Teplice v rámci Programu rozvoje venkova dokončila v roce 2015 realizaci plánu společných zařízení KoPÚ Lysec s názvem „Výstavba a obnova polních cest Teplice - k. ú. Lysec“

Jedná se o výstavbu nových polních cest a částečně o obnovu stávajících polních cest v  délce přes 2,0 km. Stavba se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce Bžany v k. ú. Lysec, v nezastavěné části obcí Lysec, Lbín a Pytlíkov.

Stavba je dopravně napojena na silnici III/25328, byla realizována v etapách dle jednotlivých stavebních objektů (SO) SO 51 – HPC7 a DPC7, SO 52 – VPC7, SO 53 – HPC6, SO 54 – DPC2.

SO 51 -  HPC7 a DPC7

Cesta HPC7 se napojuje na místní komunikaci v obci Lbín směrem k osadě Lysec. Cesta v délce více jak 1,0 km je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta se šířkou koruny 4,0 m a třemi výhybnami. Ve dvou úsecích vlevo a jednom vpravo trasy HPC7 jsou navrženy opěrné zdi betonové nebo gabionové. V celé délce trasy HPC7 je navržena konstrukce s krytem z asfaltového betonu s podkladní a ochrannou vrstvou ze štěrkodrtě.

Cesta DPC7, která se zprava napojuje na cestu HPC7, je navržena jako jednopruhová doplňková polní cesta, šíře koruny polní cesty je 3,0 m, bez výhybny. DPC7 je navržena s nezpevněným krytem z kameniva, podkladní vrstvy tvoří štěrkodrtě a obrusná vrstva ze zaválcovaných lomových výsivek.

SO 52 – VPC7

Cesta se zprava napojuje na HPC7. Délka úseku činí necelých 200 m, je navržena jako jednopruhová vedlejší polní cesta se šířkou koruny 4,0 m, bez výhyben, s krytem z asfaltového betonu, podkladní vrstvu tvoří štěrkodrť.

SO 53 – HPC6

Cesta HPC6 se napojuje na místní komunikaci v obci Lysec – osada a je dále vedena v trase stávající užívané polní cesty podél železniční tratě a z části po staré zarostlé polní cestě. Celková délka činí 549 m. PC je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta, šířka koruny 4,00 m s jednou výhybnou. Konstrukce je navržena s krytem z asfaltového betonu, podkladní vrstva bude ze štěrkodrtě.

SO 54 – DPC2

Cesta v Pytlíkově se napojuje na silnici III/25328. Je navržena jako jednopruhová doplňková polní cesta, šíře koruny 3,0 m, bez výhyben. Vozovka je navržená s nezpevněným krytem z kameniva, podkladní vrstva je ze štěrkodrtě a obrusná vrstva ze zaválcovaných lomových výsivek.

Dotace z Programu rozvoje venkova činila 7,2 mil. Kč. Celková investiční hodnota stavby byla ke dni předání díla téměř 7,5 mil. Kč.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydal Magistrát města Teplice v květnu 2015. Poté byla investice spojená s realizací díla převedena do majetku obce Bžany.