Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Komplexní pozemková úprava a realizace plánu společných zařízení s výstavbou dvou polních cest v katastrálním území Hodousice v okrese Klatovy

Komplexní pozemková úprava (KoPÚ) v k. ú. Hodousice byla zahájena v roce 2008 na základě podnětu Města Nýrska a na základě žádostí vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním území Hodousice.

Rozhodnutí o schválení návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hodousice bylo vydáno v listopadu 2013.

Základní kostru návrhu nového uspořádání pozemků tvoří především síť stávajících a nově navržených komunikací.

V rámci stanovení priorit realizace společných zařízení na základě schváleného plánu společných zařízení požádalo Město Nýrsko o zpracování projektové dokumentace na výstavbu polních cest HPC 2 a VPC 4. Polní cesta HPC 2 je navržena v kategorii 4,0/30  (šířka/návrhová rychlost) a její délka činí 1048 m, vozovka je navržena z kaleného štěrku, v místě křižovatky u brodu Žiznětického potoka z asfaltobetonu. Stávající trasa cesty se na hranici intravilánu napojovala na úvozovou místní komunikaci, která v nesjízdném stavu pokračovala napříč katastrálním územím až k sousednímu katastrálnímu území Žiznětice, kde předmětná cesta původně pokračovala. Polní cesta VPC 4 je navržena v kategorii 3,5/30  (šířka/návrhová rychlost) a její délka činí 515 m, vozovka je navržena z kaleného štěrku, v místě křižovatky u brodu Žiznětického potoka z asfaltobetonu. Polní cesta je nově postavena, kdy propojuje severní část katastrálního území s cestou HPC 2. Tímto propojením byla zlepšena obslužnost vodního zdroje Města Nýrska, přilehlých zemědělských pozemků a lesních komplexů. Samotné výstavbě polních cest HPC 2 a VPC 4 v k. ú. Hodousice předcházela realizace přeložky Žiznětického potoka. Stávající přírodní koryto Žiznětického potoka bylo usměrněno do dlážděného koryta s dlážděným brodem. Akce proběhla v období od září do října roku 2015.

Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, zadaná na základě schváleného plánu společných zařízení měla za úkol vyřešit nejen zpřístupnění pozemků v příslušné části katastrálního území, komunikační propojení obce Hodousice s obcí Žiznětice, ale současně měla rekonstruovat část úvozové místní komunikace nově rekonstruovanou trasou účelové polní komunikace z intravilánu obce a tím zároveň vyřešit odtokové poměry v této části katastru a regulovat stékání srážkové vody do zastavěné části obce. V řešeném území se nacházela jedna vodoteč (Žiznětický potok) a odtoková stoka, do které by bylo možno vodu s cesty odvést. 

Hlavní polní cesta HPC 2 je jednopruhová hlavní polní cesta kategorie P 4,0/30. Vozovka cesty je netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je z kaleného štěrku, resp. z asfaltobetonu od km 0,710 do km 0,770 v místě křižovatky s polní cestou VPC 4. Odvodnění cesty je řešeno v km 0,000 až 0,160 příčným sklonem vozovky do rigolu. Rigol je na začátku cesty zaústěn do stávajícího příkopu, který je vlastníkem (Město Nýrsko) pročištěn a případně zkapacitněn. Od km 0,160 do konce staničení je odvodnění řešeno příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu. V celé délce cesty byla navržena podélná drenáž pro odvodnění pláně. Drenáž je vyústěna na ZÚ do stávajícího příkopu v místě brodu do Žiznětického potoku. Při realizaci bylo zjištěno, že v celém úseku objektu nebude třeba provádět sanaci podloží (prokázáno provedenými zkouškami, sondami a pojezdem s vizuální prohlídkou zemní pláně všemi zúčastněnými). Zúčastnění přednesli návrh na neprovádění drenáží ve staničení km 0,000 – 0,748, na tyto méně práce byl vyhotoven Dodatek č.1 k SOD.

V trase cesty jsou vybudovány 2 výhybny k umožnění vyhnutí se protijedoucích vozidel. Pro vyhýbání je možné využít rovněž plochu křižovatky s polní cestou VPC 4. Výhybny jsou navrženy o délce 20 m a v takové šíři, aby celková šířka vozovky v místě výhybny byla minimálně 5,5 m. Konstrukce výhybny je ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka.

V km 0,74857 je rekonstruovaný brod přes Žiznětický potok. V trase cesty jsou dva sjezdy na následující pozemky:

Km 0,007 – p. p. č. 1539 (k. ú. Hodousice)

Km 0,165 – p. p. č. 1544 a 1545 (k. ú. Hodousice)

Cesta nekříží žádné stávající inženýrské sítě.

V trase cesty došlo k odstranění stávajícího porostu. Rozsah kácení zahrnoval odstranění 26 stromů a 2366 m2 křovin a drobných náletových porostů.

Doprovodná zeleň je vysázena na pozemku cesty od km 0,480 do km 0,620. Výsadba je navržena jako jednostranná po pravé straně cesty ve směru staničení. Přehled navržených stromů je:

Javor Babyka  5 ks

Jeřáb Ptačí      5 ks

Dub Zimní      5 ks

Sazenice jsou umístěny na pozemku cesty s výsadbou provedenou do vyhloubených jam. Jamka musí být tak hluboká, aby vysazená sazenice byla ve vzpřímené poloze a kořenový krček byl v úrovni původního terénu. Kořenový systém musí mít v jamce dostatek místa a musí být pečlivě rozprostřen. Sazenice budou s obvodem.

Polní cesta VPC 4 je jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P 3,5/30. Vozovka cesty je netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je z kaleného štěrku, resp. z asfaltobetonu od ZÚ do km 0,070.

Odvodnění cesty je řešeno v celé projektované délce příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu. V celé délce cesty je navržena podélná drenáž pro odvodnění pláně. Při realizaci bylo zjištěno, že v úseku objektu ve staničení km 0,450 – KÚ nebude třeba provádět sanaci podloží (prokázáno provedenými zkouškami, sondami a pojezdem s vizuální prohlídkou zemní pláně všemi zúčastněnými), na tyto méně práce byl vyhotoven Dodatek č.1 ke SOD. Záležitost osazení 5 ks ocelových příčných svodnic vody, vzhledem k problematickému provedení detailu zaústění svodnic do betonových žlabovnic na HPC 2 v km 0,000-0,160 bylo s projektantem stavby dohodnuto a odsouhlaseno jejich osazení na VPC 4, a to rovnoměrně na celý úsek VPC 4. V úseku objektu ve staničení km 0,000 – 0,450 byly zastiženy nevhodné základové poměry, byla prováděna sanace podloží dle PD. Drenáž je na ZÚ a km 0,340 vyústěna do Žiznětického potoku.

Vzhledem k délce a přehlednosti cesty není navržena výhybna. K vyhýbání je možno využít sjezdu v km 0,333. Cesta je trasována v niveletě terénu, čímž je umožněn volný sjezd na přilehlé pozemky. Na pozemku p. č. 1721 je navržen propustek DN 800 na bezejmenném pravostranném přítoku Žiznětického potoka, přes který je veden sjezd na pozemek p. č. 1594. Cesta kříží stávající vedení vodovodu. Vodovod je v místě křížení uložen do chráničky. V trase cesty nedošlo k odstranění stávajícího porostu. Rozsah kácení zahrnoval odstranění 1 stromu a 120 m2 křovin a drobných náletových porostů. Doprovodná zeleň není navržena.

Stavba provedena dle odsouhlasených méně prací, dle schválené PD.

 

Kolaudace (kolaudační prohlídka)

Náklady na stavbu (stavební náklady)

22.11.2016

5 033 841 Kč vč. DPH

 

Způsob financování

 

VPS

 

Zhotovitel stavby (srpen-říjen 2016)

 

Lesní stavby, s.r.o.

 

Projektant

 

NDCon, s.r.o. Praha

Náklady na PD (pořízení 6/2014)

88 330 Kč vč. DPH

Náklady na autorský dozor (NDCon, s.r.o.)

2 420 Kč vč. DPH

Náklady na TDI (Beck)

229 053 Kč vč. DPH

Náklady na koordinátora (Beck – Husník)

11 737 Kč vč. DPH

Náklady na akci celkem

5 365 381 Kč vč. DPH

Stavba byla hrazena z VPS

 

Hodousice F1-před realizací.JPG

 

Hodousice F2-po realizaci.JPG

 

Hodousice F3-před realizací.JPG

 

Hodousice F4-po realizaci.JPG

 

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace