Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace prvků plánu společných zařízení v KoPÚ Vlčnov u Chrudimi

V katastrálním území Vlčnov u Chrudimi, rozšířeném o přilehlou část katastrálního území Orel, Pobočka Chrudim schválila v roce 2010 návrh komplexních pozemkových úprav. V rámci plánu společných zařízení byly navrženy k realizaci polní cesta HC 7A v k. ú. Orel a polní cesta HC7B v k. ú. Vlčnov u Chrudimi se svodným příkopem. Jedná se o jednu polní cestu procházející dvěma katastrálními územími a na ni navazující otevřený příkop sloužící k zachycení dešťových vod z přilehlého povodí i nově vybudované komunikace.

Cesta byla postavena v polní trati. V  k. ú. Orel začíná napojením nově vybudovaným sjezdem na silnici III.tř. Orel – Tři Bubny, vede severozápadním směrem, kde se napojuje rovněž nově zřízeným sjezdem na silnici III. tř. Vlčnov – Kočí.

Celková délka obou cest je 900 m. Povrch je z asfaltobetonu. Šířka koruny vozovky, tj. zpevněné asfaltové plochy je 4,0 m. Krajnice jsou široké 0,25 m a jsou zpevněny štěrkem. V trase cesty je vybudováno celkem 5 levostranných sjezdů, jedno levostranné napojení sezónní cesty a 5 sjezdů pravostranných. Sjezdy slouží zároveň jako výhybny.

Po pravé straně komunikace pro odvedení dešťových vod byl vybudován podélný odvodňovací příkop na návodní straně, který pojme i vodu z povodí nad cestou, která se nestačí vsáknout do půdy.

Po levé straně komunikace byla vysázena doprovodná zeleň v počtu 79 ks stromů a 47 ks keřů. Jedná se o stromy třešně ptačí, jeřábu obecného a osiky obecné, z keřů je to růže šípková a trnka obecná.

Podélný odvodňovací příkop a upravený terén okolo stromů a keřů byl oset technologií hydroosevu.

Vody z podélného odvodňovacího příkopu jsou dále svedeny propustkem pod cestou HC 7B ve Vlčnově do svodného příkopu, který byl součástí realizace předmětných polních cest.

Svodný příkop je dlouhý 660 m a je vybudován v polní trase na parcele č. 534/1, která byla v rámci komplexních pozemkových úprav pro stavbu určená. Příkop začíná u výše zmíněného propustku pod cestou HC 7B a vede jihovýchodním směrem až ke kruhovému objezdu u obce Vlčnov. Šířka příkopu ve dně je asi 500 mm, průměrná hloubka příkopu je 1 150 mm. Ve dně příkopu byly vybudovány tři vyštěrkované vsakovací drény, které jsou široké 1,50 m, hluboké 1,50 m a dlouhé 30 m. Pro zvýšení záchytné kapacity drénů byly po spádu na konci každého drénu osazeny do štěrkové fixace dřevěné dubové prahy. Nakonec byl celý příkop ohumusován a oset travním semenem.

Projekt byl realizován z finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova. Vlastní výstavba probíhala březen-říjen 2014. Celkové investiční náklady činily 6,5 mil. Kč.

Realizované společné zařízení zpřístupnilo pozemky vlastníkům a uživatelům, zlepšilo propojení obcí Orel a Vlčnov. Svodný příkop zachycuje vody jak z podélného odvodňovacího příkopu, tak z přilehlého povodí, čímž výrazně přispěl ke zlepšení vodních poměrů v této lokalitě. Díky liniové výsadbě stromů a keřů cesta přispěla ke zlepšení rázu krajiny a plní i funkci ekologickou.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace