Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Realizace polních cest v k. ú. Čankovice a Bližňovice

Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim realizovala v období září 2014 až květen 2015 v rámci schválených plánů společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čankovice a k. ú. Bližňovice polní cesty VC6 s biokoridorem Čankovice a HC 3 s biokoridorem Bližňovice.

Aktuální potřeba realizovat tyto polní cesty vyvstala na základě znovu se opakujících záplav v červnu 2013. Vybudované polní cesty jsou součástí komplexu protipovodňových opatření na řece Novohradce realizovaných v návaznosti na sebe různými subjekty, jako jsou Město Hrochův Týnec, SÚS Chrudim, SPÚ, oddělení správy vodních děl a Povodí Labe v dotčeném území. Protože byla potřeba zajistit návaznost navržených opatření, byly cesty realizovány z prostředků všeobecné pokladní správy ( VPS ) a to v celkové investiční hodnotě 6,3 mil. Kč.

 

Jedná se o jednu polní cestu, která prochází dvěma katastrálními územími a spojuje Obce Čankovice a Bližňovice.  Nová polní cesta navazuje na stávající komunikaci III. třídy č. 32265 v k. ú. Čankovice  a v k. ú. Bližňovice je napojena na silnici III. třídy č. 3553.

 

Celková délka obou částí komunikace je přibližně 1,0 km a šířka 4,5 m (tj. 3,5 m + 2x 0,5 krajnice), povrch komunikace je z asfaltobetonu. V souvislosti s výstavbou polní cesty v obci Čankovice byla provedena přeložka sloupu a samonosného kabelového vedení Telefónica Czech Republic, a.s., byly vybudovány sjezdy na pozemky, výhybny, propusky. Biokoridor je tvořen jednostrannou výsadbou stromů a keřů.

 

Cesta dále umožní zpřístupnění okolních zemědělských pozemků, částečně odkloní průjezd zemědělskou technikou obcí Čankovice a Bližňovice. Biokoridor rovněž přispěje ke zlepšení životního prostředí a zvýšení ekologické stability tohoto intenzivně zemědělsky využívaného území. Obyvatelům okolních obcí zpříjemní procházky, či umožní sportovní vyžití.

 

Cesty byly zkolaudovány v červnu 2015 a investice spojené s realizací díla byly převedeny do majetku Obce Čankovice a Města Hrochův Týnec, na jejichž pozemcích byly stavby realizovány.

 

V současné době probíhají následné práce ze stany SÚS Chrudim na snížení vozovky silnice III. třídy 3553 v k. ú. Bližňovice v místě napojení na polní komunikaci HC 3, s cílem převedení v době povodní rozlitých vod zpět do řeky Novohradky a omezení jejich neřízeného rozlivu do dotčených obcí. 


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace