Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Pobočka Svitavy přihlašuje vybudovanou polní cestu C2 v k. ú. Hradec nad Svitavou do Soutěže o nejlepší realizované společné zařízení

Pobočka Svitavy zrealizovala v roce 2014 projekt na výstavbu zpevněné polní cesty C2 s asfaltobetonovým povrchem o délce 1,905 km v katastrálním území Hradec nad Svitavou. Polní cesta C2 je součástí plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradec nad Svitavou.

Tato polní cesta slouží především ke zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Současně plní celoroční dopravní funkci, protože slouží k obsluze zpevněného polního hnojiště s každodenním závozem. Díky výsadbě doprovodné liniové zeleně v počtu 70 ks (jeřáb ptačí) přispívá tato realizace ke zvýšení ekologické stability krajiny.

Trasa cesty C2 začíná napojením na projekt obchvatu města Svitavy poblíž sjezdu na silnici I. třídy I/43. Dále pokračuje východním směrem, v km 1,230 se stáčí jižním směrem, v km 1,660 pokračuje západním směrem. V km 1,920 se cesta C2 stáčí jižním směrem, kříží navrženou hráz retenční nádrže v „Jagošově zmoli“ a je zakončena v km 2,552 připojením na stávající sjezd ze silnice II/366.

V celém úseku úpravy je polní cesta C2 provedena jako jednopruhová v kategorii P5/30, tj. jeden jízdní pruh šířky 4,0 m, se dvěma zpevněnými krajnicemi šířky 0,5 m. Šířka v koruně (volná šířka) je 5,0 m. Součástí polní cesty jsou 3 výhybny, 10 sjezdů na pozemky bez propustku a 8 sjezdů na pozemky s propustkem.

Z technického hlediska provedení stavby stojí za zmínku realizace odvodňovacího prvku - brodu, který slouží k odvedení vody z lokality „Jagošova zmole“ a tím nedochází v této částí lokality k soustavnému podmáčení tělesa cesty. V úseku km 1,660 až 2,160 byla navržena nová trasa cesty C2 v původním terénu, tento úsek byl navržen z hlediska krajinného rázu velice citlivě a po realizaci nenarušuje územní celistvost krajiny. Proto hlavním důvodem přihlášení polní cesty C2 do soutěže je velice zajímavé řešení nové trasy v lokalitě „Jagošova zmole“ z hlediska začlenění do stávajícího rázu krajiny.

Stavba byla realizována v období od 19. 6. 2014 předáním staveniště do 4. 11. 2014, kdy byla dokončená stavba polní cesty převzata Pobočkou Svitavy od zhotovitele stavby. Kolaudační prohlídka stavby proběhla také dne 4. 11. 2014 a následně byla stavba předána dne 18. 12. 2014 obci Hradec nad Svitavou. 

Stavba byla financována z prostředků Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Celková účetní investiční hodnota stavby ke dni předání byla 13 006 982,50 Kč, přičemž náklady na zhotovení stavební části činily 12 429 381,- Kč.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace