Přeskočit na hlavní obsah Přeskočit na podmenu

SPU

Přeskočit na hlavní obsah

Olomoucký

Realizace prvků plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Klopina a Postřelmov

K 30. 11. 2015 bylo Státním pozemkovým úřadem, Pobočka Šumperk od zhotovitele KAVYL, spol. s r.o. z Mohelna převzato dílo „Realizace výsadby interakčního prvku IP 62 část 1 v k.ú. Klopina“....

Regionální biocentrum v Čehovicích slouží krajině i lidem již 15 roků

Návrh a vlastní realizace Regionálního územního systému ekologické stability v katastrálním území Čehovice je jedním z pozoruhodných počinů Pozemkového úřadu v Prostějově, který ve vzájemné součinnosti se širokým okruhem vlastníků pozemků v dotčeném území, zástupců obcí, úřadů, agentur a firem, realizoval v letech 1999 – 2000 projekt směřující k naplnění jednoho ze základních cílů komplexních pozemkových úprav, kterým je podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje venkova, celkové zvelebení krajiny, zvýšení její ekologické stability, tvorba a ochrana krajinného rázu....

Státní pozemkový úřad přispívá k ochraně před dlouhodobým suchem

Dokončená stavba „Polní cesty, víceúčelová nádrž a lokální biocentrum LBC 7 v katastrálním území Čelčice“, kterou zajistila Pobočka Prostějov Státního pozemkového úřadu, vychází ze schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru obce Čelčice a je již 59 stavbou společných zařízení po ukončených pozemkových úpravách v okrese Prostějov....

Kontrola vozovky s využitím nedestruktivní technologie prostřednictvím georadaru a 3D akcelerometru

Pobočka Přerov, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, zrealizovala v roce 2014 na základě schváleného plánu společných zařízení - část polní cesty C 10 a most M1 v k. ú. Stříbrnice nad Hanou. Dne 25. června 2015 provedla společnost Roadscanners Central Europe s.r.o. kontrolní měření úseku polní cesty včetně mostu....

Zpřístupnění pozemků a protipovodňové a protierozní opatření

Polní cesta C1 v k. ú. Odrlice je součástí schváleného návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Odrlice. Její stavba vyřešila dopravní přístupnost všech zemědělských a lesních pozemků v lokalitě i v období nepříznivých klimatických podmínek....

Splněné přání města Javorník

V roce 2007 byly dokončeny komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Javorník-ves. Město Javorník si po skončení projekční části pozemkové úpravy stanovilo harmonogram realizace společných zařízení....

Ošetření památné Skřípovské lípy

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj na žádost Obce Skřípov (okres Prostějov) zajistil ošetření tzv. Skřípovské lípy na pozemku v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ).....

Realizace polní cesty - v katastrálním území Bludov, okres Šumperk

Pobočka Šumperk Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, zrealizovala v rámci schváleného plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bludov výstavbu polní cesty - v k. ú. Bludov....

Komplexní pozemkové úpravy v povodí Vodního díla Plumlov

V říjnu roku 2013 byla oficiálně ukončena kompletní rekonstrukce Vodního díla Plumlov, která patřila k nejnáročnějším vodohospodářským akcím v České republice. Rekonstrukce organizovaná státním podnikem Povodí Moravy zahrnovala především těžbu sedimentů ze dna nádrže, opravu návodního líce a koruny hráze, instalaci srážedel fosforu na přítocích do nádrže a mnohá další opatření....

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace